پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری آن‌ها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

چکیده

ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری از عوامل مؤثر در کیفیت زندگی همسران است. رضایت زناشویی همچون نمودی برجسته از کیفیت زندگی همسران در اندازه قابل‌توجهی از این ویژگی‌ها متأثر می‌گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری زنان همسردار شهر تبریز با رضایت زناشویی آن‌ها به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه زنان متأهل شهر تبریز در سال 1392 بودند که از این جامعه تعداد 200 زن با بهره‌گیری از فرمول کوکران و نمونه‌گیری در دسترس گزینش شدند. برای گردآوری داده‌ها ابزارهای شخصیتی کوتاه نئو، دین‌داری آرین و رضایت زناشویی انریچ به‌کاربرده شد. تحلیل داده‌ها با بکار بستن ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام داده شد. برآمدهای پژوهش نشان داد رضایت زناشویی با روان‌نژند گرایی همبستگی منفی و معنی‌دار و با ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه‌شناسی همبستگی مثبت و معنی‌داری دارد. افزون بر این همبستگی میان رضایت زناشویی با دین‌داری مثبت و معنی‌دار بوده است (01/0 P<).برآمدهای تحلیل رگرسیون نشان داد که دین‌داری، روان‌نژند گرایی، تجربه پذیری، وظیفه‌شناسی و برون‌گرایی به ترتیب با ضرایب تعیین 44/0، 13/0، 15/0، 18/0 و 19/0 قادر به پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی هستند. می‌توان از دانش برآمده از این پژوهش در جلسه‌های مشاوره، درمان و بهبود رابطه همسران برای افزایش رضایت زناشویی آن‌ها بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of the women's marital satisfaction by their personality characteristics and religiosity

