تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی‌های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری مشاوره، دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دکتری روان شناسی تربیتی، دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

جنگ بخشی جدانشدنی از زندگی اجتماعی آدم‌ها است و همواره در طول تاریخ وجود داشته و صدمات جبران‌ناپذیری بر جنبه‌های گوناگون سلامت بدنی، روانی و خانوادگی آدم‌ها وارد کرده است. پژوهش حاضر، به‌منظور تفحص کیفی برای تشخیص اختلالات کژکارکردی های جنسی و تأثیر آن بر کارکرد خانواده در آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت انجام‌گرفته است. پژوهش حاضر یک بررسی کیفی پدیدارشناسی - توصیفی می‌باشد و جامعه آماری آن همه آسیب‌دیدگان بمباران شیمیایی سردشت بودند که در تاریخ 7 تیرماه 1366 توسط رژیم بعث عراق موردحملۀ بمباران شیمیایی قرار گرفتند که تعداد جامعه 223 نفر (130 مرد و 93 زن) بودند. نمونه پژوهش 60 نفر، دربرگیرنده 30 مرد و 30 زن بودند که بر پایه اشباع در هنگام انجام پژوهش و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در آغاز برای غربالگری آسیب‌دیدگان مصاحبه بالینی صورت گرفت و بعد، از افراد شناسایی‌شده نمونه، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در تحلیل داده‌ها نیز از الگوی هفت مرحله‌ای کلایزی بهره گرفته شد. برآیندها نشان می‌دهد که شکایت‌های اختلالات کژکارکردی های جنسی دربرگیرنده اختلال میل جنسی، اختلال برانگیختگی جنسی، اختلال ارگاسم، اختلال بیزاری جنسی و اختلال درد بخش تناسلی در هر دو جنس وجود داشت. همچنین شکایت‌های؛ اختلال نعوظ، انزال زودرس و انزال دیررس ویژه مردان و شکایت؛ درد آمیزش ویژه زنان بودند. در ارتباط با شکایت‌های کارکرد خانواده؛ شکست در ازدواج، ناخشنودی از روابط زناشویی، نبود خوشنودی از روابط خانوادگی، نبود خوشنودی از نقش والدینی و ارتباط ناسالم با خویشاوندان و همسایگان؛ در طیف گسترده‌ای از آسیب‌دیدگان گزارش‌شده است. بمباران شیمیایی به‌طور گسترده باعث به وجود آمدن مشکلات و اختلالات کژکارکردی های جنسی در آسیب‌دیدگان شیمیایی شده است و این اختلالات تأثیر سوء و منفی بر کارکرد خانواده آسیب‌دیدگان داشته است و بنیاد خانواده و کارکرد خانواده را با چالش‌های فراوان روبرو کرده است؛ بنابراین مشاورین خانواده می‌توانند با برگزاری جلسات و کارگاه‌های مشاوره‌ خانواده‌درمانی به خانواده و فرد آسیب‌دیده کمک بکنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative investigation for the diagnosis of sexual dysfunction disorders and its effect on family function in Sardasht chemical bombardment injured

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Melkari 1
  • Kiiumars Farahbakhsh 2
  • Noorali Farrokhi 3
  • Abdullah Motamedi 4
1 Ph.D. Student of Consultation, University of Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD. counseling, Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran.
3 PhD. Educational Psychology, Associate Professor, Department of Measurement and Measurement, School of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
4 Associate Professor in group Department of Clinical Psychology, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

War is an inseparable part of the social life of humans and has always existed throughout history, causing irreparable harm to various aspects of the physical, physical, and family health of human beings. The present study was to Qualitative investigation for the diagnosis of sexual dysfunction disorders and its effect on family function in Sardasht chemical bombardment injured. The present study is a qualitative phenomenological-descriptive research. And the statistical community included all those injured in Sardasht chemical bombardment, which was attacked by chemical bombing by the Ba'ath regime on June 28, 1987, the total population was 223 people (130 men and 93 women). A research sample of 60 people, including 30 men and 30 women, which were selected based on saturation during research and available sampling. Initially, a clinical interview was conducted for screening the injured, and then semi-structured interviews were conducted from sampled individuals. In the analysis of data, a colaizzi seven-step cluster pattern was used. The results show that complaints of sexual dysfunction disorders include: