دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 435-572 
5. مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی