اثربخشی بازآموزی سبک‏های اسنادی بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسنده

استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه یزد،یزد،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازآموزی سبک‏های اسنادی بر بهبود ابعاد عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق شهر یزد بود. روش: پژوهش نیمه آزمایشی و براساس طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‏ها شامل 40 نفر (20 زوج) از زوجین متقاضی طلاق شهر یزد بودند که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (10 زوج آزمایش و 10 زوج کنترل) گمارده شدند. پژوهشگر مدت 8 جلسه، آموزش‏های لازم را به گروه آزمایش ارایه داد. به‏منظور جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده‏ها علاوه بر آمار توصیفی از روش مانکوا، آنوا، آنکوا و تی مستقل نیز استفاده گردید. یافته‏ ها: نتایج آزمون لامبدای ویلکز نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی‏دار وجود دارد 969/19 F=. همچنین نتایج تحلیل آنکوا در متن مانکوا نیز نشان داد اثر آموزش برروی حل مسأله (85/0) و کنترل رفتار (68/0) می‏باشد که این اثر معنادار بود. همچنین بازآموزی سبک‏های اسنادی توانسته است آمیزش عاطفی، نقش‏ها، همراهی عاطفی و ارتباط را در زوجین بهبود بخشد. نتیجه‏ گیری: با به کارگیری بازآموزی سبک‏های اسنادی به زوجین متقاضی طلاق می‏توان عملکرد خانواده آنها را بهبود بخشید و در جهت کاهش طلاق گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Retraining Attribution Styles on Dimensions of Family Functioning in Divorce Applicant Couples

نویسنده [English]

  • Hassan ZareeiMahmoodAbadi
Assistant Professor of Family Counseling, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness of retraining attribution styles on dimensions of family functioning in divorce applicant couples. Methods: The research design wasquasi experiment, pre-test and post- test with control group. 20 couples (40 people) were selected by the purposeful sampling method. They were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group was exposed to training over 8 weekly 1.5-hr sessions and the control group was in the waiting list. The instrument of this study was Family Assessment Device (FAD). The collected data was analyzed by a MANCOVA, MANOVA, an ANOVA and an Independent-samples t test. Findings: Lambda Wilks test showed that there is at least different in two groups (f=19/969,P<0/001). Also, the findings showed that the training has significant effective on problem solving (/85, P<0/001) and behavior control (/68, P<0/001).therefore, training can improve family functioning in couples in Roles, Affective involvement, Affective responsiveness, Communication P<0/001. Conclusion: The studies suggest that by using this training can improved family functioning and takestepstoreducedivorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attribution styles
  • divorce
  • Family functioning