هم سنجی اثربخشی رویکرد خانواده‌درمانی بوئن و مدل مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران

2 استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه گیلان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف هم سنجی اثربخشی خانواده­درمانی بوئن و مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق  صورت گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین درخواست‌کننده طلاق ارجاع داده‌شده از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال 1396 بودند. از این جامعه 48 نفر از زوجین با داشتن ملاک­های ورود به پژوهش، به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 16 نفره قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنی­ها، تعداد نفرات هر گروه به 10 نفر رسید. دو رویکرد خانواده­درمانی بوئن و مک­مستر در گروه‌های آزمایش به مدت 8 نشست 2 ساعته اجرا شد و گروه گواه، درمانی دریافت نکرد. پس از پایان نشست‌ها، از هر سه گروه پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه گرفته شد. ابزارهای مورداستفاده مقیاس بی‌آلایشی واکر و تامپسون، تنظیم هیجان شناختی گارنفسکی و سنجش کارکرد خانواده اپشتاین بودند. برآیندهای تحلیل کوواریانس چند­متغیری نشان داد خانواده­درمانی بوئن و مک­مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تأثیر معنی‌داری داشته است (001/0>P). همچنین، برآیندهای آزمون تعقیبی نشان داد میان اثربخشی رویکرد بوئن و مک مستر، بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. با­ توجه به یافته­های پژوهش به مشاوران و روانشناسان پیشنهاد می­شود متغیرهای بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده را در کار با زوجین درخواست‌کننده طلاق موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1397.8.2.9.8

عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of Bowen family therapy approach and McMaster's model on intimacy, cognitive emotion regulation and family function in couples who exposed to divorce

نویسندگان [English]

  • Fariba Saeedpoor 1
  • Farhad Asghari 2
  • Ali Sayadi 2
1 Department of Counseling, Literature and Human Sciences Faculty, University of Guilan, Iran
2 Assistant Professor of Counseling, University of Guilan
چکیده [English]

The purpose of this study was comparing the effectiveness of McMaster and Bowen family therapy on intimacy, cognitive emotion regulation and family function in couples who exposed to divorce. This study had a quasi-experimental method including pre-test - post-test with control group and three-month follow up. The statistical population consisted of all couples applying for divorce who referred by family court to counseling centers of Rasht city in 1396. From this community, 48 couples with the criteria for entering the research were selected through available sampling and were randomly assigned to three groups of 16 people. But due to the drop in the number of subjects, the number of people in each group reached 10. Two methods of McMaster and Bowen family therapy approaches were performed for 8 sessions of 2 hours and the control group did not receive any treatment. After completing the sessions, three groups were subjected to post-test and follow-up trials. Instruments included Walker and Thompson intimacy scale, Garnefski cognitive emotion regulation and Epstein family assessment. The results of multivariable analysis of covariance showed that McMaster and Bowen family therapy had a significant effect on intimacy, cognitive emotion regulation and family function (P <0.001). Also, the results of follow-up test showed that there is no significant difference between the effectiveness of Bowen and McMaster family therapy on intimacy, cognitive emotion regulation and family function. According to the findings, considering Intimacy, cognitive emotion regulation and family functioning variables in working with couples who applying for divorce recommended to counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bowen
  • McMaster
  • intimacy
