همسانی شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

3 گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه همسانی شخصیتی زوجین، پنج عامل بزرگ شخصیت و رضایت زناشویی بود.
روش: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و از میان والدین دانش‏آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه تعداد392نفر (زن و مرد به سهم مساوی) به شیوه نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند. شرکت‏کنندگان فرم کوتاه پرسشنامه نئو (کاستا و مک کرا، 1992)، مقیاس سازگاری زناشویی (اسپاینر، 1976) و پرسشنامه انریچ (اولسن و همکاران، 1987) را تکمیل کردند.
یافته ‏ها: ‏نتایج نشان‏‏ دادند رضایت‏‏ زناشویی با عوامل وظیفه‏شناسی، برونگرایی، توافق، همبستگی مثبت و با روان رنجورخویی همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که همسانی شخصیتی زوجین در عامل روان رنجورخویی (به‏طور منفی) و برونگرایی، توافق و وظیفه‏شناسی (به طور مثبت) 29% رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند.
نتیجه‌ گیری: ویژگی‏های شخصیتی از جمله روان رنجورخویی، برونگرایی، توافق و وظیفه شناسی می‏توانند میزانی از واریانس رضایت زناشویی زوجین را تبیین کنند. افراد هنگامی در زندگی زناشویی احساس رضایت دارند که پروفایل شخصیتی مشابه با همسرشان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Similarity, the Big Five Personality and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Arefi 1
  • Farshad Mohsen Zadeh 2
  • Zahra Ghezelbashian 3
  • Atusa Sadeghpour 3
  • Delnya ShaykhEsmaili 4
1 Department of Psychology and Consulting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Counseling &psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Student of Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to examine the relationship between personality similarity, the Big Five personality and marital satisfaction. Methods: In this co relational study, 392 parents of students of elementary schools in Kermanshah (men and women share equally) were selected by multi-stage cluster sampling method. They completed following instruments: NEO (Costa & McCrae, 1992) Dyadic Adjustment Scale (Spianer, 1976) and ENRICH Inventory (Olsen et al, 1987). Findings: The results showed the big five factors conscientiousness, extraversion, agreeableness, had meaningfully positive correlated; neuroticism had meaningfully negative correlated with marital satisfaction. Stepwise regression results indicated that the similarity of the couple's personality factor neuroticism (negatively) and extraversion, agreeableness, and conscientiousness (positively) to predict marital satisfaction.
Conclusions: personality characteristics such as neuroticism, extraversion, and conscientiousness can be adopted to explain much of the variance in marital satisfaction. Individuals feel satisfaction of marital live when it has similar personality profiles with their partners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Similarity of Personality
  • the Big Five of Personality
  • marital satisfaction