فراتحلیل رابطه انگیزه‌های استقبالی و اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در انگیزه‌های استقبالی ازخودگذشتگی، همسران ازخودگذشته برای شاد کردن  یا  برای صمیمیت بیشتر با همسر خود دست به ازخودگذشتگی می‌زنند درحالی‌که در انگیزه‌های  اجتنابی فداکاری، همسران برای پرهیز از تعارض و نارضایتی ازخودگذشتگی می‌کنند. انگیزه‌های استقبالی ازخودگذشتگی به احساسات مثبت و افزایش کیفیت زناشویی منجر می‌شود درصورتی‌که انگیزه‌های  اجتنابی فداکاری با کاهش کیفیت زناشویی همراه است. بااین‌حال برآیند پژوهش‌ها رابطۀ انگیزه‌های ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی متفاوت و متناقض است؛ بنابراین هدف این پژوهش برآورد اندازه اثر کلی (همبستگی) انگیزه‌های ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی بود. برای این منظور، پژوهش‌های انجام‌شده پیرامون رابطه این متغیرها، در پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های انتشاریافته در مجله‌های علمی میان سال‌های 1998- 2018 بررسی شد. 6 پژوهش (4 پایان‌نامه و 2 مقاله) بر پایه معیارهای این پژوهش وارد فراتحلیل شدند. این 6 پژوهش شامل 18 اندازه اثر مستقل برای رابطه انگیزه‌های استقبالی ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی و 18 اندازه اثر مستقل برای رابطه انگیزه‌های  اجتنابی فداکاری و کیفیت زناشویی بود. برآیندهای حاصل از بررسی سوگیری انتشار، نشان‌دهنده نبود سوگیری انتشار بود. برآیندها نشان داد تراز اندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی برای رابطه انگیزه‌های استقبالی و  اجتنابی فداکاری با کیفیت زناشویی به ترتیب 385/0 و 185/0- است که در سطح 01/0P<  معنا‌دار است. بر پایه معیار کوهن تراز اندازه اثر برای رابطه انگیزه‌های استقبالی ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی اثری متوسط و برای رابطه انگیزه‌های  اجتنابی فداکاری و کیفیت زناشویی اثری کوچک ارزیابی می‌شود. بررسی نقش متغیرهای تعدیل‌کننده مشخص ساخت انگیزه‌های استقبالی یک متغیر وابسته به فرهنگ است. مضامین نظری و کاربردی یافته‌های این پژوهش به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1398.9.1.6.0

عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the relationship among approach and avoidance motives for sacrifice and marital quality

نویسندگان [English]

  • Reza KhojasteMehr 1
  • Zeynab Aghaei 2
  • Morteza Omidian 3
1 Department of Consulting, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 in Family Counselling, Department of Consultation, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Department of Educational Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In pursuing approach motives for sacrifice, spouses sacrifice to create a sense of increased happiness or intimacy with their spouse, whereas in pursuing avoidance motives for sacrifice, spouses sacrifice to avoid conflicts and disapproval. Approach motives for sacrifice lead to positive emotions and increase marital quality but avoidance motives for sacrifice are related with reductions in marital quality. The results of studies on the association between motives for sacrifice and marital quality are different and contradictory. The purpose of this study was to estimate the overall effect size of this association. To achieve this purpose, we searched the literature for dissertations and research articles published in scientific journals from 1998 to 2018. Based on our research inclusion criterion, 6 research studies, including 4 dissertations and 2 articles, were included in a meta-analysis measuring 18 estimates of effect size for the association between approach motives and marital quality and 18 estimates of effect size for the association between avoidance motives and marital quality. Investigating publication bias showed that studies on the association between approach and avoidance motives for sacrifice and marital quality were not biased. The results also showed a significantly positive correlation (r=0.385, p<0.01) between approach motives for sacrifice and marital quality and a negative correlation (r= - 0.185) between avoidance motives for sacrifice and marital quality. According to Cohen's criteria, the effect size for the association between approach motives for sacrifice and marital quality is a modest effect and the association between avoidance motives for sacrifice and marital quality is a small effect. Investigating the role of moderator variables indicated that the magnitude of the effect size for approach motives for sacrifice is influenced by social and cultural context. Theoretical and practical implications of these results are discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • motives for sacrifice
  • marital quality
آلبوغبیش، ت (1397). پیش‌بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه‌های استقبالی، انگیزه‌های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
خجسته مهر، ر؛ کراچیان، م و شیرالی‌نیا، خ (1393). نقش واسطه‌ای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر، در رابطه‌ی میان سبک‌های دلبستگی و کیفیت زناشویی. دو فصلنامه روانشناسی خانواده 1 (2)، 3-14.[http://ijfp.ir/article-1-58-fa.html]
خجسته مهر، ر، آقائی، ز و امیدیان، م (1397). فراتحلیل رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی. روانشناسی معاصر 12 (2). 142-153.[http://bjcp.ir/browse.php?a_code=A-10-2384-1&slc_lang=fa&sid=1]
دهقان پور، ث (1395). رابطه تعهد، ادراک انصاف و رضایت زناشویی با فداکاری در زنان متأهل شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
سلطانزاده اهوازی، س (1391). بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای فداکاری در ازدواج در والدین دانش‌آموزان مدارس دخترانه‌ی مقطع راهنمایی شهر اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کاوند، م (1390). بررسی رابطه رفتارهای فداکارانه، انگیزه‌های فداکاری و ادراک انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر بروجرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
هومن، ح (1387). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی، تهران: سمت.
