بررسی رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف تعیین رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی و باورهای بدکارکردی جنسی در زنان صورت گرفته است.
روش: در این مطالعه همبستگی از بین زنان متاهل شهر تهران 200 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، مقیاس دلزدگی زناشویی، شاخص احقاق جنسی هالبرت و پرسشنامه باورهای بدکارکردی جنسی بودند. داده‌ها با استفاده از آمارتوصیفی ازجمله، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی از قبیل: ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس چند‌متغیره تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود رابطۀ بین دلزدگی زناشویی، احقاق جنسی و باورهای بدکارکردی جنسی در زنان متاهل می‌باشد. همچنین دلزدگی زناشویی در زنان از روی مؤلفه‌ها‌ی مرتبط به باورهای بدکارکردی جنسی قابل تبیین است و از میان مؤلفه‌ها‌ی باورهای بدکارکردی جنسی زنان، محافظه‌کاری و باورهای خود پندارۀ جسمی بیشترین نقش را در افزایش دلزدگی زناشویی دارا هستند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که از میان مؤلفه‏های باورهای بدکارکردی جنسی زنان، محافظه‌کاری بیشترین نقش را در کاهش احقاق جنسی زنان متاهل داراست.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد نوع شناخت و باورهایی که زنان متاهل درباره مسائل جنسی دارند تاثیر زیادی بر میزان دلزدگی زناشویی آنها دارد یعنی هرچه باورهای جنسی منفی بیشتر باشد دلزدگی زناشویی بیشتر می‌شود و تاثیر منفی بر میزان احقاق جنسی زنان خواهد داشت. با توجه به نقش کلیدی باورهای جنسی در زندگی زناشویی پیشنهاد می‏شود در کلاس‌های آموزشی پیش از ازدواج، نقش و جایگاه این باورها در میزان رضایت زناشویی و جنسی زوجین آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Couple Burnout, Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs in Married Women

نویسندگان [English]

  • Edalat Assadi 1
  • Jalil Fathabadi 2
  • Foad Mohammad Sharifi 1
1 MA in Family Counseling, University of ShahidBeheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, University of ShahidBeheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to consider the relationship between couple burnout, sexual assertiveness, and sexual dysfunctional beliefs in women.
Methods: This correlation study has been selected 200 married women in Tehran via Cluster multistage sampling  method . The tools used in this study include couple burnout measure, Holbert Index of Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs Questioner. Data has been analyzed by means of descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation and deferential statistics including Pearson coefficient of correlation, multi variable regression, and multi variable analysis of variance.
Findings: According to the findings, there is a meaningful relationship between couple burnout, sexual assertiveness, and sexual dysfunctional beliefs in married women. The results of regression analysis show that couple burnout can be determined in accordance with the factors related to sexual dysfunctional beliefs among them sexual conservatism and body self-concept are more effective. The results also indicate that the most influential factor in reducing sexual assertiveness in married women is sexual conservatism.
Conclusion: Considering the results of the present study, women’s knowledge and beliefs about their sexuality have a great role in couple burnout that is the more their beliefs are negative, the more is their couple burnout. This, in turn, can have a negative impact on sexual assertiveness of married women. Due to significant effect of sexual beliefs in couple life, it is suggested to teach young couples ,at pre-marriage classes, how much these beliefs are significant in marriage and sexual satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple burnout
  • sexual assertiveness
  • Sexual Dysfunctional Beliefs