دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-215 
2. اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج‌های ناسازگار

صفحه 25-46

سیده زهرا علوی؛ عباس امان الهی؛ یوسفعلی عطاری؛ امین کرایی


3. ساخت نسخۀ ایرانی سنجۀ مهارگری زناشویی و آشکار ساختن ویژگی‌های روان‌سنجی آن

صفحه 47-68

حمزه امینی؛ سید علی کیمیایی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد


6. بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

صفحه 115-146

علی مقدم زاده؛ طاهره سادات علوی؛ محمد علی مظاهری؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز


10. نقش میانجی ابعاد مراقبت در رابطه میان ابعاد دل‌بستگی و رضایت جنسی زوجین در چرخه‌های زندگی خانواده

صفحه 215-241

ریحانه رضاپور فریدیان؛ هاجر فلاح زاده؛ پریساسادات سیدموسوی؛ لیلی پناغی