References
Blair, S. L., (1993). Employment, family, and perception of marital quality among husbands and wives.Journal of family issues, 14, 189-212.]https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019251393014002003[
Borenstein, M. Hedges, L. V., Higgins, J. P. T. & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta- analysis. New York: John Wiley & Sons.
Elliot, A. J., Chirkov, V. I., Kim, Y., & Sheldon, K. M. (2001). A cross-cultural analysis of avoidance (relative to approach) personal goals. Psychological Science12(6),505-510.]https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00393[
Elliot, A. J., Gable, S. L., & Mapes, R. R. (2006). Approach and avoidance motivation in the social domain. Personality and Social Psychology Bulletin32(3), 378-391.]https://psycnet.apa.org/record/2006-01773-009[
Figuerres, K. SH (2008). Sacrifice in Marriage: Motives, Behaviors, and Outcomes. Brigham Young University – Provo.
Higgins, J., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta‐analysis. Statistics in medicine21, 1539-1558.]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12111919[
Impett, E. A., Gable, S. L., & Peplau, L. A. (2005). Giving up and giviSng in: the costs and benefits of daily sacrifice in intimate relationships. Journal of personality and social psychology, 89(3), 327.]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16248717[
Impett, E. A., Gere, J., Kogan, A., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2014). How sacrifice impacts the giver and the recipient: Insights from approach‐ avoidance motivational theory. Journal of personality82(5), 390-401.]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24007506[
Impett, E. A., & Gordon, A. (2008). For the good of others: Toward a positive psychology of sacrifice. Positive psychology: Exploring the best in people2, 79-100.]‏https://psycnet.apa.org/record/2008-13954-005[
Impett, E. A., Gordon, A. M., Kogan, A., Oveis, C., Gable, S. L., & Keltner, D. (2010). Moving toward more perfect unions: daily and long-term consequences of approach and avoidance goals in romantic relationships.  Journal of personality and social psychology99(6), 948.]https://psycnet.apa.org/record/2010-15350-001[
Impett, E. A., Javam, L., Le, B. M., Asyabi-Eshghi, B., & Kogan, A. (2013). The joys of genuine giving: Approach and avoidance sacrifice motivation and authenticity. Personal Relationships20(4), 740-754.]https://psycnet.apa.org/record/2013-43003-010[
Impett, E. A., Kogan, A., English, T., John, O., Oveis, C., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2012). Suppression sours sacrifice: Emotional and relational costs of suppressing emotions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin38, 707-720.]‏https://pdfs.semanticscholar.org/8aa0/9ee13cc8674e8c0bc6a1e30f27229480c2f6.pdf[
Impett, E. A., Le, B. M., Asyabi-Eshghi, B., Day, L. C., & Kogan, A. (2013). To give or not to give? Sacrificing for avoidance goals is not costly for the highly interdependent. Social Psychological and Personality Science4(6), 649-657.]https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550612474673[
Khojasteh‌Mehr, R., Kavand, M., & Soudani, M. (2017). The Interaction between Sacrificing Behaviors and Equity Perception: How Does It Contribute to Marital Intimacy? International Journal of Psychology11, 175-195.]http://www.ijpb.ir/article_55626.html[
Kogan, A., Impett, E. A., Oveis, C., Hui, B., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2010). When giving feels good the intrinsic benefits of sacrifice in romantic relationships for the communally motivated. Psychological Scienc.‏]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21078893[
Lawrence, E., Barry, R. A., Langer, A., & Brock, R. L. (2009). Assessment of marital satisfaction. Encyclopedia of human relationships, 1028-1030.]‏https://pdfs.semanticscholar.org/9c0b/8bec4da638f3e50317ea32c6a4b45783f213.pdf[
Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford University Press.‏
Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224-253‏.]https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-295X.98.2.224[
Mattingly, B. A. (2008). The effects of sacrifice types and motives on romantic relationshipp quality. The New School Psychology Bulletin5(2), 27-30. ]http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.836.2563&rep=rep1&type=pdf[
