پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه گیلان،رشت،ایران

چکیده

روابط فرا زناشویی تأثرات ویرانگری بر خانواده می‌گذارد، پژوهشگران بهره‌گیری نابجا از شبکه‌های مجازی، هوش معنوی و اخلاقی پایین و نبود رضایت زناشویی را در گسترش آن برجسته می‌دانند. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گر جنسیت در رابطۀ هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی با روابط فرا زناشویی به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری دربرگیرنده افراد متأهل 15 تا 55 ساله شهر بوشهر است. نمونه دربرگیرنده 250 نفر است که  برای اقدام به خیانت به دادگاه یا مراکز روان‌شناختی و مشاوره مراجعه نموده‌اند؛ و به شیوه نمونه‌گیری در دسترس گزینش‌شده‌اند. داده‌ها با ابزارهای هوش معنوی، هوش اخلاقی و رضایت زناشویی گردآوری و با به کار بستن تحلیل رگرسیون چند‌گانه و میانجی گر  تحلیل‌شده‌اند. برآمدهای رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان متغیرهای پیش‌بین هوش معنوی و تراز استفاده از فضای مجازی می‌توانند رابطه فرا زناشویی را به گونه معنی‌داری (56/0=r) پیش‌بینی کنند. بررسی رگرسیون میانجی گر  نشان داد جنسیت، رابطه میان هوش معنوی و اخلاقی با رابطه فرا زناشویی و هم‌چنین میان تراز استفاده از فضای مجازی و رابطه فرا زناشویی را میانجی‌گری  می‌کند (10/28= (245//4) F,001/0>P). به نظر می‌رسد آموزش هوش معنوی و اخلاقی در مشاوره پیش از پیوند زناشویی و نیز در آموزش و درمان خانواده می‌تواند به سلامت خانواده کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of affairs based on spiritual intelligence, moral intelligence, marital satisfaction, and use of virtual social networks with moderating role of gender

نویسندگان [English]

  • ali kamalju 1
  • Mohammad Narimani 2
  • akbar atadokht 2
  • Abas Abolghasami 3
1 Ph.D. Student, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Extramarital affairs have destructive effects on the family. The Researchers claim that inappropriate use of virtual networks, low spiritual and moral intelligence and lack of marital satisfaction have a prominent role in its prevalence. This study administrated aimed to investigation of the mediator role of gender in the relationship among spiritual intelligence, moral intelligence, marital satisfaction, and use of virtual networks with extramarital affairs. The method of the study was descriptive-correlation and the statistical population consisted of married people aged 15 to 55 in Bousheher. The sample consisted of 250 subjects who referred to the court or counseling and psychological centers for infidelity; and selected by convenience sampling. The data were gathered by Spiritual intelligence, moral intelligence and marital satisfaction questionnaires and were analyzed by applying multiple and moderating regression analysis.The outcome of multiple regression analysis showed that among the predictor variables, the spiritual intelligence and the amount of use of virtual network can significantly predict the extramarital affairs (r=0/56). Moderating regression analysis indicated that the gender moderates the relationship among the spiritual and moral intelligence with extramarital affairs as well as the relationship among the virtual network and extramarital affairs (p>0/01, F=4/245). It seems that spiritual and moral intelligence training in premarital counseling and treatment and training of family can help to family health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • affairs
  • virtual social networks
  • spiritual intelligence
  • Moral intelligence
منابع
ابو المعالی، خدیجه؛ مجتبایی، مینا؛ رحیمی، ندا. (1392). پیش‌بینی رضایت از زندگی زناشویی بر اساس مهارت‌های حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی در افراد متأهل. مجله علوم رفتاری، دوره 7، شماره 2، 122-115.
اصغری، فرهاد؛ قاسمی جوبنه، رضا. (1393). بررسی رابطه بین هوش اخلاق و گرایش مذهبی با رضایت زناشویی معلمان متأهل. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی، سال چهارم، شماره 1.
امیرخانی، امیرحسین؛ وحدت، داود؛ خضریان، سمیرا. (1389). ارتباط بین اخلاق اینترنتی و پنج الگوی شخصیتی دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم شماره‌های 3 و 4.
