اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دکتری روان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،مشهد،ایران

2 دکتری روان شناسی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام،ایلام،ایران

3 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: صمیمیت به عنوان یک نیاز روانشناختی اولیه در نظر گرفته می‏شود که به طور گسترده در روانشناسی بالینی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن انجام گرفت. روش: در این مداخله نیمه آزمایشی که با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد، 20 زوج که به دلیل مشکلات زناشویی به مرکز مشاورۀ سازمان بهزیستی شهر بهشهر مراجعه کرده بودند با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. با کمک پرسشنامه صمیمیت زوجین، ابتدا میزان صمیمیت زوجین قبل از مداخله بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه گیری شد (پیش آزمون) و بعد از مداخله بر روی گروه آزمایش در طی 8 جلسه، پرسشنامه مجدداً بر روی هر دو گروه اجرا شد (پس آزمون). داده ‏ها با کمک آماره‏ های توصیفی و روش کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ‏ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، روایت درمانی صمیمیت زوجین و سه بعد آن به نام صمیمیت عاطفی، ارتباطی و کلی را در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش داد (01/0P<). نتیجه ‏گیری: با توجه به یافته ‏های پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روایت درمانی بر صمیمیت زوجین، می‏تواند تلویحات ارزشمندی را در مورد بهداشت روانی زوجین فراهم کند. نتایج و پیامدهای پژوهش در این مقاله تشریح و تبیین خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Narrative Therapy on Increasing Couples Intimacy and Its Dimensions: Implication for Treatment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khodabakhsh 1
  • Fariba Kiani 2
  • Ebrahim Noori Tirtashi 3
  • Hamed Khastwo Hashjin 4
1 Ph.D. Psychology, Islamic Azad University, Mashhad Unit, Young and Elite Research Club, Mashhad, Iran
2 Ph.D. Psychology, Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
3 Master of Science (Counseling), Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Master of Educational Management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Intimacy is considered as a primary psychological need that is widely studied in social and clinical psychology. The research aimed to evaluate the effectiveness of narrative therapy on increasing couples intimacy and its dimensions. Methods: In this semi-experimental study that was performed using both experiment and control groups, 20 couples that due to marital problems had referred to the counseling center of welfare organization in Behshahr City were selected using of available sampling method and randomly were replaced into two experimental and control groups. With the help of marital intimacy questionnaire, first, the amount of marital intimacy were measured before intervention on both the experimental and control groups (pre-test) and after 8 session intervention for the experimental group, the questionnaire was performed both groups (post-test) again. Data were analyzed using of descriptive statistics and multivariate covariance method. Findings: The results showed that compared with the control group, narrative therapy significantly increased couples intimacy and its three dimensions namely emotional, communication and general intimacy in the experimental group (P<0.01).   Conclusion:According to the findings of the present study, the investigation of effectiveness of narrative therapy on marital intimacy can provide valuable implications about the mental health of couples. The results and outcomes of this study will discuss and explain in this paper.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Therapy
  • intimacy
  • Intimacy Dimensions
  • couples