دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1394، صفحه 1-17 (پیاپی18) 
مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق

صفحه 50-80

زهرا گیتی پسند؛ کیومرث فرح بخش؛ معصومه اسمعیلی؛ محمد سعید ذکائی


بررسی میزان بهزیستی روانشناختی وسازگاری زناشویی ورضایت از زندگی در بین خانواده های چند همسری وتک همسری:

صفحه 81-97

سعید عرب؛ بدرااسادات دانشمند؛ زهرا پودینه؛ ناهید ثامتی؛ احمد میرگل؛ اشرف باباخانلو


مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران

صفحه 123-142

مریم جواهری محمدی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ کیومرث فرح بخش