بررسی نقش شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

1 گروه آموزشی روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و علوم تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه آموزشی روان شناسی، دانشکدهروان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در زمینه­های گوناگون زندگی ازجمله روابط میان فردی، به‌ویژه روابط زناشویی و روابط خانوادگی که از ارج بیشتری برخوردار است، در پژوهش حاضر به بررسی نقش شیوه‌های دل‌بستگی و سلامت روانی در روابط میان فردی دانشجویان پرداخته خواهد شد. روش طرح پژوهشی حاضر توصیفی از نوع رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی بودند که به کتابخانه این دانشکده مراجعه می­کردند. از این جامعه، به شیوه غیر احتمالی از نوع در دسترس، شمار 100 نفر (50 دختر و 50 پسر) انتخاب و به پرسشنامه­های مهارت­های ارتباطی بارتون (1990)، سلامت روانی گلدبرگ (1972) و آزمون دل‌بستگی هازن و شیور (1987)، پاسخ دادند.  داده‌ها از طریق ابزار آماری رگرسیون چندگانه به شیوه ورود استاندارد، تحلیل گردید. فرضیه مدل حاضر، به‌طورکلی در سطح  (001/0p<) و به‌طور جزئی با دل‌بستگی ایمن در سطح (001/0p<) و سلامت روانی در سطح (04/0p<) تائید گردید؛ بنابراین شیوه دل‌بستگی ایمن و سلامت روانی پیش‌بینی کننده­های نیرومندی برای روابط میان فردی می­باشند و درنهایت استنباط می­کنیم آموزش ساختارمند درباره سه متغیر بیان‌شده می­تواند منجر به شکل‌گیری سیستم خانوادگی سالم گردد و این نیز به‌نوبه خوب جامعه شاد، سالم و روبه‌پیشرفتی را به وجود می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of attachment styles and mental health in interpersonal relationships

نویسندگان [English]

  • Farnaz Khodadadi jokar 1
  • Sayed Ali Sharifi Fard 2
  • Saeed Askari 3
1 Department of Social sciences and Ejucation, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of psychology,Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor of university of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Given the importance of attachment styles and mental health in different areas of life including interpersonal relationships, especially marital and family relationships, which is more important, the present study examines the role of attachment styles and mental health in Interpersonal relationships will be addressed by students. The research design method is descriptive multiple regression. The statistical population included all male and female undergraduate students of Razi University Social Sciences who visited the library of this school. From this population, 100 individuals (50 girls and 50 boys) were selected from non-probability type of study and Barton's Communication Skills Questionnaire (1990), Goldberg's Mental Health Questionnaire (1972), and the Hazen & Shaver Attachment Test (1990). 1987), performed on them. Data were analyzed using multiple regression statistical methods. The hypothesis of the present model was generally confirmed at level (p <0.001), and partially confirmed by secure attachment at level (p <0.001) and mental health at level (p <0.04). Thus, secure attachment style and mental health are powerful predictors for interpersonal relationships, and we conclude that structured education about the three variables mentioned can lead to the formation of a healthy family system. In turn, it creates a happy, healthy and growing community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • mental health
  • interpersonal relationships
اردلان، مارلین و اردلان، فراست. (1395). بررسی رابطه میان عملکرد خانواده و سلامت روانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مجله دانشکده پرستاری، مامایی و  پیراپزشکی کردستان، 2(2). [link]
آزادی، سارا، آزاد، حسین، (1390). بررسی رابطه حمایت اجتماعی، تاب آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام، مجله علمی پژوهشی طب جانباز، 3(12). [link]
 بشارت، محمد­علی، تاج دین، ساره، غلامعلی لواسانی، مسعود، (1396). نقش میانجی­گر دشواری نظم­جویی هیجان در رابطه میان شیوه‌های دل‌بستگی و تعارضات زناشویی، مجله علوم روان‌شناختی، 16(61). [link]
بشارت، محمد علی، (1379). هنجار یابی مقیاس دل‌بستگی، گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران. link]]
بهفر، زهرا، کراسکیان، آدیس، فتی، لادن و فتحی، مهدی، (1397). نقش شیوه‌های دل‌بستگی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن، فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، 8(4). [link]
