مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 استاد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

3 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده سلامت خانواده، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر

4 استادیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف:هدف این پژوهش بررسی مقایسه ‏ای درمان شناختی رفتاری با روان درمانی بین فردی در افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بود. در دوره بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی زنان، رابطه زوجین دچار تغییراتی می‏شود که علاوه بر تأثیر بر سلامتی مادر و نوزاد، رضایت زناشویی زوج‏ ها را تحت تأثیر قرار می‏دهد. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج) بودند. به منظور انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد 36 نفر بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب و در 3 گروه 12 نفره (CBT، IPT و گروه کنترل) گمارش شدند. گروه CBT و گروه IPT در 8 جلسه به صورت هفتگی اجرا شد، اما برای گروه کنترل آموزشی ارائه نشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه رضایت زناشویی (ENRICH) استفاده شد. یافته‏ ها: با توجه به اینکه مقدار F محاسبه شده برای تأثیر گروه‏ ها (26/18 =F) در سطح 1 درصد معنی‏دار است بنابراین، نتیجه تحلیل کواریانس دال بر این است که بین 3 گروه در نمرات پس‏ آزمون بعد از تعدیل نمرات پیش‏آزمون تفاوت معنی‏داری وجود دارد. نتیجه تحلیل آزمون تعقیبی نشانگر این است که بین دو روش آموزشی IPT و CBT تفاوت معنی‏ داری در نمرات پس آزمون وجود ندارد. اما هر دو روش آموزشی نسبت به گروه کنترل از نظر آماری در نمرات پس آزمون رضایت زناشویی افزایش معنی‏ داری داشتند. نتیجه گیری: از این پژوهش چنین برمی‏ آید که هر دو روش به رغم تفاوت‏ هایی در مبانی فلسفی و نظری خویش، در عمل مشاوره بر روی زنان باردار برای افزایش رضایت زناشویی چندان متفاوت از هم نیستند، اما در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری در نمرات رضایت زناشویی ایجاد می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Interpersonal Psychotherapy (IPT) for pregnant Women to Increase Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Ali Gharadaghi 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Batool Hossein Rashidi 3
  • Farhbakhsh Kiumars 4
  • Masoumeh Esmaeili 5
1 Assistant Professor, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Tehran University of Medical Sciences, Family Health Research Center, Valiasr Reproductive Health Research Center, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose:The aimofthisstudywasto comparecognitive-behavioral therapywithinterpersonal psychotherapyinpregnant women'smaritalsatisfaction.Becausewomen experience physiologicalandpsychologicalchangesinpregnancy, couplesrelationshipischangedaswell asimpact on thehealth of the motherand baby, thecouple'smarital satisfactiondecreases. Methods:Thestudypopulationcomprised allpregnantwomen that were come toValiAsr Reproductive HealthResearch Center. For sample selection, available samplingmethodwas used. Thentheset ofselected 36 subjectrandomly, assignedto3 groups(CBT, IPT and control group). GroupCBTandIPTwererunin8sessions weekly. To collectdatademographic inventoryandMarital SatisfactionScale(ENRICH)was used. Results:Since the valueof F calculated for the effect of group (F=18.26) is significant at the 0.01 level, the analysis of the covariance between the three groups indicating that after adjusting for pre-test scores between the post-test there are significant difference. Results of post hoc test indicated that both training methods IPT and CBT, there is no significant difference in post-test scores. But the two methods were statistically compared to the control group at post-test scores showed significant increases in marital satisfaction. Conclusion:It foundfromthis study that bothmethods, despite differences intheirtheoretical andphilosophical foundations, practicalcounselingonmaritalsatisfactionforwomennotmuch different.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Interpersonal Psychotherapy
  • marital satisfaction
  • pregnancy