بخشوده، اسماء؛ بهرامی احسان، هادی (1391). نقش "انتظارات زناشویی " و "مبادلات سالم " در پیش‌بینی " رضایت زناشویی زوجین ". دو فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی ، سال 6، شماره 10، 27-22.
ثناگویی، محمد؛ جان بزرگی، مسعود؛ مهدویان، علیرضا. (1390). رابطه "الگوهای ارتباطی زوجین " با "رضامندی زناشویی ". دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی ، سال 5، شماره 9، 57-77.
ثنایی، باقر. (1379). سنجه‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران، انتشارات بعثت.
حسین دخت، آرزو؛ فتی­آشتیای، علی؛ تقی­زاده، محمد احسان. (1392). رابطه هوش معنوی و بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و رضایت زناشویی. روان‌شناسی  و دین، سال ششم، شماره دوم، 57-74.
خدایاری­فرد، محمد؛ شهابی، روح‌الله؛ اکبری­زردخانه، سعید. (1386). رابطه نگرش مذهبی با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل. فصلنامه خانواده پژوهی، سال سوم، شماره 10.
ستوده، حافظ؛ شاکری نیا، ایرج؛ خیراتی، مریم؛ درگاهی، شهریار؛ قاسمی­جوبنه، رضا. (1395). رابطه بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با بهزیستی روان‌شناختی پرستاران. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره نهم، شماره 1، 73-63.
سلیمانی، اسماعیل؛ نجفی، محمود، بشر پور، سجاد و علی، شیخ­الاسلامی. (1394). اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره). فرهنگ و دانشگاه اسلامی 17، سال پنجم، شماره چهارم.
سیفی­قوزلو، سید جواد؛ حمیدی، امید؛ شریفی، گشاو؛ خلیلی، شیوا. (1384). رابطه بین اخلاق و ارزش‌های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، سال پنجم، شماره (16).
شریفی، مرضیه؛ حاجی حیدری، مهناز؛ خوروش، فریبرز؛ فاتحی زاده، مریم. (1391). رابطه طرحوارههای عشق و توجیه روابط فرا زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، شماره 6، ویژه سلامت روان.
صدیقی، اکرم؛ معصومی، احمد؛ شاه­سیاه، مرضیه. (1394). بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 22، شماره 6.
 رضاپورمیرصالح، یاسر؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ سعیدذکایی، محمد. (1392). اثربخشی آموزه­های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل. مجله اسلام و پژوهش­های تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 10، 71-82
رقیبی، مهوش؛ قره­چاهی، مریم. (1392). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی در زنان و مردان در شرف طلاق و سازگار. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال چهارم، شماره 1.
زارعی، اقبال؛ احمدی سرخونی، طاهره. (1391). نقش پیش‌بینی کننده هوش معنوی و الگوهای ارتباطی با تراز رضایتمندی زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهر بندرعباس. پژوهش­های روان‌شناسی  بالینی و مشاوره، سال 2، 2، 116-101.
زارعی، میکائیل؛ حاجیلو، وحید. (1394). هوش معنوی از نگاه اسلام و مکاتب غربی. پژوهش­های اجتماعی اسلامی، سال بیست و یکم، شماره دوم (پیاپی 105).
عبدی، محمدرضا؛ خوش کنش، ابوالقاسم؛ پور ابراهیم، تقی؛ محمدی، روح اله. (1391). بررسی سبک دل‌بستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی. مجله مطالعات روان‌شناختی، دوره 8، شماره 3.
عبدیوسفخانی، زینب؛ حسین، اکبری امرغان. (1393). بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، سال نهم، شماره 38، 54-39.
عجم، علی­اکبر. (1395). تأثیر "آموزش­های مستقیم و غیرمستقیم ماهواره­ای " بر " تعارض زناشویی " و " نگرش به خیانت زناشویی ". دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی ، سال 10، شماره 18، 121-142.
غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد، سلیــــــانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا. (1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره دهم، 147-125.
فتحی، منصور؛ فکر آزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا؛ بوالهری، جعفر. (1392). عوامل زمینه­ساز بی­وفایی زناشویی زنان. فصلنامه علمی -پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 51.
