مقایسه سبکهای فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد ‌روانشناسی‌عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام،ایلام،ایران

2 دانشیار گروه آموزشی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان،تبریز،ایران

3 استادیارگروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه و هدف: خودکشی مرگی است که عمداً به دست خود شخص انجام می‌شود و یک عمل اتفاقی و بی معنا نیست. برعکس، راهی برای رهایی از یک مسئله یا بحران است که شخص را بسیار رنج می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبکهای فرزند پروری وسلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی است.
روش: پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (علی– مقایسه ای) می‌باشد. نمونه آماری گروه مطالعه شامل 196 نفر از والدین افراد اقدام کننده به خودکشی بود که به صورت روش تصادفی ساده انتخاب شدند و نمونه آماری گروه گواه را 196 نفر از والدین افراد عادی تشکیل می‌دهندکه با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ های فرزند پروری بامریند و سلامت روان گل دبرگ  (  (GHQ=28استفاده شد. داده‌ها باآزمون‌های تحلیل واریانس چند متغیّره و تحلیل کواریانس چند متغیّره مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که والدین افراد عادی نسبت به والدین افراد اقدام کننده به خودکشی از سلامت روان بیشتری برخوردارند، همچنین با بررسی هر کدام از سبکهای فرزند پروری، نتایج، نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار سبکهای اقتدار منطقی و آزادگذار دربین دو گروه بود اما تفاوت سبک مستبدانه در بین دو گروه معنادار بود. به این معنی که والدین افراد اقدام کننده به خودکشی بیشتر از سبک مستبدانه استفاده نموده‌اند
نتیجه‌ گیری: انتظار می رود والدینی که از سطوح بالاتری از سلامت روان برخوردارند، فرزندانشان کمتر از فرزندان والدینی که دچار اختلال روانی هستند اقدام به خودکشی نمایند. همچنین مشخص شد استفاده والدین از سبک مستبدانه احتمال اقدام به خودکشی فرزندان را بیشتر می کند. از این رو آموزش شیوه‌های مناسب فرزند پروری و تلاش جدی‌تر متولیان بهداشت روان جهت ارتقاء سطح بهداشت روان والدین توصیه می‌گردد

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1390.1.3.4.6

عنوان مقاله [English]

A comparison of child rearing styles and mental health between the parents of individuals committed suicide and the parents of the common people

نویسندگان [English]

  • ALI AMIRINEZHAD 1
  • FAKHROSADAT GHOREISHI RAD 2
  • GHOLAM HOSSEIN JAVANMARD 3
1 Department of Public Psychology, Elam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Teacher Training University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University
چکیده [English]

Background and purpose:  Suicide is a death committed by the individual himself and is not an occasional and meaningless action. On the contrary, it is a way to escape from a problem or crisis that bothers the individual. The aim of this research is to compare the child rearing styles and mental health of parents of individuals committed suicide and that of common people.
Method: The present research is a causal comparative research. Statistic sample of the study group includes 196 parents of individuals committed suicide that have been randomly selected. Statistic sample of control group includes 196 parents of common people who have been selected with multiple stage sampling. In order to measure child rearing styles, the Baumrind’s child rearing questionnaire and for mental health comparison, Goldberg's mental health questionnaire were used. The data was analyzed with multiple variant variance analysis tests and co-variance analysis tests.
Results: The results of this research indicate that the parents of common people enjoy higher mental health in comparison to the parents of individuals committed suicide. Moreover, by examining each of child rearing styles, we find out that the difference between the logical authority style and rejecting style, in these two groups, is not meaningful. Vice versa, the difference of autocratic style among two groups is meaningful. This means that the parents of individuals committed suicide use autocratic method more than the other group.
Conclusion: The results of the present research indicate that it is expected that the children of parents with a higher level of mental health exhibit the lower amount of suicidal attempts than the children of the parents who have got mental disorders. Also, it became apparent that the authoritarian style of the parents in child rearing increases the probability of the children’s suicide attempt. Therefore, instructing the appropriate child rearing styles and serious attempts of health care officials in improving health levels are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • mental health
  • parents
  • Children
  • child rearing styles