  • cognitive emotion regulation
  • family function
اسکینان، پرویز و چنگیزی، فرشاد. (1387). بررسی رابطه تمایز­یافتگی و سبک­های هویت در دانشجویان
          کارشناسی دانشگاه تهران. چهارمین سمینار سراسری دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت، 24-20. [link]
بشارت، محمدعلی؛ افقی، زهرا؛ آقایی­ثابت، سیده سارا؛ حبیب نژاد، محمد؛ پورنقدعلی، علی و گرانمایه پور،        شیوا. (1392). نقش تعدیل­کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و               مشکلات بین شخصی،  فصلنامه تازه های علوم شناختی،  15 (4)، 52-43. [link]
بیرامی‌، منصور؛ فرنام، علیرضا؛ قلی زاده، حسین و ایمانی، مهدی. (1389). مقایسه کارکردهای خانوادگی             بیماران افسرده اساسی با افراد سالم بر اساس مدل مک مستر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، (21)4، 360-354. [link]
ثنایی، باقر. (1388). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. چاپ دوم. تهران: انتشارات بعثت. [link]
جلالی، ایران و رافعی، هما. (1391). بررسی رابـطه تنظیم شناختی هیجان با فرآیـند و محـتوای خانواده و                شیوه‌های مقابله با تعارض دانش‌آموزان دبیرستان‌های شیراز. پژوهش های نوین روانشناختی، 25            (7)، 43-62. [link]
حسنی، جعفر. (1389). خصوصیات روان­سنجی پرسشنامه نظم­جویی شناختی هیجان. مجله روانشناسی     بالینی، 3(7)، 83-73. [link]
رسولی، آراس. (1395). تدوین مدل بومی کارکرد خانواده بر­اساس مولفه­های امید، صمیمیت و تعارض­                های زناشویی در زنان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه، زن و جامعه، 7(3)، 39-60.       [link]
شاکریان، عطا. (1390). نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش­بینی سازگاری زناشویی، دوماهنامه علمی                پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 16(1)، 22-16. [link]
صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، سیداحمد. (1391). تأثیر دو روش آموزش تنظیم           هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس و رفتار درمانی دیالکتیک، بر علائم مشکلات هیجانی. مجله     تحقیقات علوم پزشکی زاهدان. 14(2)، 55-49. [link]
عسگرپور، فاطمه؛ کربلایی محمد میگونی، احمد و تقی لو، صادق. (1394). سبک های فرزندپروری،   آسیب کودکی و تنظیم شناختی غیرانطباقی هیجان در کودکان کار، کنگره انجمن روانشناسی               ایران،1063-1060. [link]
غفاری، فاطمه؛ رفیعی، حسن و ثنایی ذاکر، باقر. (1389). اثربخشی آموزش خانواده با استفاده از «تئوری                سیستمی بوئن» بر تمایز یافتگی و کارکرد خانواده های دارای فرزند معتاد، فصلنامه خانواده     پژوهی، 6(22)، 239-227. [link]
قاسمی، سیمین؛ اعتمادی، عذرا و احمدی، سید احمد. (1395). شناسایی آسیب‌های تعاملی زوجین و      خانواده همسر و پیامدهای آن: پژوهش کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. ۱۳۹۵; ۵ (۳): ۲۵۰-۲۶۲.  [link]                          
کرمی، جهانگیر؛ زکی یی، علی و علیخانی، مصطفی. (1391). رابطه کارکرد خانواده با اختلالات شخصیت            بر اساس الگوی مک مستر. مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(4)، 537-554. [link
کریمی، ناهید؛ باباخانی، وحیده و امیری مجد، مجتبی. (1394). اثربخشی الگوی کارکرد خانواده (مک­ مستر) بر صمیمیت زناشویی زوجین. فصلنامه علوم رفتاری. 23(7)، 138-123. [link
مجرد­کاهانی، امیرحسین و قنبری هاشم­آبادی، بهرامعلی (1390). ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزشی   روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی      خانواده، 1(3)، 399-412. [link
موحدی، معصومه؛ موحدی، یزدان و کریمی نژاد، کلثوم. (1393). بررسی رابطه رضایت زناشویی،         صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده،   4(4)، 633-652. [link
موسوی، فاطمه. (1392). نقش کارکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مک­مستر) در پیش­بینی نگرش­های       صمیمانه و توافق زوجین در خانواده­های شهر قزوین. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده،      3(3):401-4019. [link
مومنی، خدامراد و علیخانی، مصطفی. (1392). رابطه کارکرد خانواده، تمایز­یافتگی­خود و تاب­آوری با استرس، اضطراب و افسردگی در زنان متاهل شهرکرمانشاه، فصلنامه مشاوره و روان­درمانی          خانواده، (3)2، 329-297. [link