تیمورپور، نگار، بشارت، محمدعلی، رحیمی‌نژاد، عباس ، حسین رشیدی، بتول، غلامعلی لواسانی، مسعود، (1394). بررسی رابطه شیوه‌های دل‌بستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (بیمارستان امام خمینی تهران) در سال 1393، دوره 14، 24-15. link]]
حسینی نسب، سید داوود، مصطفی پور، کبری، (1391). بررسی رابطه میان مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان پارس‌آباد در سال تحصیلی90-89، 5(19)، 40-27. link]]
خدابخش، محمد رضا، (1391)، رابطه شیوه های دل‌بستگی با همدلی در دانشجویان پرستاری، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، ٤٠-٤٩، 25(77). link]]
غیرتی، انسیه، شعبانی فر، آرزو، اخلاقی، محبوبه، پیمان، نوشین، (1395). رابطه مهارت­های ارتباطی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،14(3)، ٧٢-٦١. [link]
ماشین­چی عباسی، نعیمه، راثی، فاطمه، هاشمی، تورج، (1397). نقش روان‌رنجورخویی و روابط میان فردی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی، ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روان‌شناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.  [link]
فیاض، ایراندخت، کیانی، ژاله، (1390). بررسی سلامت روانی نوجوانان پرورشگاه شهید دستغیب و نمازی شهر شیراز. link]]
نادری، حبیب الله، فیروز­زاده پاشا، نرگس، کارگر، فاطمه، (1395). رابطه میان شیوه دل‌بستگی، خودپنداره و احساس تنهایی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم، مجله روان­شناسی و روان‌پزشکی شناخت سال سوم، شماره دوم، تابستان، 10-1.  [link]
نوید، جفری، راتوس، اسپنسر، (1392). بهداشت روانی، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ارسباران. [link]
شریفی­فرد، علی، بروجردی، مینا، عطاران، الناز، شصت فولادی، مهتاب، (1398). ازدواج بدون طلاق، تهران: انتشارات دانژه. [link]
References
Andrew, E. Skodol, M.D., John G. Gunderson, M.D., Thomas H. McGlashan, M.D., Ingrid R. Dyck, M.P.H., Robert L. Stout, Ph.D., Donna S. Bender, Ph.D., Carlos M. Grilo, Ph.D., M. Tracie Shea, Ph.D., Mary C. Zanarini, Ed.D., Leslie C. Morey, Ph.D., Charles A. Sanislow, Ph.D., & John M. Oldham, M.D. (2002). Functional impairment in patient with schizotypal, borderline, avoidant or obsessive compulsive personality disorder. American journal of psyclaiatry. Vol. 159. 276-283.   [link]
Bruce, M.L., Whisman, M.A. (1999). Marital dissatisfaction and incidence of major depressive episode in community sample. Journal of abnormal psychol, 108(4), 74-8. [link]
Carnelley, K.B., Pietromonaco, P.R., Kenneth, J. (1994). Depression working models of others, and relationship functioning. Journal of personality and social psychology, 66(1), 127-40. [link]
Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications. New York: Guilford Press. [link]
Diamond, G., Siqueland, L., Diamond, G.M. (2003). Attachment based family therapy for depressed adolescents: Programmatic treatment development. Clinical Child and Family Psychology Review, 6(2), 107-27. [link]
Goldman R.D., fisher L.J., and Hawthorne, G. (2004). WHO survey of prevalence of mental health disorders. JAMA. [link]
Gillath, O., Karantzas, G. (2019). Attachment security priming: a systematic review, Current opinion in psychology. vol. 25. 86-95.  [link]
Hazan,C.,& shaver,P.R. (1987)."Romantic love conceptualized as an attachment process". Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524
İnce, B., Şimsek, Ö.F.,Özbek, L. Curr Psychol. (2019). Attachment and depression: The mediating roles of personal life projects and emotional intelligence. This study was presented at the 15th European Congress of Psychology. [link]
Loredana, R., Diaconu-Gherasim., Diana, S. D. (2017). Parent–Adolescent Attachment and Interpersonal Relationships in Sports Teams: Exploring the Gender Differences.  journal of Springer US. [link]
McNelis, M., Segrin, C.G. (2019). Insecure Attachment Predicts History of Divorce, Marriage, and Current Relationship Status. Journal of Divorce & Remarriage. [link]
McWilliams, L. A., Asmundson, G. J. (2007). The relationship of adult attachment dimensions to pain-related fear, hypervigilance, and catastrophizing. Pain, 127(1-2), 27-34. [link]
Meredith, P., Ownsworth, T., Strong, J. (2008). A review of the evidence linking adult attachment theory and chronic pain: Presenting a conceptual model. Clinical psychology review, 28(3), 407-29. [link]
Meredith, P., Strong, J., Feeney, J. A. (2007). Adult attachment, anxiety, and pain self-efficacy as predictors of pain intensity and disability. Pain, 123(1-2), 146-54. [link]
