رابطۀ هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل شهرتهران

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی،تهران،ایران

2 استادیار روانشناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی با راهبردهای برخورد با تعارضات و رضایتمندی زناشویی در جامعه آماری دانشجویان متأهل شهر تهران می‌باشد.
روش: برای انجام تحقیق حاضر نمونه‏ای به حجم 300 نفر از 5 دانشگاه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شد. از پرسشنامه‏های هوش معنوی ناصری، رضایتمندی زناشویی انریچ و راهبردهای حل تعارضات اشتراوس برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. داده‏های به‌دست ‌آمده توسط آزمون‏های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج به‏‌دست‌ آمده از این پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش معنوی با راهبردهای غفلت، خروج، سوءرفتار همبستگی منفی معنادار و نیز بین راهبرد کلامی و گذشت همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و همچنین، بین رضایتمندی زناشویی و راهبردهای غفلت، خروج، سوء‏رفتار همبستگی منفی معنادار وجود داشت و بین راهبردهای کلامی همسران (غالباً مردان) با رضایت زناشویی همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد. هم‏چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‏های غفلت خود (به صورتی منفی)، شکیبایی، خودآگاهی، راهبرد کلامی همسر و خروج خود (به صورتی منفی) قادر به پیش بینی رضایتمندی زناشویی می‏باشند.
نتیجه‌گیری: یافته‏ها همبستگی هوش‏ معنوی را با رضایتمندی زناشویی و راهبردهای حل تعارضات زناشویی مورد تأیید قراردادند، به‏طوری‏که این یافته‏ها می‏توانند زمینه‏ساز پژوهش‏های آزمایشی باشند و سپس بر آموزش‏های خانواده و سلامت روان آنان اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Intelligence and Strategies for Dealing with Marital Conflicts and Marital Satisfaction among Married Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fereshte AlidadiTaeme 1
  • Marjan JaafariRoshan 2
  • Hamid Reza EsmaeelPour Moghaddam 3
1 MSc in Educational Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Psychology, Azad University,Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 MA in Educational Psychology, Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence (SI) and the strategies for dealing with marital conflicts and marital satisfaction among married students of Tehran.
Method: For this purpose, 300 married students in 5 university of Tehran were chosen by cluster sampling method. The SI questionnaire of Naseri (2008), marital satisfaction questionnaire of Enrich and Strauss’s resolving conflict strategies questionnaire (1996) were used to measure these variables. The data were analyzed by Pierson correlation and stepwise multiple regression method.
Findings: The results revealed that there was a significant relationship between SI and marital satisfaction. There was also a significant and negative correlation between Spiritual Intelligence and Neglect, Exclusion and Abuse strategies and there was a positive and significant correlation between SI and Verbal strategy and Forgiveness. Moreover, there was a negative and significant correlation between marital satisfaction and strategies of Neglect, Exclusion, and abuse; and a positive significant one between this variable and Verbal strategy of spouses (most of spouses were men). In addition, the findings of regression analysis demonstrated that one’s own Neglect (in a Negative manner), Tolerance and Self-awareness, spouse’s Verbal Strategy and one’s strategy of Exclusion (in a Negative manner), were able to predict marital satisfaction.
Conclusion: Findings revealed the relationship between Spiritual Intelligence, strategies for dealing with marital conflicts and marital satisfaction. Thus, the findings prepare the context for experimental research, and then could affect family education and family mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Resolving Conflict Strategies
  • marital satisfaction