پدیدارشناسی روش‌های توجیه خیانت: سازوکارهای رویارویی با ناهماهنگی‌های شناختی در روابط فرا زناشویی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مشاوره خانواده، استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، انجمن علمی مشاوره، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

چکیده

خیانت زناشویی از مهم‌ترین پیشامدهایی است که زوج‌ها برای آن در جستجوی درمان برمی آیند و تأثیرات منفی آن بر زوج‌ها پس از آزار بدنی در رده دوم قرار دارد. در بیشتر موارد خیانت، افراد به یک ناهماهنگی شناختی در خود ادراکی دچار هستند. این پژوهش با به‌کارگیری روش کیفی به این پرسمان می‌پردازد که چگونه تصمیم‌گیری افراد، خطر درگیر شدن در خیانت زناشویی را افزایش می‌دهد. به‌ویژه آنکه چگونه یک مرد به خود روا می‌بیند به‌سوی برقراری رابطه فرا زناشویی پیش رود، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌گیری به شیوه هدفمند انجام شد. نمونه موردمطالعه شامل هشت مرد می شود که در سال 1395 به دلیل درگیر بودن در خیانت به مراکز مشاوره مراجعه کردند. مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مردانی که خیانت زناشویی داشته‌اند، ضبط شد و سپس برای کدگذاری رونویسی شدند. از مدل پدیدار شناختی استعلایی (موستاکاس، 1994) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که افراد برای کاهش ناهماهنگی های شناختی خود در راستای پیش برد خیانت زناشویی به دو شیوۀ فراگیر عمل می کنند: ایجاد انعطاف در باورها و نگرش ها، بهانه ساختن نارضایتی زناشویی. متخصصان می توانند از راهکارهای توجیهی که افراد برای کاهش ناهماهنگی های شناختی خود به کار می برند و از طریق آنها به خود اجازه می دهند خیانت کنند در راهبردهای مداخله ای استفاده کنند و از طریق مواجه سازی، تاثیر پنهان این توجیهات را برای آنها آشکار سازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of strategies of justifying infidelity: Mechanisms to cope with cognitive dissonance of marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Omid Isanejad 1
  • Arezoo Baghery 2
1 Corresponding author, Ph.D. in Family counseling, Assistant professor, Department of counseling, University of Kurdistan, Iran.
2 M.A in Family counseling, Association of counseling, University of Kurdistan, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Marital infidelity is one of the most important events that couples seek cure for, and its negative impacts on couples is placed second after physical harassment. In most cases of infidelity, individuals are faced with a cognitive dissonance in self-perception. The present study uses a qualitative method to response to this question how the individuals’ decision-making increases the risk of getting involved in marital infidelity, and more specifically how a man permits himself to engage in this phenomenon.A purposive sampling was run, which led to selecting 8 men who had referred to counseling centers over 2016 due to infidelity. Semi-structured interviews with the men with infidelity were recorded, and then transcribed in order to be encoded. Data analysis was conducted using transcendental phenomenological model (Moustakas, 1994). The results indicated that to decrease their cognitive dissonance and continue their infidelity, the individuals used two general methods: first, modifying their beliefs and attitudes and second, referring marital dissatisfaction as an excuse. Experts can use the justifying methods that the individuals use to reduce their cognitive dissonance and through which they permit themselves to engage in infidelity in interventional approaches, and clarify the power of such justifications for them through exposure

