مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 استادیار مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معنای زندگی، ازدواج و زناشویی زوجین متقاضی طلاق بود. روش:  این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در 10زوج (10 زن و 10 شوهر) متقاضی طلاق مراجعه کننده به مجتمع قضایی انجام گرفت. این زوجین به صورت هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که پاسخ های شرکت کنندگان به حالت اشباع نظری برسد. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از شیوه کیفی نظریه زمینه ای انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مصاحبه ها مولفه های معنای زندگی فردی، معنای ازدواج و معنای زندگی مشترک زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نمود. نتیجه‌گیری: ناهمخوانی معنا، عدم همکاری در ساخت معنای مشترک و ناتوانی در مذاکره در زوجین، منجر به طلاق می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning of Life in Divorce Volunteer Couples

نویسندگان [English]

  • zahra gitipasand 1
  • keiomars farahbaksh 2
  • masomeh asmaeili 3
  • mohamad saeid zakaei 3
1 Ph.D., Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Consultation. Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Advisor. Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

  Purpose: The goal of this study was exploration in meaning of life in divorce volunteer couples. Methods: This was a qualitative study using semi-structured deep interview with 10 spouses (10 husbands and 10 wives) were volunteer for divorce. They were selected by purposeful sampling. Sampling was continued till saturation occurred in participants responses. Couples at first lonely and then by each other were interviewed. The time of individual interviews was about 60 and for common interviews 30 minutes. Grounded theory was used to analyze the data that obtained from interviews. To analysis, open, axial and selective coding was used. Findings: Data analysis addressed the content of meaning of life, marriage meaning and marital meaning among couples. Conclusion: Findings revealed congruency in meaning, cooperative in making the common mean and ability in negotiation lead to satisfaction in couples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of life
  • Marriage meaning
  • Marital meaning
  • Divorce Volunteer Couples
منابع
احتشام زاده، پروین.، مکوندی، بهنام و باقری، اشرف. (1388). رابطه بخشودگی، کمالگرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها. یافته های نو در روانشناسی. 4 (12):136-123.
احمدیان، ابراهیم. (1385). نهج الفصاحه: سخنان گهربار حضرت رسول اکرم (ص). قم: گلستان ادب.
اسپیلکا، برنارد. و دیگران. (2003). روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی(ترجمه دهقانی، 1390). تهران: رشد.
بدیع، علی،  جلالی، معصومه و عبودی، سمیه. (1390). بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت زناشویی. مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی روانشناسی دین و فرهنگ. تهران: دانشگاه تهران و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.
پسندیده، عباس. (1391). رضایت زناشویی. قم: دارالحدیث.
تاجیک، علیرضا. (1383). توکل و پیوند آن با معرفت الهی. مجله تخصصی پیوند. سال سوم، (6): 24-31.
حمید، نجمه، بشلیده، کیومرث، عیدی بایگی، مجید و دهقانی زاده، زهرا. (1390). بررسی اثر بخشی شناختی- رفتاری مذهب محور بر افسردگی زنان مطلقه. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. سال اول. (1): 63-54.
خداوندی راهدانه، شهین. (1383). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان رضایت از زندگی زناشوئی و رابطه آن با نظام ارزش همسران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
دالاس، رودی. و دراپر، راس. (2005). مقایسه نظریه های خانواده درمانی با محوریت نظریه و کاربرد سیستمی(ترجمه معصومه اسمعیلی، 1390). تهران: رسا.
رایس، فیلیپ. (2001). رشد انسان، روانشناسی از تولد تا مرگ. ترجمه مهشید فروغان، 1387. تهران: ارجمند.
رضایی، جواد،  احمدی، سید احمد و موسوی، سید رضا(1390). بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و گرایش های معنوی در زوجین دانشجوی دانشگاه اصفهان. مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی روانشناسی دین و فرهنگ. تهران: دانشگاه تهران و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره.
زارع، حسین، غباری بناب، باقر، شمس نطنزی، علیرضا و صادق خانی، اسد ا....(1392). رابطه بین سبک های دلسبتگی و بخشش با رضایت زناشویی زوجها. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. سال سوم. شماره1.(پیاپی 8): 43-22.