قاسمی، وحید؛ عدلی پور، صمد؛ کیان پور، مسعود. (1391). تعامل در فضای مجازی شبکه­های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان با پژوهش موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان. دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره دوم (پیاپی 2)، 5-36.
قنبری، سیروس؛ کریمی، ایمان. (1395). مؤلفه‌های هوش معنوی در نهج­البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج­البلاغه، سال چهارم، شماره 13.
گل محمدیان، محسن. (1395). تأثیرات آموزش هوش اخلاقی و معنوی و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنا و خانواده، سال دهم، شماره 34.
گل محمدیان، محسن؛ بهروزی، ناصر؛ یاسمی نژاد، پریسا. (1394). هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال نهم، شماره سی و سوم.
کرمی­باغطیفونی، زهرا؛ فرنودیان، پریسا؛ خالدیان، محمد؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه؛ رعایی، فرزانه. (1394). بررسی اثربخشی اخلاق حرفه­ای بر هوش اخلاقی و جامعه پسندی شخصیت امدادگران هلال‌احمر تهران. فصلنامه پژوهش­های روان‌شناسی  اجتماعی، دوره 5، شماره 17.
محمد نژاد، حبیب؛ بحیرایی، صدیقه؛ حیدری، فائزه. (1388). مفهوم هوش معنوی مبتنی بر آموزه­های اسلام. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 42، سال سیزدهم، شماره 2.
مختاری پور، مرضیه؛ سیادت، علی. (1388). بررسی مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین (ع). دو فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناسی ، سال 3، شماره 4، 97 تا 118.
مدرسی، فریبا؛ زاهدیان، سید حسن؛ هاشمی محمدآبادی، نذیر. (1393). تراز سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره 19، شماره 1، (شماره پی‌درپی 84).
میکائیلی، فرزانه؛ بابایی، زینب؛ حسنی، محمد. (1395). بررسی رابطه دین‌داری، هوش معنوی و بخشش با سازگاری اجتماعی در دانشجویان سال اول. روان‌شناسی  و دین، سال نهم، شماره اول، پیاپی 33، 123-142.
نشاط دوست، حمید طاهر؛ مهرابی، حسنعلی؛ کلانتری، مهرداد؛ پالاهنگ، حسن؛ سلطانی، ایرج. (1386). تعیین عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه. فصلنامه خانواده پژوهی سال سوم، شماره 11.
Abdul rahman Z. & Md Shah I. (2015). Measuring Islamic spiritual intelligence. Procedia economics and finance, 31(2015) 134-139.
Askarpuor karimi Z. & Mazhaeri M. (2016) A study of spiritual intelligence and Quality of life among imprisoned women of zahedan city. The Social Sciences 11(12): 3059-3062.
Bagarossi, D. A. (2008) Understanding and treating marital infidelity: a multi dimensional model, the American journal of family therapy. 36: 1-17.
Burdette, A. M. Ellison, CH. G Sherkat, D. E. & Gore,.k (2007) Are there religious variation in marital infidelity? journal of family issues, Vol. 28, No 12, 1553-1581.
Cann A. Magnum T. L. & Wells M. (2001) Distress in response to relationship infidelity: The roles of gender and attitudes about relationships. The Journal of sex research. Volume 38. Issue 3.
Ebrahimi, k. Destjerdi, R. Vahidi, T. & Ghini, M. (2012) The relashinship between spiritual intelligence and emotional intelligence with life satisfaction among birjand gifted femele high school students. procedia-social and behavioral sciences 84, 314-320.
Esmaeili kia M. Golzari M. & Sohrabi F. (2013) The Effectiveness if Teaching Stress-coping Strategies to Enhance Marital Satisfaction of women after partners` Extramarital Affairs. Procedia -social and behavior sciences, 84(2013), 70-75.
Fan C. S. & Hon-Kwong LuI(2004) Extramarital affairs, marital satisfaction and Divorce: Evidence from hong-kong. Contemporary Economic Policy, Vol. 22, NO. 4, 442-452.
 Farhan R. Dasti R. & M. Sayeed khan M. N. (2015) Moral intelligence and psychological wellbeing in healthcare students. Journal of Education Research and Behavioral Sciences, Vol. 4(5), pp. 160-164.
