تأثیر همزمان عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 استاد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان

5 دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی بود.
روش: جامعه این پژوهش شامل زوج‏های شهر اصفهان بود که حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته و در طی یک سال اخیر با رویدادهای استرس‏زا مواجه نشده بودند. از این جامعه، نمونه‏ای با حجم 522 نفر (261 زوج) به روش نمونه‏گیری سهل‏الوصول انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو (NEO-FFI)، پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک (ECR-R)، و پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده (PRQC) استفاده شد. روش‏های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی و تحلیل استنباطی به روش مدل‏سازی معادله ساختاری بود.
یافته‏ ها: یافته‏ها نشان داد تأثیر مجزا و مرتبط عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی بر کیفیت رابطه زناشویی معنادار است. عامل عمومی شخصیت باعث افزایش، و اضطراب و اجتناب دلبستگی باعث کاهش کیفیت رابطه زناشویی می‌شود. همچنین تأثیر ابعاد دلبستگی بیشتر از عامل عمومی شخصیت به دست آمده و از بین ابعاد دلبستگی، تأثیر اجتناب دلبستگی بر کیفیت ابعاد رابطه زناشویی قوی‏تر بود.
نتیجه‏ گیری: به طور کلی در تبیین کیفیت رابطه زناشویی، عامل عمومی شخصیت و ابعاد دلبستگی دارای سهم ویژه‏ای بوده و باید عملکرد هر دو همزمان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Simultaneous Effects of General Factor of Personality and Attachment Dimensions on Marital Quality

نویسندگان [English]

  • Parisa Nilforooshan 1
  • Ahmad Ahmadi 2
  • Maryam Fatehizadeh 3
  • Mohammad Reza Abedi 4
  • Vahid Ghasemi 5
1 Assistant Professor, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Professor of Family Counseling, University of Isfahan,Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Family Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor of Career Counseling, University of Isfahan
5 Associate Professor of Social Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study effect of General Factor of Personality (GFP) and attachment dimensions on marital quality.
Method:The population of this research includes Isfahans couples who were married at least more than one year and had no stressful events in their lives up to the time of the study. From this population, 522 convenience persons (261 couples) were selected. In this research, the NEO-Five Factor Inventory (NEO-FFI), the Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire (ECR-R), and the Perceived Relationship Quality Components(PRQC) were used for collecting data. Descriptive statistics and statistical inference include structure equation modeling, were used to analyze the data.
Findings: The results showed that the separated and connected effects of GFP and attachment dimensions on marital were significant. GFP increased and attachment dimensions decreased the marital quality. In addition the effect of attachment dimensions, especially avoidance attachment, was more than the effect of GFP.
Conclusion: In general, in explaining the marital quality, GFP and attachment dimensions have unique roles and the function of both of them should be studied simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Factor of Personality
  • Attachment Anxiety
  • Attachment Avoidance
  • marital quality