مقایسه اثربخشی مداخلات خانواده محور، کودک محور و ترکیبی بر میزان نشانه‏ های ADHD در کودکان دارای این اختلال

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار روان شناسی، دانشگاه اصفهان

4 دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

5 دکتری روانشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پ‍‍ژوهش حاضر بررسی ومقایسه اثربخشی مداخلات خانواده محور، کودک محور و ترکیبی بر میزان نشانه‏ های بیش فعالی- تکانشگری، در کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود که آزمودنی ‏ها به روش تصادفی خوشه ‏ای از میان دانش آموزان مقطع سوم مدارس شهر اصفهان انتخاب شدند و از میان آنها 60 نفرکه به وسیله روانشناس بالینی و روانپزشک مورد بررسی و تأیید علائم اختلال قرار گرفتند، به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره، شامل 3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه کانرز بود و داده‏ها به وسیله تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم‏افزار SPSS-16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‏ ها: نتایج پ‍‍ژوهش نشان داد بین چهار گروه تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین نتایج آزمون توکی نشان داد کارآمدترین روش‏ ها در کاهش نشانه ‏های بیش فعالی- تکانشگری، روش ترکیبی (آموزش همزمان والدین و کودکان) و آموزش والدین بود. نتیجه‏ گیری: از مؤثرترین شیوه‏های درمانی کاهش نشانه‏های بیش‏ فعالی-تکانشگری در کودکان مبتلا به این اختلال، آموزش والدین و کودکان به صورت همزمان و مداخلات خانواده محور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficacy of Family Based, Child Based and Family-Child Based Interventions on the Rate of ADHD’s Symptoms in Children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Malek Pour 1
  • Samira Hadi 2
  • Salar Faramarzi 3
  • Ronak Eshqi 4
  • Amir Keshavarz 5
1 Professor of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Master of Psychology and Exceptional Children Education, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Ph.D. Family Counseling, Isfahan University, Isfahan, Iran
5 Ph.D. in Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: This Article is aimed to study and compare The Effect of Family Based Intervention, Child Based Intervention and Family-Child Based Intervention on the Rate of Hyperactivity-impulsivity symptoms in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Method: In this experimental study children with ADHD, have been selected randomly from Isfahan elementary school. The students were in third grade. In order to confirm symptoms of the disorder, sixty among them have been examined by a clinical psychologist and categorized in four groups of fifteen, three experimental and a control group. Data has been collected by conners’ parental questionnaire (CPRS-R: S) and SPSS-16 software was used to analyze data. Findings: The result has shown that there is a significant difference between the four groups. Tukey test has also indicated that compound method (parents and children training simultaneously) and parent training are the most efficient methods to decrease Hyperactivity-impulsivity symptoms. Conclusion: The most influential (effective) methods to treat these children are to treat them with their parents simultaneously and parent-based intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Based Interventions
  • Child Based Interventions
  • ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)