رابطه احقاق جنسی و نارضایتی جنسی با بی‌رمقی زناشویی: نقش واسطه‌ای تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، بخش روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، بخش روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشیار روانشناسی دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

رضایت جنسی می‌تواند تأثیر شایانی در رابطۀ زناشویی و رضایت از آن داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی رابطه میان احقاق و نارضایتی جنسی با بی‌رمقی زناشویی با نقش واسطه‌ای تعارض زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و مبتنی بر روش تحلیل مسیر در چارچوب مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. ابزار مورداستفاده پرسشنامه‌های احقاق جنسی هالبرت (1992)، نارضایتی جنسی هادسون (1981)، تعارض زناشویی براتی (1375) و بی‌رمقی زناشویی پاینز (1996) بود. جامعه آماری پژوهش همه زنان مراجعه‌کننده به مراکز خدمات مشاوره‌ای شهرستان زاهدان (320 نفر) در زمستان سال 94 که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای شمار 150 نفر انتخاب شدند، بود. داده‌ها با به‌کارگیری دو نرم‌افزار SPSS20 و LISREL8.8 تحلیل شد. یافته‌های پژوهش گویای این است که تعارض زناشویی نقش واسطه‌ای میان احقاق جنسی و بی‌رمقی زناشویی (05/0 P <؛  23/0 B=) و همچنین نقش واسطه‌ای میان نارضایتی جنسی و بی‌رمقی زناشویی (05/0 P <؛ 11/0  B=) ایفا می‌کند. در نتیجه، میان احقاق جنسی، نارضایتی جنسی، تعارض زناشویی و بی‌رمقی زناشویی همبستگی معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچقدر احقاق جنسی کمتر باشد، تعارض زناشویی و بی‌رمقی زناشویی بیشتر و با افزایش نارضایتی جنسی، تعارض زناشویی و دلزدگی افزایش می‌یابد. هم‌چنین نتایج کلی حاکی از این است که تعارض زناشویی نقش واسطه­ای میان متغیرهای احقاق جنسی و بی‌رمقی زناشویی و همچنین میان نارضایتی جنسی و بی‌رمقی زناشویی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between sexual assertiveness and sexual dissatisfaction with couple burnout through the mediating role of marital conflict

نویسندگان [English]

  • Hamideh Zarenezhad 1
  • Mohammadreza Hosini 2
  • Abbas Rahmati 3
1 Graduate Master of Family Counseling. Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Graduate Master of Family Counseling. Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
3 Associate professor of family counseling. Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

Sexual satisfaction can have a significant effect on marital relationships and satisfaction. The purpose of this study is to identify the relationship between sexual dissatisfaction and marital burnout with the moderating role of marital conflict. This is a descriptive and correlational based on path analysis within the structural equation modeling. The questionnaire used in this study is Hilbert index of sexual assertiveness (HISA) (1992), Index of sexual satisfaction (ISS) (1981), Barati and Sanaii index of marital confict (1375) and Couple Burnout questionnaire (CBM) (1996). The sample is the all women referring to consultation centers of Zahedan (320 person) in winter in 2015. Using clustering method, a total of 150 subjects were selected. The data were analyzed using SPSS 20 and LISREL 8.8. Findings show that marital conflict had a moderating role on the relationship between sexual assertiveness and marital burnout   (B = 0.23 P < 0.05). It also plays a moderating role on the relationship between sexual dissatisfaction and marital burnout(B =  0.11, P < 0.05). Result, there is a meaningful correlation between sexual dysfunction, sexual dissatisfaction, couple burnout, and marital conflict. The less the sexual accomplishment is, the more the spousal conflict and disappointment are, and the increase in sexual dissatisfaction would raise spousal conflict and disappointment. Similarly, the general results show that marital conflict as intermediary between the parameters of sexual dysfunction and couple burnout as well as between sexual dissatisfaction and couple burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual assertiveness
  • marital conflict
  • couple burnout
  • sexual dissatisfaction