دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1397، صفحه 1-215 
بازنمایی عوامل فردی مؤثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی

صفحه 115-146

10.22034/fcp.2019.61020

علی مقدم زاده؛ طاهره سادات علوی؛ محمد علی مظاهری؛ الهه حجازی موغاری؛ کیوان صالحی؛ غلامعلی افروز