بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک زندگی با تعالی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استاد دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت سبک زندگی و نقش آن در رفتارهای فردی، اجتماعی و خانوادگی که می‌تواند در ارتقاء و تعالی‌بخشی خانواده مؤثر واقع شود، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی و تعالی خانواده در شهر اصفهان انجام شد.
روش: این تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری خانواده‌های شهر اصفهان در سال 1390 بودندکه از بین آن‌ها 360 نفر (180 زوج) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از: پرسشنامه سبک زندگی لعلی و عابدی (1390) و پرسشنامه کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام صفورایی (1388) بودند. داده‌های حاصل به روش همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد سبک زندگی و تعالی خانواده همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. بدین ترتیب که از بین ابعاد سبک زندگی در گام اول، سلامت اجتماعی، 42/0 در گام دوم سلامت اجتماعی و سلامت روحانی 46/0 و در گام سوم سلامت اجتماعی، سلامت روحانی و سلامت روان‌شناختی 49/0 با تعالی خانواده همبستگی چندگانه معناداری داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد ابعاد سبک زندگی به ویژه سلامت اجتماعی، سلامت روحانی و سلامت روان‌شناختی با تعالی خانواده رابطه دارد. لذا مشاوران برای اصلاح و تغییر سبک زندگی خانواده بیشتر بر ابعاد اجتماعی و روحانی و جنبه‌های روان‌شناختی سبک زندگی تأکید نمایند.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1392.3.1.5.7