پیش‌بینی رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی، همسانی شخصیتی و خانوادگی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

دوره نامزدی سرآغاز پیوند زناشویی است، آگاهی نامزدها به خود و همکنش میان فردی این دوره می‌تواند به استوار شدن زندگی زناشویی آن‌ها یاری رساند. پژوهش با هدف پیش‌بینی رضایت از رابطه هنگام نامزدی بر پایه ویژگی‌های شخصیتی، عوامل خانوادگی و همسانی شخصیتی و خانوادگی نامزدها به انجام رسیده است. روش پژوهش همبستگی است. از میان 3000 جفت از زوج‌های عقد کرده پیش از پیوند زناشویی ساکن کرمانشاه در سال 1394 با به‌کارگیری فرمول کوکران شمار 500 زوج به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای گزینش شدند. داده‌ها با به‌کارگیری پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته ویژگی‌های شخصیتی و خانوادگی و خرده سنجه ارتباط پرسشنامه انریچ (اولسن و همکاران، 1987) گردآوری شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون هم‌زمان و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برآمدها نشان‏‏ دادند ویژگی‌های شخصیتی (شادمانی، اجتماعی، شکیبایی، پیرو و وظیفه‌شناسی) رضایت از رابطه هنگام نامزدی را به‌طور مثبت پیش‌بینی می‌کنند (60%). همچنین، ویژگی فضای خانواده، رضایت زناشویی پدرومادر و رابطه با مادر به‌طور مثبت رضایت رابطه هنگام نامزدی را پیش‌بینی می‌کنند (53%). سرانجام، همسانی شخصیتی و خانوادگی روی‌هم توانست 14% پراکنش رضایت از رابطۀ دوره نامزدی را پیش‌بینی کند. بر پایه یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که افراد هنگامی در دوره نامزدی احساس رضایت دارند که از پروفایل شخصیتی و خانوادگی همسان با پروفایل همسرشان برخوردار باشند. متخصصین گستره مشاوره پیش از ازدواج می‌توانند با در نگریستن به اندازه همسانی‌های شخصیتی و خانوادگی گزینش همسر شایسته را برای مراجعین آسان سازند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of the relationship satisfaction during engagement period based on the personality characteristics, family factors, personality, and family similarity

نویسنده [English]

  • Mokhtar Arefi
Department of Psychology and Consulting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The engagement period is the beginning of marital bond that self-awareness of the engaged persons and interpersonal interaction in this period could help stabilize their marital life. This study carried out with the aim of the prediction of the relationship satisfaction during engagement period based on engaged persons' personality characteristics, family factors and personality and family similarity. The method of the study was correlation. Among 3,000 premarital couples living in Kermanshah in 2015, 500 couples selected using Cochran's formula and multistage cluster sampling method. The data were gathered using questionnaire researcher made of personality and family characteristics and and the subscale of relationship from Enrich's questionnaire (Olson et al, 1987). In order to analyze the data, coincident regression analysis and Pearson's correlation coefficient were used.The results indicated that the personality characteristics (happiness, sociable, patience, obedience, and conscientiousness) predicted positively the relationship satisfaction during engagement period (60%). Also the characteristics of family atmosphere, parent's marital satisfaction and the relationship with the mother can positively predict the relationship satisfaction during engagement period (53%). Finally,  personality and family similarity overall could predict 14% of variances in satisfaction relationship during engagement period.According to these research findings can be said that people during engagement period have satisfaction when they have a same personality and family profile to that of their engaged person. Specialist of premarital counseling field could simplify appropriate mate selection for their clients by considering the degree of the similarity in 

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship satisfaction
  • personality characteristics
  • family factors
  • personality and family similarity
  • engagement period
منابع
باقری، ا. (1380). رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی خانواده از دیدگاه زنان دارای همسر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا. تهران
رازقی، نرگس؛ نیک جو معصومه؛ کراسکیان موجمباری، آدیس و ظهرابی مسیحی، آرینه. (1390). رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی. روان‌شناسی تحولی، سال 7، شماره 27.
سلطانیان، عباس. (1380). بررسی عوامل شخصی مؤثر بر طلاق در استان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
فتحی آشتیانی، علی. (1388). آزمون‌های روان‌شناختی، تهران، بعثت.
قلی زاده، زلیخا؛ برزگری، لیلا؛ غریبی، حسن؛ و بابا پور خیرالدین، جلیل. (1389). بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با رضایت زناشویی. مجله دانشور رفتار، سال هفدهم، شماره 43.
قماشچی، فرزاد. (1387). بررسی شایع‌ترین نوع مشکلات روانی-اجتماعی مراجعین به مراکز مشاوره ناجا در سال 1385. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره 71 25 -80.
گودرزی، نسیم. (1378). بررسی رابطه رضایت زناشویی با منبع کنترل در کادر درمانی بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صدرا.
عارفی مختار. (1391). ارزیابی مدل رضایت زناشویی، رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
عارفی، مختار و محسن زاده، فرشاد (الف 1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمت جنسی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، شماره 1(ویژه‌نامه خانواده و طلاق)، صص 52-43.
 