Mirzaee, O., Vaghei, S., Koushan, M. (2010). The effect of communicative skills on the perceived stress of nursing students. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 17(2), 88-95. [link]
Palombo, Joseph., Bendicsen, H.K., Koch, B.J. (2009). Guide to psychoanalaytic developmental theories. journal of Springer. [link]
Rafati, F., Shafie, N., Sharif. F., Ahmadi. J. (2003). The effect OF psychological status of students on their academic progress. Journal of shahid sadoughi university of medical sciences and health services, 11(3), 80-86. [link]
Skovgaard, M. V., Smith-Nielsen, J., Lange, T. (2016). Copenhagen infant mental health project: study protocol for a randomized controlled trial comparing circle of security –parenting and care as usual as interventions targeting infant mental health risks. BMC Psychol, 4(1-57). [link]
Wearden, A., Perryman, K., Ward, V. (2006). Adult attachment, reassurance seeking and hypochondriacal concerns in college students. Journal of health psychology, 11(6), 877-86. [link]
Whisman, M.A., uebelacker, L. A., Weinstock, L. M. (2004).Psychopathology and marital satisfaction. Journal of consulting and clinical psychology, 72(5), 830- 838. [link]
Zanaton, Haji., Iksana, Effendi, Zakariaa, Tamby,Subahan Mohd Meeraha, Kamisah,Osmana, Denise,Koh Choon Liana, Siti Nur, Diyana. Mahmuda, Pramela, Krishb. (2012). Communication skills Procedia - Social and Behavioral Science among university students, 71 – 76. [link]
Timm, T.M., & Keiley, M.K. (2011). The effects of differentiation of self, adult attachment, and sexual communication on sexual and marital satisfaction: A path analysis. Journal of Sex & Marital Therapy, 206-223. [link]
 
References (in Persian)
Ardalan, M., Ardalan, F. (2016).A survey on the relationship between family functioning and mental health among Kurdistan University of Medical Sciences, Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical School, Kurdistan, 2(2).
Azadi, S., Azad, H. (2011). Study on the relationship between social support, resilience and mental health of control and saffron students in Ilam University of Medical Sciences, Journal of Sanitary and Biomedical Engineering, 3(12).
Besharat, M. A., Tajdin, S., Gholamali Lavasani, M. (2017). The role of mediator of the difficulty of excite regulation in the relationship between attachment styles and marital conflicts. Journal of Psychological Sciences, 16(61).
Besharat, M. A. (2000). Standardization of Attachment Scale, Research Report, University of Tehran.
Behfar, Z., Kraskian, A., Fata, L., & Fathi, M. (2013). The role of attachment styles in quality of life in patients with chronic pain. Journal of Anesthesiology and Pain, 8(4).
Teymourpour, N., Besharat, M. Ali., Rahiminejad, A., Hossein Rashidi, B., & Gholamali Lavasani, M. (2015). The Relationship between Attachment Styles and My Strength with Infertility Adjustment in Women Referring to Infertility Clinic of Vali-e-Asr Reproductive Health Research Center (Imam Khomeini Hospital of Tehran ) In 1393, Volume 14, 24-15.
Hosseini Nasab, S.D., Mostafa Pour, K. (2012). The Relationship between Managers' Communication Skills and Organizational Health in Pars Abad Schools in the Years 90-89, Volume 5, Issue 19, 40-27.
Khodabakhsh, M,R. (2014), The Relationship between Attachment Styles and Empathy in Nursing Students. Journal of Nursing Care Research Center of Tehran University of Medical Sciences (IUMS), Volume 25, Issue 77, 40-49.
Gheyrati, E., Sha'banifar, A., akhlaghi, M., & Peyman, N. (2016). The Relationship of Communication Skills with Mental Health in Mashhad University of Medical Sciences Students. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health, 14(3), 72 -61.
Mashinchi Abbasi, N., Rasi, F., Hashemi, T. (2018). The role of neuroticism and interpersonal relationships in the prediction of social adjustment, The 6th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Dangers in Iran.
Fayyaz, I., Kiani, J. (2011). Mental Health of Adolescents in Shahid Dastgheib ​​and Namazi Hospital in Shiraz.
Naderi, H., Firouzzadeh Pasha, N., Kargar, F. (2016). The Relationship between Attachment Style, Self-Concept and Loneliness among Secondary Secondary Students. Journal of Psychology and Psychology, Third Year, No. 2, 10-1.