شناسایی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی کرج، ایران

چکیده

رابطه هیجانی بنیادی‌ترین عامل پیوند زناشویی است و مخرب‌ترین رابطه، ارتباط نزدیکی است که تهی از صمیمیت و مهرورزی باشد. در عصر حاضر بروز و رشد طلاق هیجانی، اصلی‌ترین کارکرد خانواده را مختل کرده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل زمینه‌ساز طلاق هیجانی در بافت اجتماعی فرهنگی شهر کرج انجام شد تا برآیندهای آن بتواند ضمن پیشگیری از گسترش طلاق هیجانی زمینه غنی‌سازی روابط زناشویی را فراهم آورد. جامعه آماری شامل همه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره رازی شهر کرج بود که از آن‌ها آزمون طلاق هیجانی گاتمن به عمل آمد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه با آن‌ها ادامه یافت. با ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، داده‌ها جمع‌آوری و برای شناسایی عوامل و تحلیل داده‌ها از فنون «کدگذاری مفاهیم و پی‌ریزی یک دیدگاه» اشتراوس و کربین استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده در کدگذاری باز، به شناسایی عوامل فردی؛ خانوادگی؛ رابطه‌ای و فرایندی؛ اجتماعی فرهنگی منجر شد. برآیندها نشانگر این است که «عدم مراقبت و عشق‌ورزی» مقوله محوری الگوی یافته‌های پژوهش است. با توجه به یافته‌های پژوهش به مشاوران و روانشناسانی که به فعالیت حرفه‌ای مشاوره ازدواج و زوج‌درمانی اشتغال دارند، پیشنهادمی شود که به عوامل زمینه‌سازی که در این مقاله آمده توجه ویژه‌ای داشته باشند و به زوج‌ها مهارت و هنر مراقبت از عشق (احترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت) را آموزش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Underlying factors of emotional divorce in socio_ cultural context of Karaj

نویسندگان [English]

  • Kianosh Zahrakar 1
  • Bahram Hezarosi 2
  • Farshad Mohsanzade 3
  • Azizola Tajikesmaaili 3
1 PhD in family counseling, Department of Counseling, Kharazmi university of Karaj , Iran
2 Ph.D. Candidate in, couseling, Department of, counseling Kharazmi University.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, kharazmi University of Karaj, Iran
چکیده [English]

Emotional relationship is the most fundamental factor in marital relationship and the most destructive relationship is a close relationship that is devoid of intimacy and affection. In the present era, the emergence and growth of emotional divorce has disrupted the main function of the family. The purpose of this study was to investigate the causes of emotional divorce in the socio-cultural context of city of Karaj in order to prevent the proliferation of emotional divorce while enriching marital relations. The statistical population consisted of all couples referring to the Razi Counselling Centres in the city of Karaj, on whom Gatman's emotional divorce test was performed. Twenty people were selected using the Fundamentals Data Theory Methodology and Targeted Sampling, and the interviews continued until the theoretical saturation was achieved. Using semi-structured interviewing tools, the data were collected and in order to identify the factors and analyse the data the "encoding concepts and shaping a theory" of Strauss and Carbine was utilized. Analysis of data obtained in open coding led to identifying individual, family, relationship and process-social-cultural factors. The results indicate that "non-care and love-making" is the core pattern of the research findings. According to the findings of this research, advisers and psychologists who are engaged in professional marriage counselling services are advised to focus on the underlying factors that are presented in this article, and teach to the couple's skill and the art of caring for love (respect, trust, admission, honesty, loyalty, commitment and support).

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • underlying factors
  • lack of care and love-making
  • socio_ cultural context
اخوی، زهرا؛ زهرا کار، کیانوش؛ محسن زاده، فرشادواحمدی، خدابخش (1396). بررسی عوامل زمینه‌سازطلاق دربافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران.فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان وخانواده،12(40)،126-150. [link]
استراوس، آنسلم وکوربین، جولیت (1391). مبانی پژوهش کیفی، ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی. [link]
خاکپور، ایمان؛ نظری، علی محمدو زهراکار، کیانوش (1394). پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس مثلث سازی و ساختار قدرت در خانواده. اندیشه و رفتار، 9(33)، 32-45. [link]
خجسته مهر، رضا؛ محمدی، علی وعباس پور، ذبیح اله (1395). نظریه زمینه ای فرایند شکل گیری نگرش به ازدواج. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت،6(2)،65-84. [link]
خلج آبادی، فریده وشجاعی، جواد (1392). نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی. مطالعات راهبردی زنان، 16(61)، 189-149. [link]
دانائی فرد، حسن وامامی، مجتبی (1389). استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2)، 97-69. [link]
دوآن شولتز (1369). روانشناسی کمال. ترجمه گیتی خوشدل. تهران: انتشارات نشرنو. [link]
روشنی، شهره، باستانی، سوسن و گلزاری، محمود (1389). طلاق عاطفی: علل وشرایط میانجی. مجله بررسی مسائل اجتماعی.1(3)،1-20. [link]
زمانی، ساره؛ احدی، حسن و عسگری، پرویز (1393). رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال­گرایی. مطالعات روان­شناختی، 10(4)، 49-41. [link]
ستوده، هدایت الله وبهاری، سیف الله (1386). آسیب شناسی خانواده. تهران: ندای آریانا. [link]
شماعی کوپائی، میلاد واسماعیلی گیوی، محمدرضا (1393). مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد. چشم انداز مدیریت دولتی، 3(5)، 150-119. [link]
صادقی فسائی، سهیلا وملکی پور، زینب (1392). تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین. نشریه زن درتوسعه وسیاست.11(1)،1-28. [link]
قلیلی، زهره (1391). بررسی تأثیر شیوه های گفتگوی مؤثر و حل مسئله بر تعارض زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه، دانشگاه اصفهان. [link]
کرسول، جان دبلیو (1397). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی وترکیبی، ترجمه کیامنش ودانای طوسی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی). [link]
محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی محمد وعارفی، مختار. (1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق. مطالعات راهبردی زنان، 14(53)، 42-7. [link]
 
