بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی فرم فارسی پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی بزرگ‌سالان (MAQ) در همسرها: مفهوم‌سازی چندبعدی دل‌بستگی زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

رویکردهای نوین به مفهوم‌سازی و سنجش ابعاد دل‌بستگی، الگوی مبتنی بر طبقه‌بندی را نا پذیرفته می‌دانند. بااین‌وجود هنوز ابزارهای سنجش دل‌بسـتگی بزرگ‌سالان که در ایران مورداستفاده قرار می‌گیرد، افراد را بر پایۀ نوع دل‌بستگی طبقه‌بندی و جایگذاری می‌کنند. این پژوهش با هدف طرح مدل‌های نوین سنجش دل‌بستگی، به ترجمه و بررسی ویژگی‌های پایایی، روایی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی (MAQ) در میان بزرگ‌سالان متأهل پرداخت. پژوهش به روش توصیفی و زمینه‌یابی انجام گرفت. نمونه دربرگیرنده 520 نفر بود که از میان افراد متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان که حاضر به همکاری بودند به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش دربرگیرنده پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی، مقیاس حرمت خود و مقیاس رضایت از زندگی بود. یافته‌ها افزون بر تائید درستی ترجمه پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی، نشان داد که میزان آلفای کرون باخ و ضریب دونیمه گاتمن برای تمام ابعاد پرسشنامه بالاتر از 7/0 است و همبـــستگی هر گویه با عامل مربوطه بالاتر از 6/0 است. همبستگی نمرات باز آزمایی با فاصله 3 ماه برای تمام ابعاد بالاتر از 7/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تائیدی، ساختار 4 عاملی پرسشنامه را تائید نمود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان دل‌بستگی ایمن با رضایت از زندگی و حرمت خود رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین رابطه میان دل‌بستگی اجتنابی، دل‌بستگی دوسوگرای اضطرابی- اجتنابی و دل‌بستگی دوسوگرای نگران با رضایت از زندگی منفی به دست آمد (01/0 > p). رابطه میان دل‌بستگی اجتنابی و دل‌بستگی دوسوگرای اضطرابی-  اجتنابی با حرمت خود منفی به دست آمد (05/0 >p ). ارتباط میان دل‌بستگی اجتنابی و دل‌بستگی دوسوگرای اضطرابی-  اجتنابی و دل‌بستگی دوسوگرای نگران باهم مثبت به دست آمد (01/0 > p). بر پایۀ یافته‌های پژوهش می‌توان گفت پرسشنامه کیفیت دل‌بستگی (MAQ) در جامعه پژوهـــــش دارای روایی و اعتبار بهینه است و می‌تواند در امور بالینی و پژوهشی گستره زوج و خانواده به‌ویژه مشاوره پیش از ازدواج کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor structure, Validity and reliability of Persian form of Measure of Attachment Qualities (MAQ) in married couples: Multidimensional conceptualization of marital attachment

نویسندگان [English]

  • Omid Isanezhad 1
  • Mansor Agashteh 2
  • Mehran Alipor 3
1 Assistant Professor of Family Counseling, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
2 M. A in Counseling, University of isfahan, Isfahan, Iran.
3 M. A in Counseling, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

