شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش‌بینی‌کننده‌ی گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی، دانشگاه ملایر،ملایر،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان

چکیده

هدف: افسردگی یکی از مشکلات روانشناختی زنان مطلقه است و نقش گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‏آوری در پیش‏بینی علایم آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر شیوع علایم افسردگی و رابطه گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری با آن علایم در زنان مطلقه بود.
روش: در این پژوهش همبستگی، 124 زن مطلقه در کرمانشاه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس‌های افسردگی، گذشت، حمایت اجتماعی چند بعدی و تاب‌آوری را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 9/16 درصد زنان مطلقه دارای افسردگی خفیف، 0/50 درصد دارای افسردگی متوسط و 1/33 درصد دارای افسردگی شدید بودند. بین گذشت نسبت به خود و دیگران، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری با علایم افسردگی رابطه منفی وجود داشت و متغیرهای پیش‌بین 15/0 واریانس علایم افسردگی زنان مطلقه را تبیین نموده است.
نتیجه‌گیری: نتایج از شیوع بالای علایم افسردگی و رابطه معنی‌دار گذشت، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری با علایم افسردگی حمایت می‌کند. نتایج تلویحات مهمی در توجه به رشد سیستم‏های حمایت اجتماعی و آموزش‌های مبتنی بر تاب‌آوری و گذشت برای کاهش علایم افسردگی در زنان مطلقه دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Depression Symptoms in Divorced Women: Predictive Role of Forgiveness, Social Support and Resilience

نویسندگان [English]

  • Saeed Ariapooran 1
  • Marzieh Amirimanesh 2
  • Jalil Aslani 3
1 Assistance Professor of Psychology, University of Malayer, Malayer, Iran
2 MA Student in Psychology, Islamic Azad Universityof, Arak,Iran
3 PhD in Educational psychology, Islamic Azad University of Hamedan, Hamedan,Iran
چکیده [English]

Purpose:Depression is one of the problems in divorced women and the role of forgiveness, social support and resilience on it, is especially important. The purpose of current study was the prevalence of depression symptoms and relationship between forgiveness, social support and resilience with those symptoms in divorced women.
Methods: In this correlation research, 124 divorced women in Kermanshah were selected by available sampling and filled the Depression, Forgiveness, Multidimensional Perceived Social Support and Resilience scales. Pearson correlation and regression were used for analyzing the data.
Findings: The results showed that 16.9% of divorced women have mild depression, 50.0% moderate depression and 33.1% severe depression. There was negative correlation between forgiveness of oneself and others, social support and resilience with depression symptoms and the predictive variables explained 15% the variance of depression symptoms in divorced women.
Conclusion:Results supported the high prevalence of depression symptoms and the meaningful correlation of forgiveness, social support and resilience with depression symptoms. Results have important implication in attending to develop the social support systems and trainings based on forgiveness and resilience for reducing the depression symptoms in divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • forgiveness
  • Social support
  • Resilience
  • divorce