دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 527-543 

اصیل

1. تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

صفحه 527-543

علی محمد نظری؛ محسن طاهری راد؛ مسعود اسدی


2. بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

صفحه 543-565

مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی


5. مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

صفحه 613-641

حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور


یادداشت های سردبیر

8. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3