بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین باگذشت

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اعصاب،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد،ایران

چکیده

هدف: گذشت و عوامل تأثیرگذار بر آن همواره مورد توجه روانشناسان و خانواده درمانگران بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین با گذشت اداره ‏های دولتی شهر خرم آباد بود. روش: این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش کارکنان متأهل اداره‏های دولتی شهر خرم آباد بودند که 220 نفر به عنوان نمونه پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از مقیاس گذشت خانواده (Family Forgiveness Scale)، پرسشنامه رضایت زناشویی (Marital Satisfaction)، پرسشنامه صمیمیت (Intimacy) و پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی (Marital Relationship Quality) استفاده شد. برای تحلیل داده ‏ها از نرم افزار SPSS-16 و همچنین از روش آماری همبستگی استفاده شد. یافته‌ها: آزمون فرضیه‏های پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی در سطح (547/789= f)، صمیمیت در سطح (779/12957= f) و کیفیت روابط زناشویی در سطح (050/579= f) با گذشت همبستگی مثبت و معناداری دارند. نتیجه‌گیری: افرادی که به همسر خود گذشت بیشتری نشان می‌دهند، رضایت زناشویی بیشتری دارند و میزان صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی بین آنها بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship among Marital Satisfaction, Intimacy and Marital Relationship Quality in Forgiving Married

نویسندگان [English]

  • Masumeh Movahedi 1
  • Yazdan Movahedi 2
  • Kolsoum Karimenejad 3
1 Ph.D. Student of Psychology of Health, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Neuroscience, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Master of Family Counseling, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT Purpose: Forgiveness and factors affecting it, have been always noteworthy to psychologist and family therapists. The aim of the present study was to investigation the relationship among marital satisfaction, intimacy and marital relationship quality in forgiving married employee in Khoramabad organization. Methods: This study was descriptive and kind of correlation research. The statistical population of this study consisted of married employees in Khoramabad organization that 220 subjects from them were selected as the sample of the study. To measure variables in this study the Family Forgiveness Scale, Marital Satisfaction Scale, Intimacy and Marital Relationship Quality Scale were used. To analyze the data, SPSS16 and Correlation analysis were used. Findings:Testing the hypothesis of the research indicated that marital satisfaction at the level of (F=547/789), intimacy at the level of (F=1295/772) and marital relationship quality at the level of (F=579/050) have a significant positive relationship with forgiveness. Conclusion: People, who show more forgiveness to their partners, have more marital satisfaction, and the level of intimacy and marital relationship quality between them is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness
  • MaritalSatisfaction
  • IntimacyandMarital Relationship Quality