sexual dysfunction desire, sexual arousal disorder, orgasmic disorder, disorder distaste sexual, and genital pain disorder in both sexes in both sexes. Also complaints were erectile dysfunction, premature ejaculation, and late ejaculation for men and complaints; sexual Intercourse pain was specific to women. In relation to family functioning complaints; failure of marriage, dissatisfaction with marital relationships, dissatisfaction with family relationships, dissatisfaction with the role of parents and unhealthy relationships with relatives and neighbors, It has been reported in a wide range of injuries. Chemical bombardment has caused widespread sexual dysfunctions and disturbances in chemical injured patients, which has had a negative and negative impact on the functioning of the injured family And faces the family foundation and family function with many challenges. Therefore, family counselors can help families and the injured person by organizing family therapy counseling sessions and workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual dysfunction disorders
  • chemical bombardment
  • injured
  • family function
احمدی، خدابخش؛ رشادت جو، محمود؛ کرمی، غلامرضا و انیسی، جعفر .(1387). PTSD نیابی در همسران جانبازان شیمیایی سردشت. مجله   علوم رفتاری، 3 (3)، 199- 195. [link]
احمدی، خدابخش؛ شایان، حسین رنجبر و رئیسی، فاطمه. (1387). بررسی اختلال کنش جنسی در بین جانبازان شیمیایی. مجله طب نظامی، 10 (2)، 106 – 99.   [link]
اسدی، عدالت؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ محمد شریفی، فواد. (1392). بررسی رابطۀ بین دل‌زدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 3 (4)، 684-662. [link]
اعیادی، نادر؛ رسولی، محسن و نظری، علی. (1396). بررسی نقش واسطه‌ای عزت نفس در رابطه بین کژکاری جنسی با دل‌زدگی زناشویی مردان    وابسته به مواد افیونی، مجله سلامت و مراقبت،19 (2)، 139- 129. [link]
باقری کبورق، علی. (1389). کلیات و مبانی جنگ و استراتژی. تهران: مرکز نشر بین‌الملل. [link]
برهمنی، گلشن؛ عابد سعیدی، ژیلا و خیری، علی‌اصغر. (1387). بررسی کیفیت زندگی آسیب دیدگان بمباران شیمیایی سردشت. مجله طب نظامی،9 (1)، 115-109. [link]
تولایی، سید عباس؛ آثاری، شروین؛ نجفی، مصطفی؛ حبیبی، مهدی و قانعی، مصطفی. (1383). مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی. مجله‌ی طب نظامی، 6 (4)، 248-241. [link]
خاطری، شهریار و جنتی محب، احمد. (1388). جنگ شیمیایی عراق علیه ایران (به روایت اسناد سازمان ملل متحد) با مقدمه دکتر گوستاو اندرسون. چاپ اول، تهران: ناشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. [link]
رجبی زاده، قدرت الله و کارگر، حسین (1383). بررسی فراوانی نسبی اختلالات جنسی در جانبازان جنگ تحمیلی. پایان‌نامه دکتری رشته پزشکی، تهران. [link]
رجبی، غلامرضا؛ امان الهی، عباس؛ خجسته مهر، رضا؛ حسینی، محمدعلی و عطاری، یوسفعلی. (1391). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اهواز، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2 (4)، 56-11. [link]
عزیزی، فریدون. (1391). اثر سلاح‌های شیمیایی بر سیستم آندوکرین. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 3(3)، 222-211. [link]
غضنفری، طوبی؛ یارایی، رؤیا؛ کیا سالاری، زهرا؛ هدایی، فاطمه؛ قاسمی، حسن؛ پورفرزام، شهریار؛ سروش، محمدرضا و فقیه زاده، سقراط. (1387). ارزیابی سطح سرمی نیتریک اکساید در مصدومان شیمیایی سردشت؛20 سال پس از مواجهه با گاز خردل. مجله‌ علمی- پژوهشی طب جانباز، 1(2)، 23- 10. [link]
کرد بچه حسین‌آباد، مهدی (1388). تحدید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در حقوق بین‌الملل (با رویکردی به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران). چاپ اول، تهران: ناشر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. [link]
گلزاری، محمود؛ سهرابی اسمرود، فرامرز و زارع ده آبادی، زهرا. (1390). بررسی رابطه میزان و نوع کژکاری های جنسی با سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل در آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران. [link]
ملکاری، بختیار و کریمیان، نادر. (1392). بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی. مجله‌ طب جانباز، 5 (3)، 13-7. [link]
ملکاری، بختیار. (1390). بررسی پیامدهای روان – اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران. [link]