Grodon K. C. Baucom D. H. & Snyder D. K. (2004) An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs. Journal of marital and family therapy, vol. 30, No. 2, 213-231.
Jacob, j. & Rajeswari, V. (2013) Role of spiritual intlligence in families: a studs among spouses. international journal of behavioral and movement sciences, Vol. 02, No. 04.
Javdan M. & Nickkerdar M. A. (2011) The study relationship between parenting styles and spiritual intelligence. Journal of Life Science, Biomed. 1(1): 24- 27.
Javidnia N., Golzari M.& borjali A. (2014) The Relationships between Marital Satisfaction an Extramarital Behavior among married women. International Journal of Psychology and behavior research. vol.3(4), 252-257.
Kewna, z. Mwanzo, I. Shisanya, CH. Comlin, CH. Comlin, C. Turan, j. Achiro, l. & Bukusie (2014) Predictors of extramarital partnerships among women married to fishermen along lake Victoria in kisumu county, Kenya. journal research article, aprill 18.
Khoshtinat V. (2012) A review on relationships between religion spiritual transcendent, spiritual with religious coping. International Research Journal of Applied and Basic Science, Vol,3 (9):1916-1934.
Kubrebwa M. & Dzimiri W. (2015) Unmaking factors that propel men into extramarital affairs as perceived by men in gweru's mkoba suburb: Zimbabwe. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. 3(1D): 252-256.
Marin R. A; Christensen A. Atkins D. C. (2014) Infidelity and behavioral couple therapy: Relationships outcomes over 5 years following therapy. Couple and family psychology: Research and practice, Vol. 3, No. 1, 1-12.
Musavi Moghadam S. R. Najafian N. Sadeghipur Z. Zahirikhah N. & Sadatizadeh S. S. (2014) Effects, of spiritual intelligence, on life satisfaction of girls 12 and 14 years if Ilam. International Journal of AYER, Vol.2, Page 61-69.
Natasha zeitel-bank, management center Innsbruck(2014) Social media and its effects on individuals and social system. Management, Knowledge and Learning International Conference, Austria.
Oprisan E. & Cristea D. (2012) A few variables of influence in the concept of marital satisfaction. Procedia- social and behavioral sciences, 33, 468-472.
Sawyer R. (2011) The impact of new social media on intercultural adaption. Senior Honors Project, Paper 242.
Schensul S. L; Berrada A. M. Nastasi B. K. Singh R. Burleson J. A.& Bojko M. (2006) Men's Extramarital sex, Marital Relationships and sexual Risk in Urban Poor Communities. Journal of Urban Health: Bulletin of The New York Academy of Medicine, vol. 83, No. 4.
Seddighi A. Jaberi S. Farahani P. K. & Shahsiah M. (2014) The relationship between religious orientation, and marital satisfaction among couples of Qom city. Health, Spiritual, Med Ethics, 1(3): 10-15.
 Sedaghijala A. & Fathi S. (2015) The virtual social networks and couples commitment. International journal of social sciences, vol.5, No.3.
Shakelford T. K. Buss M. B. & Bennett K. (2002) Forgiveness or breakup: Sex differences in responses to a partner`s infidelity. The Journal cognition and emotion. volume 16, Issue 2002.
Shoaa Kazemi M. & Momeni Javid M. (2015) Effect of infidelity therapy on improving mental health of betrayed women. International Journal of psychology and counseling, Vol. 7(2), pp. 24-28.
 Smith C. Hall R. & Justin Daigle J. (2010) Monotony in monogamy: A study of married individuals seeking to have an Extramarital. Extramarital affairs. Volume 6,Number 1.
Snyder D. K. (2005) Treatment of clients coping with infidelity an introduction. JCLP In Session, Vol.61(11), 1367-1370.
Tavakolizadeh J. & Rastgoonejad F. (2016) Sexual self-esteem as a predictor of marital satisfaction in mothers with normal or mentally retarded children. International Journal of Life Science & Pharma Research, Issue 1, P. No 1 to 8.
Villa M. B. & Del Prette(2013) Marital Satisfaction: The Role of Social skills of Husbands and wives. Sep-dec, volume 23. No. 56, 379-387.
Wiederman M. W. (1997) Extramarital sex: prevalence and correlates in a national survey. The Journal of sex research, Volume 34, Issue 2.