مهینی، شهرام؛ تیموری، سعید و رحیمی، سوسن (1392). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آمیختگی اندیشه-کنش در زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی با میانجی­گری نقش جنسیت. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(3). 375-354.  [link]         
نبوی حصار، جمیله؛ عارفی، مختار و یوسفی، ناصر. (1393). اثربخشی خانواده­درمانی با تأکید بر نظام     عاطفی بوون بر سبک­های عشق­ورزی و صمیمیت در میان زنان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 4          (2)، 83-98. [link
نجفلویی، فاطمه. (1385). نقش تمایزخود در روابط زناشویی. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 2(3)،37-            27. [link
هالفورد، کیم. (2001). زوج­درمانی کوتاه­مدت «یاری به زوجین برای کمک به خودشان». چاپ دوم.    ترجمه: مصطفی تبریزی، مـژده کاردانی و فاطمه جعفری (1387). تهران: انتشارات فرا­روان. [link]
یوسفی، فریده. (1385). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در        دانش‌آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. فصلنامه کودکان استثنایی، ۶ (۴)، ۸۹۲-  ۸۷۱. [link]
یوسفی، ناصر. (1390). مقایسه­ی اثربخشی دو رویکرد خانواده­درمانی مبتنی بر طرحواره­درمانی و نظام    عاطفی بوون بر طرحواره­های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق شهر سقز. مجله اصول         بهداشت روانی، 13(52)، 373-356. [link] 
یوسفی، ناصر. (1391). بررسی شاخص­های روانسنجی مقیاس­های شیوة سنجش خانوادگی مک­مستر،    فصلنامة اندازه­گیری تربیتی،2(7)، 120-91. [link
 
References
Al-Kernawi, A. (2010). A study of psychological symptoms, family function,           marital and life satisfactions of polygamous and monogamous women: The  Palestiniancase. International Journal of Social Psychiatry. 58(1)79–86.       DOI: 10.1177/0020764010387063 [link
Aldao, A. Jazaieri, H. Goldin, P. R. & Gross, J. J. (2014). Adaptive and         maladaptive emotion regulation strategies: interactive effects during CBT           for social anxiety disorder. Journal of anxiety disorders28(4), 382-389.         doi: 10.1016/j.janxdis.2014.03.005     [link
Amato, P.R. & James S.L. (2018) Changes in Spousal Relationships over the Marital Life Course: Frontiers in Sociology and Social Research. Social   Networks and the Life Course., vol 2. pp 139-158. Doi: 10.1007/978-3-319-       71544-5_7 [link
Anthony, C. J. DiPerna, J. C., & Amato, P. R. (2014). Divorce, approaches to           learning, and children's academic achievement: A longitudinal analysis of         mediated and moderated effects. Journal of school psychology52(3), 249- 261. doi.org/10.1016/j.jsp.2014.03.003 [link
Ascher, E. A. Sturm, V. E. Seider, B. H. Holley, S. R. Miller, B. L. & Levenson,        R.         W. (2010). Relationship satisfaction and emotional language in      frontotemporal dementia and Alzheimer disease patients and spousal       caregivers. Alzheimer disease and associated disorders24(1), 49-55. doi:    10.1097/WAD.0b013e3181bd66a3 [link
Asghari Jafarabadi, M & Mohammadi, M. (2016). STATISTICAL SERIES:   COMMON NON-PARAMETRIC METHODS. Iranian Journal of Diabetes           and Lipid Disorders, 14 (3):145-162. [link]
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Aronson. [link]
Buswell, L. Zarbriskie, R.B. Lundberg, N. & Hawkins, A.J. (2012). The        Relationship between father involvement in family leisure and family           functioning: The importance of daily leisure time. Leisure Sciences, 34,      172-190. doi.org/10.1080/01490400.2012.652510 [link
Carlson, J. Sperry. L & Lewis, JA. (2005). Family therapy techniques. New York:      Routledge. [link
Coll, K. M., Powell, S., Thobro, P., & Haas, R. (2010). Family Functioning    and the Development of Trust and Intimacy among Adolescents in Residential Treatment. The­ Family Journal18(3), 255–         262. DOI:    10.1177/1066480710372082 [link
