بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور

3 استاد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: ناباروری جنبه‏های مختلف زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‏دهد. شاید بتوان گفت ناباروری یکی از عمده‏ترین وقایع استرس‏زا در زندگی افراد است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی برتعهد و پذیرش بر کیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه‏های نازایی شهر شیراز می‏باشد.
روش: تحقیق حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش 29 زوج نابارور بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (14 نفر) جایگزین گردیدند. برای گروه آزمایش جلسات درمان تعهد و پذیرش (ACT) تشکیل داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله‏ای دریافت نکرد و در فهرست انتظار ماند.
یافته‏ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد  که درمان تعهد و پذیرش بر افزایش کیفیت زندگی و مؤلفه‌های سلامت عمومی، نقش جسمانی، عملکرد اجتماعی، درد بدنی، سلامت روانی و سرزندگی مؤثر است (001/0P<).
نتیجه‏ گیری: براساس یافته‏های این پژوهش می‏توان نتیجه گرفت که درمان تعهد و پذیرش موجب بهبود کیفیت زندگی زوجین نابارور می‏شود و با توجه به میزان بالای ناباروری از این درمان می‏توان برای افزایش میزان کیفیت زندگی این گروه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Efficiency of Acceptance and Commitment-Based Therapy on the Quality of Infertile Women’s Life

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Elahe Alamdari 2
  • Abbas Abolghasemi 3
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 MA in Clinical Psychology, Tutor of payamenoor University, Ardebil, Iran
3 Professor of psychology, University of MohagheghArdabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Purpose: Infertility affects various aspects of an individual's life. Infertility may be said, is one of the most stressful events in a person's life. The aim of the study is to investigate the effectiveness of therapy based on commitment and acceptance on the quality of life of infertile women who referred to the infertility clinics in Shiraz.
Method: Present study was experimental type with pre-test, post-test and control groups. Samples of the study were 29 infertile couples which were chosen in 2 experiment groups (15 participants) and control group (14 participants). Acceptance and commitment therapy (act) sessions were set up for the experiment group and the control group did receive no interference and remained in the waiting list.
Findings: Results of multivariate analysis of variance showed that commitment and acceptance therapy is effective on enhancement of the quality of life and components of general health, physical role, social functioning, physical pain, vitality, mental health (P<0.001).
Conclusion: Based on the results of the study it can be concluded that commitment and acceptance therapy improves quality of life in infertile couples and according to high rates of infertility; this therapy can be applied to enhance quality of life for this group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Commitment and Acceptance Therapy
  • quality of life
  • Infertile Women