بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 مرکز خدمات مشاوره و روان‌شناختی، مؤسسه‌ی آموزش عالی پارس شهر مهر،شهرمهر،ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان،بنر عباس،ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

زمینه و هدف: براساس فرض‎های نظریه‌ی برابری، روابط شکل داد و ستدی دارد و افراد وقتی هزینه‌های بیش‌تری را متحمل و سودهای کمتری را نسبت به چیزی که مستحق آن بوده‌اند، دریافت کنند، دچار نارضایتی و پریشانی در روابط خود می‌شوند. این پژوهش به بررسی و مقایسه‌ی‌ عدالت در بین زوجین رضایت‌مند و دارای‌ تعارض می‌پردازد. 
روش: این پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه‌ی این پژوهش را زوجین مراجعه‌کننده به کلینک‌های مشاوره و همچنین زوجین شرکت‌کننده در کارگاه‌های آموزش خانواده اداره بهزیستی شهر بندرعباس تشکیل دادند و نمونه آن، 100 زوج (50 زوج رضایت‌مند و 50 زوج دارای تعارض) را که به صورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند شامل می‌شود. زوجین شرکت‌کننده به  پرسشنامه‌ی‌ رضایت زناشویی هودسن و نیز پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته عدالت زناشویی پاسخ داده‌اند. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه رضایت‌بخش بوده‌، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیری ((MANOVA استفاده شده ‌است.
یافته‌ها: یافته‌های اصلی پژوهش نشان داد که در میزان عدالت و مولفه‌های آن تفاوت معناداری بین زوجین رضایت‌مند و زوجین دارای تعارض وجود دارد. علاوه بر آن در عدالت و همه مولفه‌های آن به جز مولفه‌ی توجه به نیازهای یکدیگر،  تفاوت معناداری بین زن و مرد یافت شده است و زنان ناعدالتی بیش‌تری را در روابط خود احساس می‌کنند.
نتیجه گیری: در ایران  شاهد تغییراتی در ساختار خانواده، همچون تغییر در الگوهای تقسیم مسؤولیت‌ و قدرت و افزایش تساوی‌گرایی در زنان بوده‌ایم، اما هنوز باورهای جنسیتی در مورد نقش زنان در خانواده، تغییر مشابه و همراستایی نداشته‌اند. این عامل موجب ایجاد احساس ناعدالتی و به تبع آن نارضایتی در زوجین خصوصاَ زنان شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Equity between Satisfied and Conflicting Couples

نویسندگان [English]

  • MAHHMOUD BAHMANI 1
  • SEYYED REZA FALLAHCHAIE 2
  • EGHBAL ZAREIE 3
1 Counseling and Psychological Services Center, Institute of Higher Education Pars, Shhrmhr, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Banner Abbas, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Banner Abbas, Iran
چکیده [English]

Background and aim: The purpose of this study was to survey and compare the principle of equity between satisfied and conflicting couples in Bandar Abbas, Iran.
Materials andMethods: This study is descriptive with a causal-comparative method. The statistical society of the research involved the couples who referred to the counseling clinics and those who attended family workshops held by the Department of Social Welfare in Bandar Abbas.  The sample included 100 couples (50 satisfied and 50 conflicting) who were selected via convenience sampling. The subjects responded to researcher-made marital equity questionnaire and Hudson (1982) Index of Marital Satisfaction (IMS).  Validity and reliability of both questionnaires were satisfactory. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the findings.
Results: The main findings of the study showed that concerning equity and itscomponents there were significant differences among the two groups of satisfied couples and conflicting couples. Moreover,concerning equityandall its components,except for equity in paying attention to each other’s demands, were found significant difference among the two groups ofmen and women, whereby women experienced more inequityin their marital relationship.
Conclusion: Despite the egalitarian changes in labor division and power structure in the Iranian family, many of the gender stereotypes and power division still survive, which has led to dissatisfaction among couples, especially women

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Equity
  • Family work
  • marital power
  • couple