بررسی و مقایسه نظریه همسان همسری براساس ویژگی‏های شخصیتی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 استادیار مشاوره، دانشگاه پیام نور، مرکز ساری

3 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

هدف: انتخاب همسر در دنیا یکی از مهمترین تصمیم‏هایی است که اکثر افراد حداقل یکبار در زندگی‏شان می‏گیرند. این تحقیق با هدف بررسی نظریه همسان همسری در بین دانشجویان انجام گرفته است.
روش: تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. 207 دانشجو از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ساری به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‏ای انتخاب شدند و پرسشنامه‏های شخصیتی نئو (NEO-FFI-SELF) و شخصیتی شریک ایده‌ال (NEO-FFI-IDEAL) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‏ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t-test و با استفاده از 16=SPSS انجام شد.
یافته‏ ها: یافته‌ ها نشان داد که افراد تمایل دارند شریک‏شان را مشابه با ویژگی‏های شخصیتی خود و با توجه به پنج بعد شخصیتی (روان رنجورخویی، برون‏گرایی، باز بودن، توافق ‏پذیری و وجدانی بودن) انتخاب کنند. یافته دیگر این بود که بین دختران و پسران در انتخاب شریک ایده ‏ال مشابه با خود تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر، دختران برونگراتر، توافقی‏ تر و وجدانی‏ تر و پسران روان رنجورترند.
نتیجه ‏گیری:این یافته‏ ها از نظریه همسان همسری در انتخاب همسر حمایت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison Assortative Mating Theory among Students

نویسندگان [English]

  • Gholam reza Rajabi 1
  • Babala Bakhshipour 2
  • Ghodratala Abbasi 3
چکیده [English]

Purpose: Around the world, selecting a mate is a decision of great importance that most humans make at least once in their lives. The research aim to investigation and comparison the approach of assortative mating among students.
Methods: This current is descriptive-analytical.207 students were selected among Payamenoor Sari University students using multi-stage randomlysamplingmethod,andcompletedtheNEO-FFI-SELF Personality Inventory and Ideal Romantic Partner Personality Inventory. The data analysis was doing using Pearson correlation coefficient method, and independent t-test and by SPSS-16 software.
Findings: The results indicated that individuals desire mates who are similar to themselves with regard to their personality in terms of the Five Factor Model (neuroticism, extrovert, openness, consciousness, and agreeableness). And also there were significant differences between male and female students in selecting ideal mate partner.
Conclusion: Overall, these findings supported assortative mating theories in mate selection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assortative Mating
  • Mate-Selection
  • Personality Types