New approaches to construction and assessment of attachment dimensions reject category-based pattern. Nevertheless, the adult attachment assessment instruments that are using in Iran, classify and placement the individuals based on attachment type yet. This research done to render and investigate the characteristics of reliability, validity, and factorial construct of measure of attachment quality (MAQ) questionnaire, with the aim to design new patterns of attachment assessment among married adults. This research is a descriptive and survival and sample of the study included 520 subjects who selected randomly among the married clients who came to counseling centers of Isfahan. Research instruments included measure of attachment quality (MAQ), self-esteem, and satisfaction with life (SWL) questionnaires. Results confirmed the correctness of measure of attachment quality (MAQ) questionnaire translation and showed that the rate of Cronbach's alpha and Gattman split half for all questionnaire dimensions is higher than 0.7 and the correlation of each item with relevant factor is higher than 0.6. Retest score correlation with 3 months intervals obtained 0.7 for all dimensions. Confirmatory factor analysis results confirmed four-factor structure of the questionnaire. The correlation test results showed that there was a positive and meaningful relationship between secure attachment with satisfaction with life (SWL) and self-esteem. In addition, the relationship between avoidant attachment, ambivalence merger attachment and ambivalence worry attachment with satisfaction with life (SWL), was negative (p > 0.01). A negative relationship obtained between avoidant attachment and ambivalence merger attachment with self-esteem (p < 0.05). Relationship between avoidant attachment and ambivalence merger attachment, as well as ambivalence worry attachment was positive (p < 0.01). Based on the results of the research, the measure of attachment quality (MAQ) questionnaire has optimal reliability and validity in research population and can used in clinical and research issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment quality questionnaire
  • Reliability
  • Validity
  • Factor structure
منابع
رجبی، غ؛ بهلول، ن. (1386). سنجش پایایی و روایی مقیاس حرمت خود روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شهید چمران. مجله پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی،3(8)، 33-48.
مظفری، ش. (1382). بررسی همبسته­های شادمانی ذهنی بر پایۀ الگوی پنج عاملی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز (چاپ‌نشده).
Ainsworth. M. D. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Lawrence Erlbaum Associates
Alfasi, Y., Gramzow, R. H., & Carnelley. K. B. (2010). Adult attachment patterns and stability in esteem for romantic partners. Personality and Individual Differences, 48, 607–611.
Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226–244.
Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult romantic attachment: An integrative overview. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.
Carver, C. S. (1997). Adult attachment and personality: Converging evidence and new measure. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 865-883.
Creasey, G. (2002). Associations between working models of attachment and conflict management behavior in romantic couples. Journal of Counseling Psychology, 49, 365-375.
Crowley. A. K. (2006). The relationship of adult attachment style and interactive conflict styles to marital satisfaction. Doctoral Thesis. Texas A & M University.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.
Feeny, J. A., Noller, P., Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment: Developments in the conceptualization of security and insecurity. In B.B. Perling & W. I. I. Bernan (Eds). Attachment in Adults: Clinical and Developmental Perspectives. New York: Guilford press.
Fraley, R. C., & Spieker, S. J. (2003). Are Infant Attachment Patterns Continuously or Categorically Distributed? A Taxometric Analysis of Strange Situation Behavior. Developmental Psychology, 39(3), 387–404.
Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A. (2000). An item-response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of Personality and SocialPsychology, 78, 350-365.
Haseley, Jamie L. (2006). Marital Satisfaction among Newly Married Couples: Association with Religiosity and Romantic Attachment Style. Doctoral Thesis. University of North Texas.
Hazan, C, & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social psychology, 52, 511-524.
Hollist. C. S, & Miller R. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46-58.
Huis’in-Velt, E. M. J., Vingerhoets, A. J. J. M., & Denollet,  J. (2011). Attachment style and self-esteem: The mediating role of Type D personality. Personality and Individual Differences, 50, 1099–1103.
Lavy, S., & Littman-Ovadia. H. (2011). All you need is love? Strengths mediate the negative associations between attachment orientations and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 50, 1050–1055.
Matt, V. (2008). A note on the score reliability for the Satisfaction with Life Scale: an RG study. Social Indicators Research, 86, 47- 58.
Noftle, E. E., & Shaver, P. R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 40, 179–208.
Olderbak, S., & Figueredo. A. J. (2009). Predicting romantic relationship satisfaction from life history strategy. Personality and Individual Differences, 46, 604–610.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sibley, C. G. (2007). The association between working models of attachment and personality: Toward an integrative framework operationalizing global relational models. Journal of Research in Personality, 41, 90-109.
Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and Individual Differences, 34, 1419–1429.
West, M. L., & Sheldon-Keller, A. E. (1994). Pattern of relating: An adult attachment perspective. New York: Guilford.
Whiteway. M. (2002). Adult attachment styles and their relationship to marital satisfaction in couples. Doctoral Thesis. Seton Hall University, College of Education and Human Services.
Wu, C. (2009). The relationship between attachment style and self-concept clarity: The mediation effect of self-esteem. Personality and Individual Differences, 47, 42–46.