پیش بینی سبک زندگی و پنج رگه اصلی شخصیتی بر اساس ترتیب تولد و حجم خانواده در دانشجویان

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه گیلان،رشت،ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف: ترتیب تولد و حجم خانواده می‌تواند در سبک زندگی و شخصیت نقش مهمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ترتیب تولد و حجم خانواده در پیش‌بینی سبک زندگی و ابعاد شخصیتی دانشجویان بود.
روش: در این پژوهش همبستگی،360 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس اصلی موفقیت بین فردی آدلر و پرسشنامه شخصیتی نئو را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیری با روش گام به گام استفاده شد.
یافته‌ها: بین ترتیب تولد با سبک‌های زندگی نیاز به تأیید، کنارآمدن، مسئولیت‌پذیری، محتاط بودن و مستحق بودن رابطه منفی و بین ترتیب تولد با سبک های زندگی تعلق-علاقه اجتماعی و سخت‌گیری رابطه مثبت بدست آمد. بین ترتیب تولد با ابعاد شخصیتی روان‌رنجورخویی، برونگرایی و وظیفه شناسی‌رابطه منفی وجودداشت. بین حجم خانواده با سبک‌ زندگی مسئولیت‌پذیری رابطه منفی و با روانرنجوریرابطه مثبت بدست آمد. بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیری با روش ورود، ترتیب تولد به صورت مثبت سبک زندگی نیاز به تأیید، کنار آمدن و مسئولیت‌پذیری و به صورت منفی سبک هابی زندگی محتاط بودن، تعلق و سخت‌گیری را پیش‌بینی نموده است؛ ترتیب تولد به صورت منفی روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی را پیش بینی نموده است. اما حجم خانواده نقشی در پیش بینی سبک های زندگی و ابعاد شخصیتی نقش نداشته است.
نتیجه‌گیری:نتایج از رابطه ترتیب تولد و حجم خانواده با برخی از ابعاد سبک زندگی و شخصیت حمایت می‌کند و تلویحات مهمی در توجه به نقش ترتیب تولد و حجم خانواده در سبک زندگی و شخصیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of Life Style and Big Five Personality by Birth Order and Family Size in Students

نویسندگان [English]

  • Saied Musa Kafi 1
  • Saeed Ariapooran 2
  • Fereshte Negravi 3
  • Zahra Etminan 3
  • Mostafa Jafari 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran
3 MA in Psychology
چکیده [English]

Purpose: Birth order and family size can play an important role in life style and personality. The purpose of this research was to investigate the role of birth order and family size in predicting of life style and personality types in students.
Methods: In this correlation research, 360 students of Guilan university selected by multistage clustered sampling and filled the Basic Adlerian Scale for Interpersonal Success(BASIS-A) and NEO personality Inventory. Spearman correlation and regression were used for analyzing the data.
Findings: There is negative correlation between birth order with wanting recognition, going along taking charge and entitlement, and positive correlation between birth order and being cautious, belonging-social interest and harshness. Also, there is negative correlation between birth order and neuroticism, extraversion and conscientiousness. Family size was negatively correlated to taking charge life style and positively to neuroticism. According to multivariate regression with enter method birth order negatively predicted the wanting recognition, going along and taking charge life styles; Birth order negatively predicted the neuroticism, extraversion and conscientiousness. But, family size has not a role in predicting the life styles and personality dimensions.
Conclusion: Results supported the relationship between birth order and family size with some of life styles and personality and has important implications in attending to the role of birth order and family size in life style and personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth Order
  • family size
  • Life Style
  • personality
  • Students