ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‏های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: رویداد ازدواج ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که بخش بسیار مهمی از حیات فردی و اجتماعی هر فرد را در برمی‏گیرد و چگونگی آغاز و شکل‏گیری روابط از طریق طی دوران نامزدی بر روی رفتارها و برخوردهای بعدی زوج اثرگذار است. بنابراین شناسایی عواملی که زمینه ساز تعارض در خانواده‏ها قبل از ازدواج می‏شود، ضروری به نظر می‏رسد تا در جهت پیشگیری از گسستگی عاطفی و قانونی خانواده‏ها و همچنین افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج گامی مثبت برداشته شود.
روش: به این منظور اطلاعات موردنیاز برای پژوهش از طریق رویکرد کیفی و روش نظریه مبنایی با استفاده از نمونه گیری نظری و در هر مرحله با توجه به تحلیل داده‏های پیشین از بین 18 نفر از زنان متأهلی که 6-7 سال از زندگی مشترکشان گذشته بود و تجربه دوران نامزدی داشتند و در دوره انجام تحقیق به مرکز بهداشت شهید اشرفی اصفهانی پاکدشت مراجعه کرده بودند و همچنین تمایل به انجام مصاحبه داشتند، جمع آوری شد.
یافته‏ ها: پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه‏ها، پنج طبقه نظری عوامل زمینه‏ساز تعارض، مواضع افزایش‏دهنده تعارض، مواضع کاهش‏دهنده تعارض، عوامل بستر ساز شکل گیری مواضع افزاینده تعارض و عوامل بسترساز شکل گیری مواضع کاهنده تعارض شناسایی شدند.
نتیجه‏ گیری: یافته‏ها بیانگر آن هستند که تعارضات و نحوۀ تعاملات در این دوران تأثیر فراوانی بر چگونگی شکل گیری روابط آتی زوج جوان که در نتیجه زمینه‏ساز رضایت و یا عدم رضایت زناشویی در خانواده بعد از ازدواج خواهد شد؛ دارد که همین امر لزوم توجه زوج درمانگران و کارشناسان مسائل خانواده را به اهمیت این دوران در طول چرخه زندگی زناشویی می‏رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of a Conceptual Pattern from the Relations of the Engaging Period Conflicts (before Marriage) by Marital Satisfaction (after Marriage)

نویسندگان [English]

  • Masumeh Esmaeily 1
  • Kowsar Dehdast 2
1 Associate Professor, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Studentof PhD in Counseling, University ofAllameTabatabaeeTehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The marriage is an entrance to a new stage of the life that is very important in the individual and social life of every person. Forming of relations through the engaging period affects the next behaviors and contacts of the couples. Therefore it seems to be very necessary to recognize the factors that cause to conflicts in the engaging period for preventing the next conflicts or divorce after marriage.
Methods: The necessary information has been collected from 18 women who has experienced the engaging period through the Grounded Theory method.
Findings: After analyzing the information, 5 theoretical codes were recognized. These codes were “ the causing factors of conflicts”, “the strategies that increases the conflicts”, “the strategies that decreases the conflicts” and “the causing factors of forming these (decreasing and increasing) strategies in conflict”.
Conclusion: Findings show that conflicts and the circumstances of the couple actions at this period plays an important role in forming the next relation after marriage that cause to marital satisfaction (or non satisfaction) in the life. These findings show the necessity of the couple therapists’ attention to this stage in the life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The EngagingPeriod
  • conflict
  • marital satisfaction
  • Grounded Theory