رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متأهل دانشگاه خوارزمی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران

2 استادیار مشاوره، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس سلامت اجتماعی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده

هدف: صمیمیت فرایند تعاملی که در آن افراد تلاش می‌کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایشان در احساسات، افکار و رفتارشان را کشف کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین الگوهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی و همدم طلبی و دوری گزینی بود.
روش: روش این تحقیق توصیفی- مقطعی بود، نمونه پژوهش شامل 100 نفر زن و مرد متأهل بود که از جامعه کارمندان متأهل دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) در سال 1391 به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی صمیمیت واکر و تامپسون (1983)، پرسشنامه‌های الگوهای ارتباطی کریستنسن و سولاوای (1984) و پرسشنامه‌ی همدم طلبی- دوری گزینی برنشتاین و همکاران (1985) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها: یافته‌ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنادار بین صمیمیت زناشویی و همدم طلبی، صمیمیت زناشویی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل، همدم طلبی و الگوی ارتباطی سازنده متقابل وجود دارد، و ارتباط منفی و معنادار بین صمیمت زناشویی و الگوی ارتباطی زن توقع/ مرد کناره‌گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی زن توقع/ مرد کناره‌گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی مرد توقع/ زن کناره‌گیری، همدم طلبی و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای همدم‏طلبی، ارتباط سازنده متقابل و ارتباط توقع/ کناره‏گیری صمیمیت زناشویی را به صورت معناداری پیش‏بینی می‏کند.
نتیجه ‏گیری: اگر ارتباط بین زن و شوهر یک ارتباطی سازنده و متقابل باشد، میزان همدم طلبی و صمیمیت بین آن‌ها افزایش پیدا کند و دوری گزینی بین آن‌ها کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Marital Intimacy, Communication Patterns, and Pursuing- Distancing Behavior of Married Personnel of Kharazmi University

نویسندگان [English]

  • Shiva FarmaniShahreza 1
  • Mohsen Rasouli 2
  • Ali GhaedniayJahromi 3
1 MA in Family Counseling, University of Welfare and Rehabilitation Sciences,Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Social Health Expert, AlborzUniversity of Medical Science
چکیده [English]

Purpose: Marital intimacy is an interactive process in which both partners try to approach each other and explore their similarities and differences in feelings, thoughts, and behaviors. The aim of present study was to investigate the relationship between marital intimacy, communication patterns, and pursuing- distancing behavior of married personnel of Kharazmi University.
Methods: The study design was descriptive cross-sectional. The population in this study included all married personnel of Kharazmi University in 2012 among which 100 married men and women were selected using simple random sampling method. In other to collect data, Intimacy Questionnaire, Communication Patterns Questionnaire, and Distancing-Pursuing Questionnaire were utilized. Finally, the data were analyzed using Pearson correlation, regression and one-way analysis of variance method.
Findings: The results indicated that there is a positive significant relationship between marital intimacy, pursuing behavior, and constructive communication pattern of couples. However, there was a negative significant relationship between marital intimacy and woman demand/ man withdraw communication pattern. Also, a negative significant relationship was found between pursuing behavior and woman demand/ man withdraw, man demand/ woman withdraw, and mutual avoidance communication patterns. Also, there was a positive significant correlation between pursuing behavior and constructive communication pattern. Additionally, the results showed that pursuing behavior, mutual constructive communication pattern, and demand/ withdraw communication pattern predict marital intimacy significantly.
Conclusion: According to these result, the mutual constructive communication pattern between married couples increases their intimacy and decreases distancing behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Intimacy
  • Communication Patterns
  • Pursuing Behavior
  • Distancing Behavior