References
 Amato,P.R, & Previti. (2003). People’s Reasons for Divorcing:Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment. Journal of Family, 24 (3), 602-626. [link]
Are you heading for emotional divorce? (2000, October 24). Retrieved from https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5222/Are-heading-emotional-divorce.html. [link]
Arnett, J. J. (2002). Psychology of globalization. America psychologist. 57(10), 774-783. [link]
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgments of the Taste. Routledge. [link]
Chistopher, F. S, & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships. Journal of Marriage and Family, 62, (6) 999-1017. [link]
Dyrenforth, P. S, & Kahsy, D. A, & Donnellan, M. B, & Lucas, R. E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries. Journal of personality and social psychology, 99(4),690-702. [link]
Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., Fatehizadeh, M., & Abedi, M. R. (2012). Marriage readiness criteria among young adults of Isfahan: A qualitative study. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4, (3), 1076- 1083. [link]
Gottman, J. M, & Levenson, R. W. (2002). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and the Family, 62(5), 737-745. [link]
Kang, J. H., Kim, J., & Lee, M. A. (2016). Marital status and mortality: Does family structure in childhood matter? Social Science & Medicine, 23 (159), 152-160. [link]
Kepler, A. (2015). Marital Satisfaction: The Impact of premarital and couples counsling. Master of Social work clinical Research (pp. 474). [link]
Mohammadi,.R, & Alizadeh, K& Sedaghat. M. (2011). Need for cognition and problem solving styles in divorce applicant couples and normal couples. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, (4), 894 – 898. [link]
Shakerian, A. Nazari, A. M., Masoomi, M., Ebrahimi, P., & Danai, S. (2014). Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce asking Women in Sanandaj City Family Courts. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 327 – 333. [link]
 Young, M. E, & Long, L. L. (1998). Counseling and Therapy for Couples Pacific Grove.CA: Cole publishing Company. [link]
 
References (In Persian)
Akhavi Samarin, Z., Zahrakar, K., Mohsenzadeh F., & Ahmadi, K. (2018). An Investigation into the Underlying Factors of Divorce in the Socio-Cultural Context of Tehran: A Qualitative Study. Cultural and Educational Quarterly of Women and Family, 12(40), 105-126. [link]
Danaeifard, H., & Emami M. (2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory. Strategic Management Thought, 1(2), 69-97. [link]
Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. [link]
Ghalili, Z. (2013). Effect of effective conversation and problem solving on marital conflict of married couples in Isfahan. Unpublished Master's dissertation. Isfahan University. Isfahan, Iran. [link]
Khakpour, I., Mohammad Nazari, A., & Zahrakar, K. (2014). The Prediction of marital adjustment based on triangulation and structure of power in a family. Journal of Clinical Psychology, 9(33), 37-46. [link]
Khalajabadi, F., & Shojaei (2014). The attitude of college students in Tehran towards the effect of premarital heterosexual relationships on marital satisfaction. Women's Strategic Studies, 16(61), 149-189. [link]
Khojasteh mehr, R., Mohammadi, A., & Abbaspour, Z. (2017). Grounded Theory of Attitudes toward Marriage: A Qualitative Study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 6 (3), 343-354. [link]
Mohsenzadeh, F., Nazari, A. M., & Arefi, M. (2012). A qualitative study of factors associated with marital dissatisfaction and filling for divorce. Women's strategic studies, 14(53), 7-42. [link]
Roshani, SH.,Bastani,S.,& Golzari,M. (2010).Emotional Devorce:Causes and Condition of Mediation.Journal of Social Problems,1(3),1-20. [link]
Sadeghi Fasaei, S., & Malekipour, Z. (2014). Gender Analysis of Distance in Marital Relationship: Examples and Contexts Formation. Journal of woman in development and politics, 11(1), 1-28. [link]
Shamaei Koupai, S., & Esmaeili Givi, M. (2014). The paradigmatic model of the jihadi management using the Grounded Theory. Journal of Public Administration Perspective, 3(5), 119-150. [link]
 Schultz, D. P. (1977). Growth Psychology: Models of the healthy personality. New York: Van Nostrand Reinhold. [link]
 Sotoudeh, H., & Bahari, S. (2008). Family pathology. Tehran: Nedaye Ariana. [link]
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. London: SAGE publications. [link]
Zamani, S., Ahadi, H., & Asgari, P. (2015). Relationship of emotional divorce with body image and perfectionism. Quarterly Journal of Psychological Studies, 10(4), 119-136. [link]