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Taraghijah 1
  • Jafar Bahadori Khosroshahi 2
  • Zeynab Khanjani 3
1 Assistant Professor, Department of Science and Research
2 University of Tabriz
3 Department of psychology, university of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Personality characteristics and religiosity are among the factors influencing the life quality of spouses. Marital satisfaction as a prominent manifestation of the life quality of the spouses is considerably under the influence of these factors. Therefore, the current study carried out with the aim of the prediction of the women's marital satisfaction of Tabriz city by their personality characteristics and religiosity. The method of the study was descriptive and correlation. The statistical population of the present study consisted of all married women in Tabriz in 2012 that among them 200 subjects selected using Cochran's formula and convenient sampling method. To gather data the short form of the Neo Personality Inventory, Aryan's religiosity and Enrich's marital satisfaction used. Data analyzed by using the Pearson's correlation coefficient and analysis of regression. Finding showed that marital satisfaction has a negative and significant correlation with neuroticism and have a positive and significant correlation with personality characteristics of extroversion, openness, agreeableness, and conscientiousness. Furthermore, there was a positive and significant correlation between marital satisfaction and religiosity (0/01). Also the the results of regression analysis showed that religiosity, neuroticism, openness, conscientiousness and extraversion respectively with the coefficient of determination of 44%,13%, 15%, 18% and 19% are able to predict the marital satisfaction. Thus, the knowledge followed by this study can used in sessions of counseling, treatment, and improvement of spouses' relationship to increase their marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • marital satisfaction
  • women
  • personality characteristics
منابع
آرین، خدیجه. (1378). بررسی رابطه بین دین‌داری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا. رساله دکترا. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران.
احدی، بتول. (1386). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی، دو فصلنامه روان‌شناسی معاصر، 2 (2)، 37-31.
اعرافی، علیرضا. (1385). اهداف تربیت از دیدگاه اسلام. تهران: انتشارات سمت.
پور افکاری، نصرت‌الله. (1390). فرهنگ جامع روان‌پزشکی و زمینه‌های وابسته. تهران. انتشارات فرهنگ معاصر.
پور دهقان، محمد؛ محمدی، شهناز؛ و محمود نیا، علیرضا. (1387). رابطه بین عزت‌نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی. فصلنامهروان‌شناسی کاربردی. 4(8)، 702-701.
خدا پناهی، محمد کریم. (1374). بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی. رساله دکتری گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
شاملو، سعید. (1394). بهداشت روانی. انتشارات رشد. تهران.
گروسی فرشی، میر تقی؛ مهریار، امیر هوشنگ و قاضی طباطبایی، محمود. (1380). کاربرد آزمون شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی هاو ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی الزهرا، 11(39)، 198-173.
عباسی، روح اله؛ و رسول­زاده­کاظم­زاده، سید کاظم. (1388). رضایت­مندی زناشویی و تفاوت‌های فردی: نقش عوامل شخصیتی. مجله علوم رفتاری، 3(3)، 242-237.
عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه؛ و مهری آدریانی، مریم. (1389). رابطه اعتقادات مذهبی و خوش‌بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز. فصلنامه یافته­های نو در روان‌شناسی، 10 (3)، 39- 27.
عطاری، یوسفعلی؛ امان­اللهی­فرد، عباس و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1385). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عوامل فردی – خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره­های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، 13 (3)، 108-81.
مرادی، فاطمه. (1386). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایت­مندی زناشویی. پایان­نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
غباری بناب، باقر. (1380)، مطالعاتی در قلمرو مشترک دین و روان‌شناسی. مجله حوزه و دانشگاه، 7 (29)، 108-97.
نریمانی، محمد؛ پرزور، پرویز؛ عطا دخت، اکبر؛ و عباسی، مسلم. (1394). نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش‌بینی رضامندی زناشویی پرستاران. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 4(2)، 10-1.
Bouchard, G., Lussier, Y. & Sabourin, S. (1999). Personality and marital adjustment: Utility of the fivefactor model of personality. Journal of Marriage and Family, 61, 651-660
Banes, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationshiops, 21, 273-282.
Casellas, A. & Watson, D. (2003). Impact of personality traits and life events on newly eds’ satisfaction. Poster presented at the 111th Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto,Ontario, Canada.
Costa, P. T. & Mc Care, R. R. (2002). Designed to measure five major dimensions or domains of normal adult personality. Psychological Assessment Resources. Inc.
Campbell, T. L. (2003). The effectiveness of family interventions for physical disorders. Journal of Marital and Family, 29(2), 263-281.
Cumming, S, Mark and Watson Anne O'Reilly. (1997). Fathers in family context: Effects of marital Quality on child adjustment in the vole of the father in child Development, edited by Michael E. Lamb. john Wiley and sons, New York.
 Dannelly DA. (1993).Sexually inactive marriages. Journal of Sex Rese, 30(2), 171-176.
Donnellan, B. M., Conger, R.D., Bryant, C. M. (2004). The big five and enduring marriages. Journal Resarch Pers, 38, 481-504.
Gaunt, R. (2006). Couple similarity and marital satisfaction: Are similar spouses happier? Journal of Personality, 74, 1401-1420.
Glenn, N.D. (1988). A note of family situation and global happiness. Social forces, 57, 957 −960.
Graham, P. J. (2011). An investigation of the relationship between religion and marriage on self-reported health, B.A, Louisinana Tech University
Greef, A. P. (2000). Charactersiecs of families that function well. Journal Fam Issu, 21(8), 948- 963.
Jarvis, M. O. (2006). The longterm role of Newlywed conscientiousness and religiousness in marriage. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Texas at Austin.
Jiang, H., Wang, L., Zhang, Q., Liu, D.X., Ding, J., Lei, Z., Lu, Q., & Pan, F. (2015). Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress Health, 31(2), 166-174.
Kaufman, A. (2011). Personality, partner similarity and couple satisfaction: Do opposites attract or birds of a feather flock together. Retrieved by https://www.prepare-enrich.com, 26 Oct 2014.
Karney B. R. & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal cours of marital quality and stability: A new of theory, method and research. Psychological Bulletin, 118, 3-34.
Mabe, P.A., Josephson, A. M. (2004). Adolescent Psychopathology: Spiritual and religious Perspectives. Child Adolesc Psychiatr Clin, 13, 111-125.
McCrea R.R & Costa PT. (2004). A contemplated revision of NEO five factor inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 587-596.
Meisenhelder, J. B., Chandler, E.M. (2002). Pray and health outcomes in church lay leaders. Western Journal Nurs Reserch, 22, 706- 716.
Niolon, R. (2000). Cmmunication style and problem solving, Retrieved from the world wide web:http://www.psycho page.com
Olson, D. H. & Olson. A. K. (1997). Enrich Canada, Inc. Jornal of family ministry, 11(4), 28 -53.
Parsian, N., Dunning, T. (2008). Spirituality and coping in young adults with diabetes. Diabetes Reserch clinical Prac, 79, SI- SI27.
Puchalski, C. M, Dorff, R.E., Hendi, I.Y. (2004). Spirituality, religion, and healing in palliative care. Clincal Geriatr Med, 20, 689-714.
Robins, R.W., Caspi, A. & Moffitt, T. E. (2002). It's not just who you're with, it's who you are: Personality and relationship experiences across multiple relationships. Journal of Personality, 70, 925-964.
Roustit, C., Chaix, B., & Chauvin, P. (2007). Family breakup and adolescents' psychosocial maladjustment: public health implications of family disruptions. Pediatrics, 120(4), 984-991.
Rosowsky, E., King, K. D., Coolidge, F. L., Rhoades, C. S., & Segal, D. L. (2012). Marital satisfaction and personality traits in long-term marriages: An exploratory study. Clinical Gerontologist, 35, 77-87.
Schnurman-Crook, A. M. (2001). Marital Quality in Dual-Career Couples: Impact of Role Overload and Coping Resources. Unpublished PhD Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Seybold, K. S., Hill, P. C. (2001). The role of religion and spirituality in mental and physical health: Current directions in psychological science, 7 (10), 214.
Sherkat, D. E. (2004). Religious intermarriage in the united states: Trends, patterns, and predictors. Journal of social science research, 18, 47 −55.
Sinha, S. P., & Mukerjec, N. (1990). Marital adjustment and space orientation, The Journal of Social Psychology, 130 (5), 630-639.
Shiota, M. N, & Levenson, R. W. (2007). Birds of feather don't always fly farthest: similarity in big five personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long- term marriages. Journal of Psychology and Aging, 22, 666-675.
Tversky, A., & Griffin, D. (1991). Endowment and contrast in judgment of well-being. In F. Strack, M. Argyle, & N.Schwartz (Eds.), Subjective well-being. Oxford: Pergamon.
Watson, D., Klohnen, E. C., Casillas, A., Simms, E., Haig, J., & Berry, D. S. (2004). Match makers and deal breakers: Analyses of assortative mating in newlywed couples. Journal of Personality, 72, 1029-1068.
Winch, R. (2000). Selected Studies in Marriage and the Familiy. New york: Hito Rinehart and Wiston. INC.