نیکو بخت، مهدی. (1391). اختلالات جنسی در مرد و زن، تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران. [link]
نیک پور، صغری؛ جواهری، ایمان؛ نیک‌روش، منصوره یادآور و جمشیدی، روح‌انگیز (1385). بررسی مشکلات روابط جنسی زناشویی ناشی از زایمان در زنان نخست زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه غرب تهران. مجلهدانشگاهعلومپزشکیایران. 13(50)، 41-18. [link]
 
References
Alan, W., Shindel, C., Nelson, J. C., Naughton, K., Micahael, O., & John, P. M. (2012). “Sexual Function and quality of Life in the Male Partner of Infertile Couples”. [link]
Barlow, H. D. (2015). Clinical handbook of psychological disorder: step by step, treatment manual (3rd ed). Guilford Press. [link]
Basson, R., Rees, P., Wang, R., Montejo, A. L., & Incrocci, L. (2014). Sexual function in chronic illness. Journal Sex. Med, 7(2), 374- 388. [link]
Beyer, C. E., & Ogletree, R. J. (2008). Gender representation in illustrations, text, and topic areas in sexuality education curricula. Journal School Health, 66(4), 361-364. [link]
Brezsnyak, M., & Whisman, M. A. (2018). Sexual desire and relationship functioning: the effects of marital satisfaction andpower. Journal Sex Marital Ther, 30(3), 199-217. [link]
Corretti G., & Baldi, I. (2018). The relationship between anxiety disorders and sexual dysfunction. Psychiatry Times, 24, 9-34. [link]
Demilio, J., & Freedman, E. B. (2011). Intimate matters: a history of sexuality in America. New York, NY: Harper Row. [link]
Fletcher, E. C., & Martin, R. J. (2017). sexual dysfunction and erectile impotence in chronic obstructive pulmonary disease. Chest, 81, 21-413. [link]
Grant, J. E., Pinto, A., Gunnip, M., Mancebo, M, C., Eisen, J. L., & Rasmussen, S. A. (2016). Sexual obsessions and clinical correlates in adults with obsessive-compulsive disorder. Journal Compr Psychiatry, 47(5), 9-325. [link]
Ibanez, M., Aguilar, J. J., Maderal, M. A., prats, E., Farrero, E., Font, A., & Escarrabill. J. (2011). Sexuality in chronic respiratory failure: coincidences and divergences between patient and primary caregiver. Respiratory medicine, 95, 79-975. [link]
Jankovic, S., Stivicevic,V.,Dodig,G., & Blocic, M. (2009). psychological charactritics of wounded and disabled war veteran. Military medicine, 63, 331-336. [link]
Leiblum, S. R. (2013). Sexual problems and dysfunction: epidemiology, classification and risk factors.Gender Journal Specific Medicine, 2(5), 41-45. [link]
Lewis, R., Fugel, M., Bosch, S., Axel, R., Laumann, O., lizza, E., & MartinMorales, A. (2014). Epidemiology/Risk Factors of sexual Dysfunction, Journal of Sexual Medicine, 1(1), 35-39. [link]
Looy, H. (2013). Sexuality in the Encyclopedia of Christianity, Eerdmans Publishing Company. [link]
McCabe, M. P., Sharlip, I. D., Lewis, R., Atalla, E., Balon, R., Fisher, A. D, Laumann, E., Lee, S. W, & Segraves, R. T. (2016). Incidence and Prevalence of Sexual Dysfunction in Women and Men: A Consensus Statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. J Sex Med. 2016 Feb; Volume 13, Issue 2, Pages 144–152. [link]
Monga, M. B., Alexandrescu, S. E., Katz, M. S., & Ganiats, T. (2009). “Impact of infertility on quality of life, marital adjustment, and sexual function”, Urology, 93, 63-126. [link]
Nappi R. E., Albani, F., Vaccaro, P., Gardella, B., Salonia, A. C., & hiovato L. (2017). Use of the Italian translation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in routine gynecological practice. Journal Gynecol Endocrinol, 24(4), 214-219. [link]
Nene, U. A., Coyaji, K., & Apte, H. (2011). “Infertility: a label of choice in the case of sexuality dysfunction couples”, Patient Educ Couns, 280, 59-234. [link]
Pastor, Z. (2017). Female sexual desire disordersprevalence, classification and treatment possibilities. Journal  CeskaGynekol, 76(1), 59-64. [link]
Pierre, A. (2015). Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. Arab Journal of Urology (Official Journal of the Arab Association of Urology). [link]
Pinto, A. C. (2013). Sexuality and breast cancer: prime time for young patients. Journal Thorac Dis, 5(1), 81-86.