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive dissonance
  • self-justification
  • marital infidelity
حمیدی، امید؛ احمدی، سرور؛ ویسانی، مختار. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر شکل­گیری خیانت زناشویی: یک مطالعه­ی دلفی. همایش منطقه­ای آسیب­شناسی پدیده طلاق، سقز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز: 1-9.
جوان، عبدالله. (1387). بررسى روابط دختر و پسر در ایران و راه‏کارهاى اصلاحى آن. قم: مرکز پژوهش‏هاى اسلامى صداوسیما، دفتر عقل.
چوپانی، موسی؛ کرمی، مرتضی. (1395). بررسی آسیب­های روانی و اجتماعی مبتنی بر چرخه زندگی خانوادگی. طرح پژوهشی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران.
سهرابی، فرامرز؛ رسولی، فاطمه. (1387). بررسی رابطه بین سبک دل‌بستگی و روابط جنسی فرا زناشویی در بین زنان بازداشت­شده در مرکز بازداشت­شده در مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، 4(2)، 133_143.
کارگر، مونا؛ کیمیایی، سید علی؛ مشهدی، علی.(1393). اثربخشی زوج‌درمانی گروهی مبتنی بر خود نظم‌بخشی، بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 4(2)، 269-297.
مومنی­جاوید، مهرآور؛ نادری­نوبندگانی، زهرا. (1393). طلاق: علل و پیامدها. تهران، شباهنگ.
نوایی، جعفر؛ محمدی آریا، علیرضا. (1394). بررسی ارتباط طرح‌واره‌های اولیه ناسازگار با توجیه روابط فرا زناشویی در میان افراد متأهل. فصلنامه انجمن علمی پرستاری ایران، 3(4): 18_27.
Allen, E. S., Atkins, D. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K., Gordon, K. C., & Glass, S. P. (2005). Intrapersonal, interpersonal, and contextual factors in engaging in and responding to extramarital involvement. Clinical Psychology: Science and Practice, 12(2), 101-130.
Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Social Science Research42(1), 59-70.
Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001). Understanding infidelity: Correlates in a national random sample. Journal of Family Psychology, 15(4), 735.
Baranoladi, S., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., & Fatehizade, M. (2016). Qualitative evaluation of men vulnerability to extramarital relations. Asian Social Science, 12(7), 202-212.
Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). Infidelity in committed relati0nships ii: A substantive review. Journal of Marital and Family Therapy, 31(2), 217-233.
Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of marital infidelity: An explanatory model of contributory processes to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family Therapy, 38(5), 421-432
Brooks, T. J., & Monaco, K. (2013). Your cheatin’heart: Joint production, joint consumption and the likelihood of extramarital sex. Applied Economics Letters, 20(3), 272-275.
Eaves, S. H., & Robertson-Smith, M. (2007). The relationship between self-worth and marital infidelity: A pilot study. The Family Journal, 15(4), 382-386.
Elliot, A. J., & Devine, P. G. (1994). On the motivational nature of cognitive dissonance: Dissonance as psychological discomfort. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 382-394.
Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70-74.
Fincham, F. D., Lambert, N. M., & Beach, S. R. (2010). Faith and unfaithfulness: Can praying for your partner reduce infidelity? Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 649-659.
Foster, J. D., & Misra, T. A. (2013). It did not mean anything (about me) cognitive dissonance theory and the cognitive and affective consequences of romantic infidelity. Journal of Social and Personal Relationships, 30(7), 835-857.
Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. J. (2016). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. Current Psychology, 1-13.
Harmon-Jones, E. (2000). Cognitive dissonance and experienced negative affect: Evidence that dissonance increases experienced negative affect even in the absence of aversive consequences. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(12), 1490-1501.
Hertlein, K. M., Wetchler, J. L., & Piercy, F. P. (2005). Infidelity: An overview. Journal of Couple & Relationship Therapy, 4(2-3), 5-16.
Jackman, M. (2015). Understanding the cheating heart: What determines infidelity intentions? Sexuality & Culture, 19(1), 72-84
Jeanfreau, M. M., Herring, A., & Jurich†, A. P. (2016). Permission-giving and marital infidelity. Marriage & Family Review, 52(6), 1-13.
Jeanfreau, M. M., Jurich, A. P., & Mong, M. D. (2014). Risk factors associated with women’s marital infidelity. Contemporary Family Therapy, 36(3), 327-332.
Kowalski, R. M., Walker, S., Wilkinson, R., Queen, A., & Sharpe, B. (2003). Lying, cheating, complaining, and other aversive interpersonal behaviors: A narrative examination of the darker side of relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 20(4), 471-490.
Kröger, C., Reißner, T., Vasterling, I., Schütz, K., & Kliem, S. (2012). Therapy for couples after an affair: A randomized-controlled trial. Behavior Research and Therapy, 50(12), 786-796.
Kruger, D. J., Fisher, M. L., Fitzgerald, C. J., Garcia, J. R., Geher, G., & Guitar, A. E. (2015). Sexual and emotional aspects are distinct components of infidelity and unique predictors of anticipated distress. Evolutionary Psychological Science, 1(1), 44-51.
Kuroki, M. (2013). Opposite-sex coworkers and marital infidelity. Economics Letters, 118(1), 71-73.
Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 971-982.
O’Connor, J. J., Pisanski, K., Tigue, C. C., Fraccaro, P. J., & Feinberg, D. R. (2014). Perceptions of infidelity risk predict women’s preferences for low male voice pitch in short-term over long-term relationship contexts. Personality and Individual Differences, 56, 73-77.
Penn, C. D., Hernández, S. L., & Bermúdez, J. M. (1997). Using a cross-cultural perspective to understand infidelity in couples therapy. American Journal of Family Therapy, 25(2), 169-185.
Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual Differences Research, 6(1), 13-25.
Staples, J. (2012). Couples’ Process of healing from while in therapy. (Master's thesis). University of Nevada.
Scheinkman, M., & Werneck, D. (2010). Disarming jealousy in couples relationships: A multidimensional approach. Family process, 49(4), 486-502.
Scott-Kakures, D. (2009). Unsettling questions: Cognitive dissonance in self-deception. Social Theory and Practice, 35(1), 73-106.
Simon, L., Greenberg, J., & Brehm, J. (1995). Trivialization: The forgotten mode of dissonance reduction. Journal of Personality and Social Psychology, 68(2), 247.
Whitton, S. W., Stanley, S. M., Markman, H. J., & Johnson, C. A. (2013). Attitudes toward divorce, commitment, and divorce proneness in first marriages and remarriages. Journal of Marriage and Family, 75(2), 276-287.
Whisman, M. A., Gordon, K. C., & Chatav, Y. (2007). Predicting sexual infidelity in a population-based sample of married individuals. Journal of Family Psychology, 21(2), 320-327.
Zare, B. (2011). Review of study on infidelity. International conference on advanced management science, IACSIT Press, Singapore 19, 182-186.