Mattingly, B. A., & Clark, E. M. (2012). Weakening relationships we try to preserve: Motivated sacrifice, attachment, and relationship quality. Journal of Applied Social Psychology42(2),373-386. ]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1559-1816.2011.00893.x[
Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The authenticity of conflict resolutions among adult couples: Does women’s other-oriented behavior reflect their true selves? Sex Roles, 47, 403–417.]https://link.springer.com/article/10.1023/A:1021692109040[
Ruppel, E. K., & Curran, M. A. (2012). Relational sacrifices in romantic relationships: Satisfaction and the moderating role of attachment. Journal of Social and Personal Relationships29, 508-529].https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407511431190[
Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of educational research75(3), 417-453].https://psycnet.apa.org/record/2005-11732-004[
Sprenkle, D. H., & Piercy, F. P. (Eds.). (2005). Research methods in family therapy. Guilford Press.‏ New York, second edition.
Stafford, L., David, P., & McPherson, S. (2014). Sanctity of marriage and marital quality. Journal of Social and Personal Relationships31, 54-70.]https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407513486975[
Stanley, S. M., Whitton, S. W., Sadberry, S. L., Clements, M. L., & Markman, H. J. (2006). Sacrifice as a predictor of marital outcomes. Family process45(3), 289-303.]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.2006.00171.x[
Tang, C. Y., Curran, M., & Arroyo, A. (2014). Cohabitors’ reasons for living together, satisfaction with sacrifices, and relationship quality. Marriage & Family Review50, 598-620.]https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01494929.2014.938289[
Totenhagen, C. J., Curran, M. A., Serido, J., & Butler, E. A. (2013). Good days, bad days Do sacrifices improve relationship quality? Journal of Social and Personal Relationships30, 881-900.‏]https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0265407512472475[
Troxel, W. M. (2006). Marital quality, communal strength, and physical health (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
Van Lange, P. A., Rusbult, C. E., Drigotas, S. M., Arriaga, X. B., Witcher, B. S., & Cox, C. L. (1997). Willingness to sacrifice in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 72(6), 1373-95.]https://europepmc.org/abstract/med/9177022[
References (In Persian)
Albughubeysh, T. (2018). The prediction marital satisfaction of men and women based on variables of approach motives, avoidance motives of sacrificing behavior. Unpublished master’s thesis, Psychological and Educational Department, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Dehghanpour, S. (2016). [The relation of commitment, fairness perception, and marital satisfaction with sacrifice in married women in Ahvaz (Persian)] [MSc. thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz.
Soltanzade Ahvazi, S. (2013). A study of a proposed model for the precedents and outcomes of sacrifice in marital life of the parents of female secondary student in Ahvaz. Unpublished master’s thesis, Psychological and Educational Department, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Kavand, M. (2012). An investigation of the relation of sacrificing behaviors, motivations for sacrifice and perception of equity with marital intimacy in elementary schooler’s parents in Boroujerd. Unpublished master’s thesis, Psychological and Educational Department, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Khojastehmehr, R., Aghaei, Z., & Omidian, M. (2017). Meta-Analysis of the Relationship Between Sacrifice and Marital Quality.Contemporary Psychology, 12(2), 142-153].http://bjcp.ir/browse.php?a_code=A-10-2384-1&slc_lang=fa&sid=1[
Khojasteh Mehr, R., Kerachian, M., & Shirali Nia, Kh. (2015). [Mediating role of spouse’s perception of sacrificing behaviors in the relationship between attachment styles and marital quality (Persian)]. Family Psychology, 1(2), 31-40. ]http://ijfp.ir/article-1-58-fa.html[
Hooman, H. A. (2008). Handbook On Meta-Analysis in Scientific research. Tehran: samt.