Rosen,  R. C.,  & Bachmann,  G. A. (2010).  Sexual well-being,  happiness,  and satisfaction,  in women:  the case for a new conceptual paradigm. Journal Sex Marital Ther, 34(4), 7-291. [link]
Rowland, D. L., Keeney, C., & Slob, A. K. (2004). Sexual response in men with inhibited or retarded ejaculation. International Journal of Impotence Research volume 16, pages 270–274. [link]
Starr, S., & Moulds, M.L. (2006). The role of negative interpretations of intrusive memories in depression. J Affect Disord, 93(1-3), 32-125. [link]
Taylor, T., & Hugenberg, k. (2014). What's love got to do with it? Sexual prejudice predicts unitization of men in same-sex romantic relationships. Journal of Experimental Social Psychology, 52 (4), 9–14. [link]
Verbosky, S. I., & Ryan, P. A. (2012). Female partners of Vietnam veterans stress proximity. Issues mental health nursing, 9, 95-104. [link]
Vulink, N. C., Denys, D., Bus, L., & Westenberg, H. G. (2018). Sexual pleasure in women with obsessive-compulsive disorder? Journal Affect Disord, 91(1), 19-25. [link]
World Health Organization(WHO). (2012). Sexual health – a new focus for WHO: progress in reproductive health research. [retrieved 16.02.10]. [link]
 
References (In Persian)
Ahmadi, Kh., RashadatJoo, M., Karami, Gh., & Anisi, Jafar. (2008). PTSD Notification on Spas of Veterans of Sardasht Chemical. Journal of Behavioral Sciences, 3 (3), 195-199. [link]
Ahmadi, Kh., Shayan, H., & Ra'isi, F. (2008). Evaluation of sexual dysfunction among chemical veterans. Journal of Military Medicine, 10 (2), 99 - 106. [link]
Asadi, E., Fath Abadi, J., Mohammad Sharifi, F. (2013). Investigating the relationship between marital disturbance, maladaptive sexual beliefs and sexual abortion in married women Quarterly, Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 3 (4), 662-684. [link]
Azizi, F. (2012). The effect of chemical weapons on the endocrine system. Journal of Endocrinology and Metabolism of Iran, 3 (3), 211-222. [link]
Bagheri Kaboragh, A. (2010). Generalities and Basics of War and Strategy. Tehran: International Publishing Center. [link]
Brahmani, G., Abed Saeedi, J., & Khayri, A. (2008). Evaluating the quality of life of Sardasht chemical bombardment victims. Journal of Military Medicine, 9 (1), 109-115. [link]
Eayadi, N., Rasooli, M., & Nazari, A. (2017). A review of the mediating role of self-esteem in the relationship between sexual dysfunction and marital malnutrition in opiate dependent men, Journal of Health and Care, 19 (2), 129-139. [link]
Ghazanfari, T., Yaraei, R., Kiasalari, Z., Hodaei, F., Ghasemi, H., Pourfarzam, Sh., Soroush, M.R., & Faqih Zadeh, S. (2008). Evaluation of serum nitric oxide in Sardasht chemical injuries; 20 years after exposure to mustard gas. Journal of Veterinary Medicine, 1 (2), 10-23. [link]
Golzari, M., Sohrabi Osrood, F., & Zare Deh Abadi, Z. (2011). Investigating the relationship between the degree and type of sexual dangers with mental health and marital satisfaction of married women working in Yazd district 1, Master's thesis, General Psychology, Allameh Tabataba'i University of Tehran. [link]
khateri, Sh., & Janati Mohab, A. (2009). Iraqi Chemical War Against Iran (narrated by United Nations documents) with the introduction of Dr. Gustav Anderson. First Printing, Tehran: Publisher of the Foundation for the Preservation of Works and Publishing of Holy Defense Values. [link]
Kurdbache Hossein Abad, M. (2009). The limitation of chemical and biological weapons in international law (with the approach to Iraq's imposed war on Iran). First Printing, Tehran: Publisher of the Foundation for the Preservation of Works and Publishing of Holy Defense Values. [link]
Melkari B, Karimian N. (2013). Psychological- social consequences chemical bombardment of the Sardasht victims (a qualitative study). Iran J War Public Health, 5(3), 7-13. [link]
Melkari, B. (2011). Investigation of psychosocial consequences of chemical bombardment on its injured in Sardasht city by qualitative method. Master's Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran. [link]
Nikobakht, M. (2012). Sexual Disorders in Male and Female, Tehran: Tehran University of Medical Sciences Publication. [link]
Nikpour, S., Javaheri, F., Nick Rawesh, M.Y., & Jamshidi, R. (2006). Prevalence of marital sexual problems in primiparous women referred to health centers in west of Tehran. Journal of Iran University of Medical Sciences, 13 (50), 18-41. [link]
Rajabi, G. H.,  Amanollahi, A., Khojest Mehr, R., Hosseini, M. A., & Attari, Y. (2012). The Effectiveness of Cognitive - Behavioral Therapy and Therapeutic Therapy in Treatment of Early Ejaculation Men Referring to Ahwaz Medical Centers Quarterly, Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2 (4), Winter 2012. [link]
Rajabizadeh Gh, Kargar H. (2004). A survey on the relative frequency of sexual dysfunctions in war veterans. Ph.D. in Medical Sciences, Tehran. [link]
Tolayi, S. A., asari, Sh., Najafi, M., Habibi, M & Ghanei, M. (2004). Study of Sleep Quality in Veterans. Military Medicine Magazine, 6 (4), 241-248. [link]