Chung, H. & Gale, H. (2006). Comparing Self-differentiation and      Psychological   Well-being between Korean and European American Students. Journal of     Contemporary Family Therapy, 28, 367-381.    http://dx.doi.org/10.1007/s10591-006-9013-z [link
Chung, M.S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The       mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences;70:246-251. doi.org/10.1016/j.paid.2014.06.032[link
Dai, L.T. & Wang, L.N. (2015) Review of Family Functioning. Open Journal of       Social Sciences, 3, 134-141. DOI: 10.4236/jss.2015.312014 [link
Epstein, N.B., Baldwin, L.M., & Bishop, D.S. (1983). The McMaster family    assessment device. Journal of Marital and Family Therapy, 9, 171-180.      Doi: 10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x [link]
Garnefski, N. Kraaij, V & Spinhoven P. (2001). Negative life events, cognitive         emotion egulation and   emotional problems. Personality and Individual         Differences. 30: 1311-27. Doi: 10.1016/S0191-8869(00)00113-6 [link
Gandy P. (2007), A psycho educational group treatment model for adolescence with behavior problems based on an integration of Bowen theory (BT) and           rational-emotive therapy (RET). California school of professional       psychology. Ph.D. Dissertation, San Francisco Campus, Alliant         International University, 6-35. [link]
Gladding, S. T. (2014). Family therapy: History, theory, and practice (6th ed.).          Pearson Education. [link
Gutentag, T. Halperin, E. Porat, R. Bigman, Y. E. & Tamir, M. (2016). Successful     emotion regulation requires both conviction and skill: beliefs about the        controllability of emotions, reappraisal, and regulation success. Cognition         and Emotion, 31(6), 1225-1233. DOI: 10.1080/02699931.2016.1213704      [link
Haskett, M.E. Stelter, R., Proffit, K. & Nice, R. (2012). Parent emotional       expressiveness and children's self-regulation: Associations with abused      school functioning. Child Abuse & Neglect, 36 (4), 296-307. DOI:    10.1016/j.chiabu.2011.11.008 [link
Hatfield, E. C., Bensman, L., Thornton, P. D. & Rapson, R. L. (2014). New  perspectives on emotional contagion: A review of classic and recent          research on facial mimicry and contagion. Interpersona: An International      Journal on Personal Relationships, 8(2), 159-179. doi:10.5964/ijpr.v8i2.162            [link
Kim, H., Prouty, A.M., Smith, D.B., Ko, M.‐ju, Wetchler, J.L. & Oh, J.‐E. (2015).     Differentiation and healthy family functioning of koreans in south korea,   south koreans in the united states, and white americans. Journal of Marital    and Family Therapy, 41, 72–85. doi: 10.1111/jmft.12049. [link
Klever, Ph. (2009). Goal differentiation effectiveness, emotional maturity, and         nuclear family functioning. Journal of marital and family therapy, 35, 3,     303-316. DOI: 10.1111/j.1752-0606.2009.00120.x [link
Mackinnon, DP. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. London:         Routledge.https://doi.org/10.4324/9780203809556[link
Nayeri, A. Lotfi, M & Noorani, M (2014). The effectiveness of group training of                  transactional analysis on intimacy in couples, Procedia - Social and   Behavioral Sciences 152 (2014 ) 1167– 1170.  [link
Nazare, B., Fonseca, A., Gamerio, S., Canavarro, M., & Dattilio, F. (2011).   Amniocentesis due to advanced maternal age: The role of marital            intimacy in couples’s decision making process. Contemporary family     therapy, 33, 128-142. https://doi.org/10.1007/s10591-011-9151-9 [link
Potthoff, S., Garnefski, N., Miklósi, M., Ubbiali, A., Domínguez-Sánchez, F. J.,
   Martins, E. C., Witthöft, M. & Kraaij, V. (2016). Cognitive emotion   regulation and psychopathology across cultures: A comparison between  six        European countries. Personality and Individual Differences, 25(2): 218-         224. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.04.022 [link
