دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1392، صفحه 527-543 

پژوهش اصیل

تأثیر برنامه غنی‌سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی زوج‌ها

صفحه 527-543

علی محمد نظری؛ محسن طاهری راد؛ مسعود اسدی


بررسی نقش کیفیت ارتباط زوجین در پیش بینی احساس تنهایی

صفحه 543-565

مژگان پاتو؛ فرشته حقیقت؛ حمیدرضا حسن آبادی


مقایسه اثربخشی الگوی مبتنی بر تحلیل سازه‏های شخصی با درمان هیجان مدار بر رضایت زناشویی

صفحه 613-641

حسین کشاورز افشار؛ احمد اعتمادی؛ خدابخش احمدی نوده؛ اسماعیل سعدی پور


یادداشت های سردبیر

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3