دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-138 (پیاپی 20) 
3. تأثیر درمان طرح‌وارۀ همسران در تغییر طرح‌واره‌های سازش نایافتۀ نخستین و کاهش گرایش به طلاق

صفحه 36-60

رحمان بردی اوزونی دوجی؛ کیومرث فرخبخش؛ معصومه اسمعیلی؛ فرنگیس کاظمی