زیگارمی، دریا، بلانچارد، کن، اوکانر، مایکل و ادیبرن، کارل.(2005). نهادی کردن شخصیت مدیریتی(ترجمه ویدا فلاح، 1389). تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
سلیمی، جمال و کریمی، محمد. (1391). تاثیر آموزش مفاهیم لازاروس بر تغییر نگرش نسبت انتخاب همسر در بین دانشجویان دختر. فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. سال اول. (4):533-512.
سجادی، ابراهیم. (1388، پاییز و زمستان). قرآن و بازتاب های تربیتی روابط چهارگانه انسان. فصلنامه پژوهش های قرآنی و فلسفه تربیت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم-شعبه خراسان رضوی.
سعیدیان، فاطمه، نوابی نژاد، شکوه و کیامنش، علیرضا. (1387). بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی. تازه ها و پژوهش های مشاوره. جلد7(28):51-35.
سیف، سوسن. (1368). تئوری رشد خانواده. تهران: الزهراء.
شمشیری، بابک. (1391).  عرفان اسلامی و دلالت های آن در حیطه ی روانشناسی ازدواج و خانواده. فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، سال دوم، (10): 81-94 .
شهرکی ثانوی، فریبا، نویدیان، علی، انصاری مقدم، علیرضا و فرجی شوی، مهدی. (1390). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. فصلنامه مشاوره و رواند درمانی خانواده، سال اول، (1):114-101.
شیخی، خالد، خسروی، جمال، غریبی، حسن، قلی زاده، زلیخا و حسین زاده، میکائیل. (1392). درک معنایی طلاق و کشف پیامدهای مثبت آن(مطالعه ای کیفی). فصلنامه مشاوره و رواندرمانی خانواده. ویژه نامه خانواده و طلاق. (1): 77-64.
طالب زاده شوشتری، لیلا و پورشافعی، هادی. (1390). رابطه معنای زندگی با سلامت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند.  مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. سال هجدهم.(1 پیاپی/46):61-55.
 فقیهی، علی نقی و رفیعی مقدم، فاطمه. (1390). خودشناسی و بازتاب های تربیتی آن بر اساس بینش قرآنی. دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، سال سوم.(1 پیاپی/ 5):26-5.
فورد، دانیل. جدایی معنوی (ترجمه اورعی، 1384). تهران: کلک آزادگان.
گلادینگ، ساموئل. (بی تا). خانواده درمانی: تاریخچه، نظریه و کاربرد(ترجمه بهاری و دیگران، 1386). تهران: تزکیه.
گلاسر، ویلیام و گلاسر، کارولین. (بی تا). ازدواج بدون شکست(ترجمه سمیه خوش نیت نیکو و هدی برازنده، 1389). مشهد: فرا انگیزش.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت(1385). خانواده درمانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی و دیگران.  تهران: انتشارات روان.
گلمن، دانیل. (بی تا). هوش هیجانی(ترجمه نسرین پارسا، 1391). تهران: رشد.
گواهی جهان، فاطمه. (1384). بررسی ارتباط بین معنا در زندگی و رضایت از زندگی زناشویی در میان مراجعین به مراکز مشاوره و روان درمانی در مقایسه با جمعیت عادی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مردانی حموله، مرجان و حیدری، هایده. (1389). ارتباط خوش بینی و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 8 (1):52-46.
معین، لادن، غیاثی، پروین و سموعی، راضیه. (1390). رابطه سخت رویی روانشناسی با سازگاری زناشویی. فصلنامه جامعه شناسی زنان. سال دوم.(4): 189-164.
نصر اصفهانی، نرگس. (1390). بررسی اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
نور علیزاده میانجی، مسعود، بشیری، ابوالقاسم و جان بزرگی، مسعود. (1391). رابطه خدا آگاهی با خود آگاهی. فصلنامه روان شناسی و دین. پاییز.(19): 24-5.
ولف، دیوید. (1997). روانشناسی دین(ترجمه دهقانی، 1386). تهران: رشد. 
Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. Master of Arts Dissertation, Graduate College of Bowling Green States University.
Boss, P. (1980). The Relationship of Wife's Sex Role Perceptions, Psychological Father Presence, and Functioning in the Ambiguous Father-absent MIA family. Journal of Marriage and the Family, 42, 541-549.
Bradbury, T. N., & Fincham, F. D. (1993). Assessing dysfunctional cognition in marriage: A reconsideration of the relationship belief inventory. Psychological Assessment, 5, 92-101.
Burgoyne, C.B., & Hames, R. (2002). Views of marriage and divorce: An in-depth study of young adults from intact and divorced families. Journal of Divorce & Remarriage, 37, 75-100.
Campbell, R. A. (2005). Students views on the relationship between religion and science: Analysis of results from a comparative survey. CRSA/ RCSA, 42, 250-265.
Catton, S. & Zabercki, K. (2007). Religion / spirituality in family therapy. Journal Adolescent Health, 39, 452-465.
Cobb, R. J., Dravil, J. & Bradbury, T. N. (2001). Attachment security and marital satisfaction: The role of positive perceptions and social support. Peersonality & Social psychology Bulletin. 45, 172-185.
Dottilio, F. M., & Epstein, N. B. (2005). Introduction to special section: The role of cognitive behavioral interventions in couple and family therapy available at: www.dattilio.com.
Duncan, G.D. (2008). The relationship between trait forgiveness and marital adjustment in heterosexual individuals. Unpublished doctoral dissertation, Capalla university.
Elias H., & Huey –Yee, T. (2009). Relationship between perceived paternal and maternal parenting styles and student academic achievement in selected secondary schools. EuropeanJournal of Social Sciences, 9, 181-92.
Emmons, R.A. (2000). Personality and forgiveness. In M. E. McCullough, K. I. Pargament., & C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (pp. 156-175). New York: Guilford Press.
Fanni Asl, A., Narimani, M., Rajabi, S. & and Siahpoosh , H. (2009). The Study of the Religious Behavior and Faith in Relation with Student`s Marital Satisfaction. Research Journal of Biological Sciences. Vol.4 (1), pp. 42-47.
Giddens, A. (2002).Transformation of Intimacy, Blackwell: Editorial office, Polity Press, reprinted.
Goodman, M. A., & Dolahite, D. C. (2006). How religious couples perceive the influence of God in their marriage. The Review of Religious Research, 48, 141–155.
Gordon, K.C.,  Hughes, F.M.,  Tomcik, N.D., Dixon, L.J., & Litzinger, S.C. (2009). Widening spheres of impact: The role of forgiveness in marital and family functioning. Journal of Family Psychology, 23(1), 1-13.
Guttman,  D. (2009). Finding meaning in life at midlife and beyond.  London: Preager Publishing.
Hall, S.S. (2006). Marital meaning: Exploring young adults' belief systems about marriage. Journal of Family Issues,27 (10), 1437-1458.
Heaton, T.B. & Pratt, E.L. (2004). The Effects of Religious Homogamy on Marital Satisfaction and Stability, Journal of Family Issues, vol. 11(2): 191-207.
Holman, T.B. (2001). Premarital prediction of marital quality or breakup: Research, theory, and practice. NewYork, NY: Kluwer Academic/Plenum.
Huston, T.L., Caughlin, J.P., Houts, R.M., Smith, S.E., & George, L. J. (2001). The connubial crucible: Newlywed years as predictors of marital delight, distress, and divorce. Journal of Personality and Social Psychology, 80,237-252.
Huston, T., Niehus, S. and Smith, S.E. (2001). The early marital roots of conjugal distress and divorce. Current Directions in Psychological Science. Vol 10(4): 116-119.
Kachadourian, L. K., Fincham, F., & Davila, J. (2004). The tendency to forgiveness in dating and married couples: The role of attachment and relationship satisfaction. Personal Relationship, 11, 373-393.
Kalantarkousheh, S.M., Hassan, S. A. (2010). Function of life meaning and marital communication among Iranian spouses in Universiti Putra Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010) 1646–1649.
