بازنمایی تجربۀ زیستۀ والدین از چگونگی آموزش اخلاق جنسی به فرزندان خود

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسنده

استادیار فلسفه تربیت، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

هدف:هدف از پژوهش کنونی بازنمایی تجربه زیسته والدین (در خانواده‌های طبقه متوسط و فرهیخته شهر سنندج) از چیستی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی به فرزندانشان بوده است.
روش:پژوهش، از گونه کیفی بوده و پدیدارشناسی، هم در جایگاه رویکرد و هم در جایگاه روش، توأمان، راه‌بر پژوهش بوده است. داده‌های پژوهش از راه مصاحبه نیمه‌سازمان‌یافتۀ چندمرحله‌ای به دست آمده و به روش آجاوی و هیگز مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان می‌دهند که تجربه والدین را در سه بعد شناختی و عملی و عاطفی می‌توان بازسازی کرد که به ترتیب مؤلفه‌های درونی این سه بعد، ناآگاهی، اقتضایی بودن و دلهره است. به دیگر سخن، والدین هیچ آگاهی‌ای از چیستی تربیت جنسی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی نداشته، رویکرد آنان در مواجهه با فرزندان، رویکردی اقتضایی است بدان معنا که هنگامی که درگیر مشکل می‌شوند به فکر اقدام می‌افتند. افزون بر این، هراس و دلهره‌ای فراگیر وجود والدین را دربرگرفته که سخت نگران فرزندان خود از نظر اخلاق جنسی هستند. در پایان راهکار پیشنهادی پژوهش برای والدین بهره‌گیری از راهبرد پیوندی- گسلیِ نرم است تا والدین متناسب با باورهای دینی و فرهنگی خویش به کار آموزش اخلاق جنسی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing Lived Experience of Parents in Their Teaching Sexual Ethics to Their Children

نویسنده [English]

  • Keyvan Bolandhematan
Assistant Professor of Philosophy of Education, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed at representing lived experience of parents in their teaching sex morality to their children.
Method: As a qualitative research, a hermeneutic phenomenology, as strategy and method was applied.  Participants included 20 parents of middle class families with strong educational background in Sanandaj. In order to collect data, semi-structured and Multistep interviews were used; and then analyzed via Ajjawi and Higgs method.
Findings: The findings show that the experience of parents can be reconstructed in three dimensions: cognitive, emotional, and practical; with tree inherent factors: ignorance, fear, and contingency. In other words, they had no knowledge of sex education and how to teach sexual ethics. They do not pay attention to sex education unless their children face some sexual problems; and yet, a widespread fear of their children’s sexual behaviors can be seen among them. The proposed solution for parents is to take advantage of the soft conjunctive- disjunctive approach in sex education.