Quoidbach, J, Berry, E, Hansenne, M, & Mikolajczak, M. (2010). Positive emotion   regulation and wellbeing: Comparing the impact of eight savoring and      dampening strategies. Personality & Individual Differences, 49 368-373.       https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.03.048 [link
Ramsay, JO. (2006). Functional data analysis. Hoboken, New Jersey: Wiley Online  Library. https://doi.org/10.1002/0471667196.ess3138 [link
Reichardt, CS. (2009). Quasi-experimental design. The SAGE handbook of    quantitative methods in psychology; 46-71.    http://dx.doi.org/10.4135/9780857020994.n3 [link]     
Roytburd, L.F & Friedlander, Myrna. L. (2008). Predictors of Soviet Jewish  refugees' acculturation Differentiation of self and acculturative stress. Cultur   Divers  Ethnic Minor Psychol, 14: 67-74. DOI: 10.1037/1099-9809.14.1.67      [link
Ryan, C. E., Epstein, N. B., Keitner, G. I., Miller, I. V., & Bishop, D. S.         (2012). Evaluating and treating families: The McMaster approach. New York: Routledge Taylor & Francis Group.    https://doi.org/10.4324/9780203843840 [link
Schoebi, D., & Randall, A. K. (2015). Emotional Dynamics in Intimate         Relationships. Emotion Review7(4), 342–       348. https://doi.org/10.1177/1754073915590620 [link
Sun, A., & Zhao,Y. (2016). Divorce, abortion, and the child sex ratio: The impact
   of divorce reform in China. Journal of Development Economics, 120, 53-69.    https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.11.006 [link
Troy, A.S. (2012). Cognitive Reappraisal Ability As A Protective Factor: Resilience  to stress across time and context. Doctoral Dissertation of Philosophy.    University of Denver. [link]      
Waring, E. M. (2013). Enhancing Marital Intimacy through Facilitating Cognitive       Self Disclosure. Routledge. [link
 
References (In Persian)
Asgarpour, F. Karbala'i Mohammad meygoni, A. & taghiloo, A. (2015).  Parenting    styles, child injury and maladaptive cognitive emotion regulation in child         labor, Congress of the Iranian Psychological Association, 1060-1063. [link]
Besharat, M.A, Ofoghi Z, Aghaei Sabet S, Habibnejad M, Pournaghd Ali A, Geranmayehpour S. (2014). Moderating Effect of Cognitive Emotion           Regulation Strategies on the Relationship Between Alexithymia And            Interpersonal Problems. Advances in Cognitive Science. 15 (4):43-52.           [link]
Beyrami, M. Farnam, A. Gholizadeh, H. & Imani, M. (2010). Depressed patient's      family functioning, A study based on Mcmaster’s model. Medical Journal   of Tabriz University of Medical Sciences. 23(2), 25-29.[link]
Ghaffari, F. Rafiey, H. & Sanai, B. (2010). The Effectiveness of Family Training     From “Bowen Family System” on Self Differentiation and the Function of     Families with Addicted Children.  Journal of Family Research, 6(2);227-       239. [link]
Ghasemi, S. Etemadi, O. & ahmadi (2016). Pathology of Couples and In-law Family Interactions: A Qualitative Study. Journal of qualitative Research in          Health  Sciences, 5 (3):250-262. [link]
Halford, k. (2001). Brief Therapy for Couples: Helping Partners Help Themselves.   second edition. Translated by Mostafa Tabrizi, Mojdeh Kardani and    Fatemeh Jafari (2008). Tehran: Faravaran Publishing House. [link]
Hasani, J. (2010). The Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Journal of clinical psychology. 3(7). 73-83. [link]
Jalali, I. & Rafeie, H. (2012). The Relationship between Cognitive Emotion   Regulation       and Conflict Resolution Styles with the Family Process and   Content of High School Students in Shiraz. Quarterly Journal of Advanced      Psychological  Research. 25(7), 43-62. [link]