Bouchard, G, Lussier, Y,. & Sabourin, S. (1999). Personality and Marital Adjustment: Utility of the Five-Factor Model of Personality Journal of Marriage and the Family 61 (August 1999): 651-660 http://www.jstor.org/stable/353567
Burgess, E. W. & Cottrell, L. S. (1939). Predicting success or failure in marriage. New York: Prentice-Hall Inc.
Busby, D. M., Holman, T. B., & Taniguchi, N. (2001). RELATE: Relationship evaluation of the individual, family, cultural, and couple contexts. Family Relations, 50, 308–316.
Buss, D. M. (1991). Conflict in married couples: Personality predictors of anger and upset. Journal of Person-ality, 59, 663-688.
Christopher J. Boyce, Alex M. Wood, Eamonn, F. (2016). For better or for worse: The moderating effects of personality on the marriage-life satisfaction link Personality and Individual Differences, 97, 61-66.
Darren, G, Shanhong, L, Jared, W, Jennifer, P., Alan, M, & Jeremy, F. (2015).Couple similarity on stimulus characteristics and marital satisfaction,Personality and Individual Differences, 86, 126-131
Fischer, K. W., &Ayoub, C. (1996). Analyzing development of working models of close relationships: Illustration with a case of vulnerability and violence. In G. G. Noam & K. W. Fischer (Eds.), Development and vulnerability in close relationships (pp. 135-172). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1986). Predicting marital success with PREPARE: A predictive validity study. Journal of Marital and Family Therapy, 12,403-413.
Fowers, B. J., Montel, K. H., & Olsen, D. H. (1996). Predicting marital success for premarital couple types based on PREPARE. Journal of Marital and Family Therapy, 22, 103-119.
Gholam Hossein Javanmard, Rogayeh Mohammadi Garegozlo. (2013). The Study of Relationship Between Marital Satisfaction and Personality Characteristics In Iranian Families. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84, 396-399.
Glenn, N. D., & Kramer, K. B. (1987). The marriages and divorces of the children of divorce. Journal of Marriage and the Family, 49, 81 1-825.
Holman, T B. & Associates (Eds.). (2001). Premarital prediction of marital quality or breakup: Research, theory, and practice. New York: Kluwer Aca- demic/Plenum.
Kurdek, L. A. (1991). Marital stability and changes in marital quality in newlywed couples: A test of the contextual model. Journal of Social and Personal Relationships, 8, 27-48.
Larson, J.H., & Holman, T.B. (1994). Predictors of marital quality and stability. Family Relations, 43, 228-237
Lester, D., & Kimme H. L. (1989). Autonomic nervous system balance and personality. Personality and Individual Differences, Volume 10, Issue 3, 1989, Pages 373-374
Lewis, R. A., &Spanier, G. B. (1979). Theorizing about the quality and stability of marriage. In W. R. Burr, R. Hill, F. I. Nye, & I. L. Reiss (Eds.),Contemporary theories about the family (Vol. 1, pp. 268-294). New York:Free Press.
Markman, H. J., Stanley, S., & Blumberg, S. L. (1994). Fighting for yourmarriage: Positive steps for preventing divorce and preserving a lasting love. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Murray, S. L., Holmes, J. G., & Griffin, D. W. (1996). The benefits of positive illusions: Idealization and the construction of satisfaction in close relationships. Jour- nal of Personality and Social Psychology, 70, 79-98.
Olson, DH. (2003). Marriages and families. Boston: McGrow Hill: 100-5.
Oprisan, E., and Cristea, D. (2012). A few variables of influence in the concept of marital satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 33, 468–472.
Rutter, M. (1988). Functions and consequences of relationships: Some psychopathological considerations. In R. A. Hinde & J. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families (pp. 334-353). Oxford: Clarendon
Sabatelli, R. & Bartle-Haring, S., (1998). An intergenerational examination of patterns of individual and family adjustment. Journal of Marriage and the Family, 60, 903–911.
Smith, D. A., Vivian, D., & O’Leary, K. D. (1990). Longitudinal prediction of marital discord from premarital expressions of affect. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 790-800.
Snyder, D. K., & Regts, J. M. (2015). Personality corre-lates of marital dissatisfaction: A comparison of psy-chiatric, maritally distressed, and nonclinic samples. Journal of Sex and Marital Therapy, 16, 34-43
Sprecher, S., & Felmlee, D. (1992). The influence of parents and friends on the quality and stability of romantic relationships: A three-wave longitudinal investigations. Journal of Marriage and the Family, 54, 888-900.
Sprecher, S., & Hendrick, S. S. (2004). Self-disclosure in intimate relationships: Associations with individual and relationship characteristics over time. Journal of Social & Clinical Psychology, 23, 857–877.
Storksen I, Roysamb E, Holmen TL, Tambs K(2006).Adolescent adjustment and well-being: effects of parental divorce and distress. Scand J Psychol.;47(1):75-84.
Wamboldt, F. S., & Reiss, D. (1989). Defining a family heritage and a new relationship identity: Two central tasks in the making of a marriage. Family Process, 28, 317-335.
White, L, & Keith, B. (1990). The effect of shift work on the quality and stability of marital relationships. Journal of Marriage and the Family, 52, 453–462.
Whyte, M. K. (1990). Dating, mating, and marriage. New York: Aldine deGruyter.