دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، اسفند 1391، صفحه 435-572 

پژوهش اصیل

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و دارودرمانی در درمان مردان مبتلا به انزال زودرس مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

صفحه 435-455

غلامرضا رجبی؛ عباس امان الهی؛ رضا خجسته مهر؛ محمدعلی حسینی؛ یوسفعلی عطاری


مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و عادی

صفحه 519-537

حسین قمری‌گیوی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ حیدر رفیعی