Karami, J., Zakiei, A., Alikhani, M. (2013). The Relationship between McMaster      Model of Family Functioning and Personality Disorders based on McMaster   Model. Family Counseling and Psychotherapy, 2(4), 537-554. [link
Karimi, N. Babakhani, V. & Amiri Majd, M. (2015). The Effectiveness of the           Family Function Model (McMaster) on Couples' Marital Intimacy. Journal        of Behavioral Sciences, 23(7), 123-138. [link]
Mahini, S., Teimori, S., Rahimi, S. (2013). The Comparison of Cognitive Emotion    Regulation Strategies and Thought-Action Fusion between (Divorce          Applicant Couples and Normal Couples): with Gender Role   Intermediary. Family Counseling and Psychotherapy, 3(3), 355-377. [link]
Mojarad kahani, A. & Ghanbari hashemabadi, B. (2012). The Efficacy of Group      Psycho educational Interventions on Family Performance of Patients with   Mood Disorders. Family Counseling and Psychotherapy, 1(3), 399-412.   [link]  
Momeni, K., Alikhani, M. (2013). The Relationship between Family Functioning,     Differentiation of Self and Resiliency with Stress, Anxiety and Depression in the Married Women Kermanshah city. Family Counseling and         Psychotherapy, 3(2), 297-329. [link]
Mousavi, S. (2013). The Role of Family Functioning (Based on McMaster's Model) in Predicting Attitudes of Intimacy & Marriage Compatibility in Families of         Qazvin City. Family Counseling and Psychotherapy, 3(3), 401-419. [link]
Movahedi, M., Movahedi, Y., Karimenejad, K. (2015). The Study of the       Relationship among Marital Satisfaction, Intimacy and Marital Relationship Quality in Forgiving Married. Family Counseling and Psychotherapy, 4(4),      633-652. [link]
Nabawi Hasar, J., Arefi, M., Yoosefi, N. (2015). The Effectiveness of Family           therapy based Bowen emotion System on love styles and Intimacy among      counseling applicant Women. Biannual Journal of Applied Counseling,       4(Vol.4 NO. 2), 83-98. doi: 10.22055/jac.2015.12599. [link]
Najaflooei, F. (2006). The role of self-differentiation in marital relationships.
          The Journal of New Thoughts on Education, 2(3), 27-37. doi:   10.22051/jontoe.2006.292. [link]
Rasouli, A. (2017). Developing an Indigenous Model of Family Functioning Based   on the Elements of Hope, Intimacy and Marital Conflict on Women.         Quarterly journal of women and society. 7(27), 39-60. [link]
Salehi, A. Baghban, I. Bahrami, F & Ahmadi S. (2012). The Effect of Emotion         Regulation Training based on Dialectical Behavior Therapy and Gross            Process Model on Symptoms of Emotional Problems. Zahedan Journal of        Research in Medical Sciences. 14 (2):49-55.  [link
Sanai, B. (2009). Family and marriage scales. Second edition. Tehran: Besat  Publishing. [link]
Shakerian, A. (2012). The role of personality trait dimension and gender on  predicting marital adjustment. Journal of Kermanshah University of medical   sciences. 16(1), 16-22. [link]
Skinan, P & Changizi, F. (2008). The Relationship between differentiation and         identity styles in bachelor students of Tehran University. Fourth Student   Seminar. Iran University of Science & Technology. 20-24. [link]
Yousefi, F. (2007). The Relationship of Cognitive Emotion Regulation Strategies      with depression and Anxiety in Students of Special Middle Schools for          Talented Students in Shiraz. Journal of Exceptional Children. 6(4):871-        892. [link
Yousefi, N. (2012). Comparison of the effectiveness of family therapy based on      schema therapy and Bowen’s emotional system therapy on the early maladaptive schema among divorce applicant clients. Journal of          Fundamentals of Mental Health, 13(4): 356-73. [link]
Yousefi, N. (2012). An Investigation of the Psychometric Properties of the    McMaster Clinical Rating Scale (MCRS). Quarterly of EducationalMeasurement, 2(7), 91-120. [link].