Kamijani M., & Maher, F. (2007). [The comparison of child raising styles between the parents who own conduct disorder children and the parents who own normal children]Persion. Danesh va Pazhouhesh in Psychology. Islamic Azad university Khorasgan branch(Isfahan), 33, 63-94.
Lambert, N. M., & Dolahite, D. C. (2008). The Threefold Cord: Marital Commitment in Religious Couples. Journal of Family Issues, 29(5), 592-614.
Lantz,  J. (2000). Family  logotherapy.  Contemporary family therapy,   8(2), 124-135.
Macaskill, A. (2005). Defining forgiveness: Chiristian clergy and general population perpectives, Journal of Personality, 5, 1237-1269.
Magyar, G. M. (2001). Violating the sacred: An initial study of desecration in romantic relationship among college students and its implications for mental and physical health. Master dissertation, Bowling Green State University.
Mahoney, A., Pargament, K.I., Murray-Swank, A. B., & Murray-Swank, N. (2003). Sanctification of family relationships. Review of Religious Research, 44, 220–236.
Mahoney, A., Pargament, K. I., Tarakeshwar, N., & Swank, A. B. (2001). Religion in the home in the 1980s and 90s: A meta-analytic review and conceptual analyses of links between religion, marriage and parenting. Journal of Family Psychology, 15, 559–596.
Malouff J.M., Thorsteinsson E.B., Schutte N.S., Bhullar N., Rookke SE. The five-factor model of personality and relationship satisfaction of intimate partners: A meta- analysis. Journal of Research in Personality.2010;44:124-7.
Momene F. & Amiri Sh. (2008).[The relationship between parent’s child rearing styles and incidence of anorexia nervosa among 14-17 years old female adolescents in Isfahan]Persian.Journal of family research, 12, 775-89.
Morrison, D. R. (2000). Communication skill and marital satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 23(3), 25-37.
Myers, D. G. (1993). Social psychology. New York: Mcgraw- Hill.
Okrodudu, G. (2010).Influence of parenting styles on adolescent delinquency in Delta Central Senatorial District. EDO .Journal of Counselling, 3, 58-86.
Oprisan, E., & Cristea, D. (2011). A few variables of influence in concept of marital satisfaction. Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, 468-472.
Orathinkal, J. & Vansteenwegen, A. (2006).The effect of forgiveness.family therapy, 28, 251-260.
Patton, J. (2000). Forgiveness in pastoral care and counseling. In M. E. McCullough, K. I. Pargament., & C. E. Thoresen (Eds.), Forgiveness: Theory, research, and practice (pp. 281-295). New York: Guilford Press.
Rajabi,S.(2012).The study of the religious behavior and faith in relation with students' marital satisfaction. Global Journal of Sociology, Vol 2, No 1.
Rodrigues AE, Hall JH, Buffalo S. Predictors of divorce and relationship dissolution. M. Fine & J. Harvey (Eds.). Handbook of divorce and relationship dissolution. 1th ed. Erlbaum. 2007; 1-46.
Saginak, K.A. & Saginak, M.A. (2005). Balancing Work and Family: Equity, Gender, and Marital Satisfaction. The Family Journal, vol. 13(2): 162-166.
Shackelford, T.K., Besser, A., & Goetz, A.T. (2008). Personality, marital satisfaction and probability of marital infidelity. Individual Differences Research, 6, 13-25.
Stackert, R.A.& Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and individual differences, 34, 1419-1429.
Steuber, K.R. (2005). Adult attachment, conflict style and relationship satisfaction: comprehensive model. Unpublished Master Thesis, Del Aware University.
Steyn, A.F. (1996). Values that support quality marital and family life, South African Journal of Sociology, 27(4), 143-147.
Tomm, K. (2002). Enabling forgiveness and reconciliation in family therapy by karltoom – university of Calgary. The effect of attribution training on enhancing forgiveness, causal and responsibility attribution in couples.
Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage:Why married people are happier.healthier, and better off financially. New York: Doubleday.
Wilcox, W.B., & Nock, S.L. (2006). What’s love got to do with it? equality, equity, commitment and women’s marital quality. Social Forces, 84, 1321–1345.