درمان‌های تلفیقی، جنسیت و زوج‌درمانی: بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی همسران متعارض

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، ایرن

2 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس،آمریکا

چکیده

زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد ازجمله درمان‌های تلفیقی هستند که موردتوجه درمانگران واقع‌شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی زوجین به انجام رسید. پژوهش نیمه آزمایشی است و طرح آن پیش‏آزمون - پس‏آزمون و پیگیری دوماهه با گروه گواه است. 37 زوج (74 نفر) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از میان زوج‌های آشفته‌ای که به مراکز مشاوره شهر سنندج مراجعه کرده بودند گزینش و به گونه تصادفی در سه گروه جایگزین شدند. یکی از گروه‌ها 12 جلسه مداخله زوج‌درمانی رفتاری التقاطی و گروه دیگر 10 جلسه مداخله درمان تصمیم‌گیری مجدد دریافت نمودند ولی گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پرسشنامه تعهد زناشویی برای گردآوری داده‌ها به کار گرفته شد. داده‌های به‌دست‌آمده به روش تحلیل واریانس مختلط در نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شدند. برآمدها نشان داد که جنسیت زوجین تأثیر چندانی در اثربخشی مداخلات زوج‌درمانی نداشته است. هم‌چنین برآمدهای تحلیل آماری نشان داد که هردو درمان رفتاری التقاطی و تصمیم‌گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی زوجین مؤثر بوده‌اند (05/0 P<). 41 درصد از تغییرات تعهد زناشویی توسط مداخلات درمانی تبیین گردید. زوج‌درمانی رفتاری التقاطی در هم سنجی با درمان تصمیم‌گیری مجدد کارایی بیشتری در بهبود تعهد زناشویی و پایداری دستاوردهای درمان داشت (05/0 P<). درمان‌های تلفیقی رو به گسترش‌اند، امیدوار است به کار بستن آن‌ها از سوی متخصصین گستره خانواده با پذیرش بیشتری روبرو شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IIntegrative treatments, Sex and Couple Therapy: study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital commitment of competing couples

نویسندگان [English]

  • Nader Karimian 1
  • Eghbal Zarei 2
  • Koorosh Mohammadi 3
  • Andrew Christensen 4
1 Ph.D student of family counseling, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Associated professor, department of counseling, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
3 Assistant professor, department of counseling, Hormozgan University, , Bandar Abbas, Iran
4 Professor, department of psychology, University of California, Los Angeles, USA
چکیده [English]

Integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy are amongst eclectic therapies that considered by therapists. The current research administrated aimed to investigation and comparison of the effectiveness of the integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital commitment. This study was a semi experimental with pre-test, post-test, and 2-month follow-up with the control group. Thirty-seven couples (74 persons) selected by convenient sampling among distressed couples who referred to counseling centers in Sanandaj and assigned randomly to three groups. One of the groups received 12 intervention sessions of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and the other group received 10 intervention sessions of redecision therapy, but the control group received no intervention. The Marital commitment questionnaire was applyig for data collection. The gathered data were analyzed using analysis of mixed variance in SPSS21 software. The outcomes indicated that the gender of couples have had little impact on the effectiveness of interventions of couple therapy. In addition, the statistical analysis outcomes showed that both treatments eclectic behavioral treatment and redecision therapy contributed to the improvement of marital commitment (P<0.05). There were 41 percent of the marital commitment changes explained by therapeutic interventions. Integrative behavioral couple therapy in comparison with redecision therapy have had more effectiveness in improving marital commitment and stable treatment achievements (P<0.05). Integrative therapies have being developed, and it is hope that met more acceptances by applying these approaches by the family specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative behavioral couple therapy
  • Marital Commitment
  • marital conflict
  • redecision therapy
منابع
استوارت، یان و جونز، ون (1394). تحلیل رفتار متقابل (ترجمه بهمن دادگستر). تهران: نشر دایره.
پروچاسکا، جیمز؛ و نورکراس، جان (1392). نظریه‌های روان‌درمانی (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: نشر رشد.
ثنایی، باقر (1387). سنجه‌های سنجش خانواده. تهران: نشر بعثت.
حاتمی وزنه، ابوالفضل (1389)، بررسی نقش واسطه‌ای سبک دل‌بستگی در رابطه بین سبک فرزند پروری و تعهد زناشویی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سازمان ثبت‌احوال ایران (1393). آمار ازدواج و طلاق در 6 ماهه نخست 1393. https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=4773
شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک. (1388).  بررسی رابطه‌ی رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، (پیاپی 43)، 238-233.
گلدینگ، ماری و گولدینگ، رابرت (1393). روان‌درمانی به شیوه تصمیم‌گیری مجدد (ترجمه فرهاد براقی زاده). تهران: نشر دانژه.
هالفورد، کیم (1389). زوج‌درمانی کوتاه‌مدت (ترجمه مصطفی تبریزی و مژده کاردان). تهران: نشر فراروان.
Arriaga, X. B., Agnew, C. R. (2001). Being committed: affective, cognitive and conative components of relationship commitment. Personality and social psychology bulletin, 27, 1190-1203.
Bader, E., & Pearson, P. (2011). Applying redecision therapy to couples work. Transactional analysis journal, 41, 3, 69-76
Baucom, K. J. W., Servier, M., Eldridge, K. A., Doss, B. D., & Christensen, A. (2011). Observed communication in couples two years after integrative and traditional behavioral couple therapy: Outcome and Link with five-year follow-up. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 565-576.
Benson, L. A., McGinn, M. M., & Christensen, A. (2012). Common Principles of Couple Therapy. Behavior Therapy, 43(1), 25-35.
Bradbury, T., Fincham, F., & Beach, S. (2008) Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and Family, 62, 964-980.
Chatav. Y., Wishman, A. (2009).Partner Schema and Relationship functioning:  A state of Mind Analysis. Association for Behavioral and Cognitive Therapies. Published by Elsevier Ltd. (40), 50-56.
Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235.
Christensen, A., Atkins, D. C., Berns, Wheeler, J., Baucom, D. H., & Simpson, L. E. (2004). Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (29), 176-191.
Christensen, A., Atkins, D. C., Yi, J., Baucom, D. H., & George, W. H. (2006). Couple and individual adjustment for two years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1180–1191.
Chung, M. (2014). Research on the treatment of couple distress. Journal of Marital and Family therapy, 38, 145-168.
Corey, G. (2009). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Published by Cengage Learning: California
Fincham, F.D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context. Current Directions in Psychological Science, 12(1), 23-27.
Geladfeltr. W. (1992). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and the Family, 62(3), 737–745.
Gurman, A. S. (2008). The comparative study of couple therapy. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 1–30). New York: Guilford Press.
Jenkins, PH., Teachwortth, A. (2010). Psychogenetic in redecision thera: The next generation of couples work. Transactional analysis journal, 40, 2, 121-129.
Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). The utility of family life cycle as a theoretical and empirical tool: Commitment and family life-cycle stage. Journal of Family Issues, 24(2), 155-184.
Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching model with differential aging. Review of Economic Dynamics, 11, 614–628.
Mosko, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy: Purdue University.
Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). Integrative Behavioral Couple Therapy vs. Traditional Behavioral Couple Therapy: A theoretical review of the differential effectiveness. Clínica y Salud, 24(1), 11-18
Rosen-Grandon. J.R. Myers, J.E. & Hattie, J.A. (2004).The relationship between marital characteristics, marital. interactionprocesses and marital satisfaction. J Couns and Dev, 82(1): 58-68.
Shadish, W. R.,&Baldwin, S. A. (2003). Meta-analysis of MFT interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 547–570.
Snyder, D. K., & Mitchell, A. E. (2008). Affective-reconstructive couple therapy: A pluralistic, developmental approach. In A. S. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couple therapy (4th ed., pp. 353–382). New York: Guilford Press.
Snyder, D. K., balderrama-durbin, C. (2012). Integrative Approaches to Couple Therapy: Implications for Clinical Practice and Research. Behavior Therapy, 13–24.
Steinberg, R. (2010). Using redecision therapy to resolve postdivorce impasses and loss. Transactional analysis journal, 40, 2, 130-143.
Thunnisen, A. (2010). Redecision therapy with personality disorders: How does I work and what are the rsults? Transactional analysis journal, 40, 2, 114-120.