هم سنجی تأثیر مدل‌های تلفیقی دل‌بستگی - روایتی و فراتشخیصی یکپارچه بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زوجین آشفته

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاداسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

زوج‌درمانی دل‌بستگی _ روایتی و فراتشخیصی یکپارچه درمان‌های یکپارچه نگری هستند که از دیدگاه‌های متفاوتی به مؤلفه‌های روان‌شناختی و ارتباطی به‌منظور شناسایی و کاهش عوامل مشترک سبب‌ساز آشفتگی در زوجین توجه دارند. پژوهش حاضر با هدف هم سنجی و اثربخشی این دو مدل بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زوجین آشفته به انجام رسید. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم‌زمان استفاده شد. جامعه آماری شامل همه زوج‌های آشفته‌ای (بر اساس سیاهه آشفتگی زناشویی) که در نیمه دوم سال 1399 به مرکز مشاوره آموزش‌وپرورش شهر خرم‌آباد مراجعه کردند،68 زوج (136 زن و شوهر) بود، در نهایت 6 زوج به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. مدل درمانی دل‌بستگی _ روایتیDallos,2008)) و مدل درمانی فراتشخیصی (Barlow, 2011)  در دو تا چهار مرحله خط پایه، 14 و 12 جلسه مداخله 60 و 90 دقیقه‌ای و پیگیری دوماهه اجرا گردید و آزمودنی ها به مقیاس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (Garnefski,2001) پاسخ دادند. داده‌ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند. در گروه دل‌بستگی- روایتی تراز بهبودی در مرحله پس از درمان و پیگیری برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مثبت (92/16،47/50) و منفی (66/62،44/48) درصد بود و در گروه فراتشخیصی یکپارچه برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مثبت (42/43،63/66) و منفی (31/19،58/60) درصد بود. نتایج حاکی از این بود که زوج‌درمانی فراتشخیصی یکپارچه در سنجش با زوج‌درمانی دل‌بستگی- روایتی هم در درمان (5/27،15/16) و هم در دوره پیگیری (65/5713/11) درصد از اثربخشی بیشتری برخوردار بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effectiveness of Integrated Models of Attachment Narrative Therapy and Unified Transdiagnostic on Cognitive Emotion Regulation Strategies in Distressed Couples

نویسندگان [English]

 • Nesa Samaeelvand 1
 • Masoud Sadeghi 2
 • Ezatolah Ghadampour 3
1 Ph.D Student, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 professor, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Attachment Narrative Therapy (ANT) and Unified Transdiagnostic therapy(UP) are integrated therapies that pay attention to psychological and communication components from different perspectives to identify and reduce the common causes of distress in couples. This study aimed to evaluate the effectiveness of these two models on cognitive emotion regulation strategies in distressed couples. In this research, a single-case experimental design of multiple asynchronous baselines was used. The statistical population included all distressed couples (based on the list of marital distress) who in the second half of 1399 referred to the Counseling Center of Education Department of Khorramabad City, There were 68 couples (136 men and women), finally, 6 couples were selected by available non-random sampling method. The attachment narrative therapy model (Dallos, 2008) and Unified Transdiagnostic therapy model (Barlow, 2011) were conducted in two to four baseline stages, 14 and 12 sessions of 60 and 90-minute intervention, and two-month follow-up. Subjects responded to the scale of cognitive emotion regulation strategies (Garnefski, 2001).  Data were analyzed by visual mapping, stable change index, and improvement percentage formula. In the attachment narrative group, the level of recovery in the post-treatment and follow-up phase for cognitive emotion regulation strategies was positive (50/16, 47/92) and negative (48/62, 44/44) percent, and in the Unified Transdiagnostic group, it was positive (66/43, 63/42) for cognitive emotion regulation strategies and negative (60/19, 58/31) percent. The results showed that Unified Transdiagnostic therapy was more effective in the treatment with attachment narrative therapy both in treatment (16/27,15/5) and in the follow-up period (11/5713/65).

کلیدواژه‌ها [English]

 • . cognitive emotion regulation
 • attachment narrative therapy
 • distressed couples
 • Unified Transdiagnostic
 • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 مرداد 1401