بررسی میزان سازگاری اجتماعی کودکان یک زبانه و دوزبانه با تجارب خانوادگی ویژه در شهر‏کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار‏گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی میزان سازگاری اجتماعی کودکان یک زبانه و دوزبانه  در 2 منطقه‌ی شهر کرمانشاه  می‏باشد.
      روش:تحقیق حاظر از نوع پژوهش های علّی ـ مقایسه‌ای است. در پژوهش‌های علّی ـ مقایسه‌ای، پژوهش‌گر به دنبال کشف و بررسی روابط عوامل و شرایط و یا نوعی رفتار است که قبلاً و جود داشته یا از طریق مطالعه نتایج حاصل از آنها رخ داده است. وی‍ژگی تحقیق علّی ـ مقایسه‌ای بررسی علل پس از وقوع آنهاست.
       جامعه‌ی تحقیق کلیه‌ی کودکان دوره‌ی ابتدایی دو منطقه‌ی 1 و 2 شهر کرمانشاه هستند. دراین پژوهش نمونه‌ی تحقیق شامل 20 نفر از کودکان یک زبانه و 20 نفر از کودکان 2 زبانه(شامل 10 دختر یک زبانه و 10 دختر 2 زبانه و 10 پسر یک زبانه و 10 پسر دوزبانه) است که به تبع این ویژگی(یک زبانه یا دو زبانه بودن) دارای تجارب خانوادگی ویژه(خاص) می باشند. در این پژوهش به علّت محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی انتخاب نمونه موجود بود، از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. برای جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی رفتاری کودکان راتر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی مانند میانگین ؛ واریانس و ... استفاده شده است و در بخش آمار استنباط از آزمون آماری معناداری اختلاف میانگین (t) استفاده شده است.
      یافته‏ها:بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، 1- در سطح معناداری 05/ 0 اختلاف معناداری بین بیش‌فعّالی ـ پرخاش‌گری و کودکان یک زبانه و دوزبانه وجود ندارد؛ 2-  در سطح معناداری 05/ 0 تفاوت معناداری بین اضطراب ـ افسردگی و کودکان یک زبانه و دوزبانه وجود دارد؛ 3-  در سطح معناداری 05/0 تفاوت معناداری رفتاری ضدّاجتماعی در کودکان یک زبانه و دوزبانه وجود ندارد؛ 4-  در سطح معناداری 05/0 اختلاف معناداری بین ناسازگاری اجتماعی و کودکان یک زبانه و دوزبانه وجود دارد؛ 5- در سطح معناداری 05/0 اختلاف معناداری بین ناسازگاری اجتماعی دختران و پسران دوزبانه وجود ندارد و 6- در سطح معناداری 05/0 تفاوت معناداری بین ناسازگاری اجتماعی در کودکان دختر و پسر یک‌زبانه در مدارس ابتدایی وجود ندارد.
       نتایج: بین میزان سازگاری کودکان یک‌زبانه  و دوزبانه تفاوت معناداری وجود دارد، امّا تفاوت‌ معناداری بین میزان سازگاری اجتماعی کودکان دختر و پسر یک‌زبانه هم‌چنین میزان سازگاری اجتماعی کودکان دختر و پسر دوزبانه مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1391.2.1.0.11.4.3

عنوان مقاله [English]

Assessment of social adjustment monolingual and bilingual children (with special family experience) in Kermanshah City

نویسنده [English]

  • Jamal salimi
Assistant professor of educational sciences, University of Kurdistan
چکیده [English]

Purpose: This study aims to evaluate the social adjustment of monolingual and bilingual children in two areas in the city of Kermanshah.
Methods: The study was conducted through the ex post facto method. This research was a comparative study of the causes of their occurrence. The study included all primary school children in two educational areas in Kermanshah. The study sample consisted of 40 students (20 of them were monolingual students and 20 were bilingual). This amount is split equally between boys and girls. (10 girls and 10 boys were monolingual and 10 girls and 10 boys were bilingual). A convenience sampling method was used. To collect the data, Ruther’s Child behavior questionnaire was used. The analysis of the data was done by descriptive statistics such as mean, variance, etc. In addition, in the inferential statistics, statistically significant mean difference (Independent t-test) was used.
Findings: Based on the results of the test, the hypothesis, in 0/05 significant level shows a difference between social adjustment of monolingual and bilingual children. In 0/05 significant level, no significant difference was observed between girls and boys in social conflicts, and in 0/05 significance level there is no differences between social adjustment in boys and girls in primary schools.
Conclusion: there are Significant differences in the adjustment between bilingual and monolingual children, but there is no significant difference in social adjustment between bilingual boys and girls and social adjustment of boys and girls that were monolingual.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monolingual
  • Bilingual
  • Bilingualism
  • social integration
  • sex