ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید.

نویسنده مسئول باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

شخص مجاز به تماس و ارتباط با نشریه نویسنده مسئول است که طبق ضوابط نشریه عضو هیئت علمی دانشگاه است. سایر تماس ها یکطرفه خواهد ماند.

ورود به سامانه