بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران.

2 استادیار مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

چکیده

هدف: خانواده بافت سالمی برای رشد و اصلاح است و وظیفه اصلی آن حمایت از فردیت یابی و در عین حال، ایجاد حس تعلق در بین اعضاء است. در واقع هر شخصیت در ماتریس اجتماعی خانواده متولد شده و پرورش می یابد و تنها در این چهارچوب تجربی است که فرد بالغ شده و به ثبات می‏رسد.از آنجایی که بروز ناسازگاری زناشویی یکی از مقدمات جدایی و طلاق می باشد و با توجه به اینکه اگر این مسأله به گونه ای حل و کنترل شود، ازدواج به جدایی ختم نمی شود، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به ابعاد مختلف ناسازگاری زناشویی در زوج‏ها مدلی کارآمد را برای درمان آن ها ارائه دهد.
روش: بر همین اساس، 20 نفر (دو گروه 10 نفری، 5 زوج در هر گروه) از زوج‏های داوطلب به عنوان نمونه، از بین جامعه زوج‏های ساکن تهران، انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و پس از اجرای پرسشنامه ناسازگاری زناشویی به عنوان پیش آزمون روی افراد هر دو گروه، افراد گروه آزمایش در معرض درمان سیستمی– رفتاری، قرار گرفتند. پس از اتمام هر دو گروه آزمایش و کنترل به پس آزمون پاسخ گفتند.
یافته‌ها: نتایج حاصل در اجرای این تحقیق نشان دهنده آن است که زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر میزان ناسازگاری زناشویی مؤثر است (001.P>).
نتیجه‌گیری:این مطلب مؤید آن است که مشکلات رابطه‏ای را می‏توان با درمان‏های رابطه‏ای از میان برد. با توجه به رویکرد ارتباط‏مدار درمان‏های سیستمی- رفتاری می‏توان معناداری این فرض را تبیین کرد. این نتیجه با اصول درمان های سیستمی همخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Systemic-Behavioral Couple Therapy on Marital Adjustment

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Goudarzi 1
  • Alireza Boostanipoor 2
1 Assistant Professor of Counseling, Islamic Azad University of Sanandaj, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Counseling, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran
چکیده [English]

Purpose: Family is a healthy Context for development and modification. Its main responsibility is individuation and, however, developing sense of belonging in its members. In fact, each person born and nurture in social matrix of family. It is a unique experiential frame which makes individuals matured and constant. More divorce number among working women arouse sensation about this fact.
Method: So, 16 Couples (n1=8, n2=8; 16 Couples) Volunteered to participate in the program. Participants were assigned into two groups (Experiment and Control groups). Then experimental variable, Systems-Behavioral therapy, presented and at last results were analyzed.
Findings: The result suggests that Systems-Behavioral Couple therapy affects marital maladjustment.
Conclusions: So, Communicational problems can be improved by communicational therapies. This result can be explained according to communication-based approach of systems-behavioral therapies. This statement is congruent with principles of systemic therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital adjustment
  • Systemic-Behavioral
  • couple therapy
برنشتاین، فیلیپ، برنشتاین، ماری (1384). زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری- ارتباطی؛ ترجمه حسن پور عابدی نایینی و غلامرضا منشئی، تهران: انتشارات رشد.
بهرامی ، بدرالسادات (1379). مقایسه اثر بخش دو شیوه روان درمانی گروهی با روش های تحلیل روانی و شناختی بر روی نا سازگاری زوج ها، پایان نامه کار شناسی ارشدمشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
بهمنی، محمود؛ فلاح چای، سیدرضا؛ زارعی، اقبال (1390). بررسی مقایسه عدالت بین زوجین رضایت مند و دارای تعارض، مشاوره و روان درمانی خانواده. 1(3): 398 – 382.
پروت ، توماس، براون، دیوید (1383). روان درمانی و مشاوره کودکان و نوجوانان؛ ترجمه حسن فرهی، تهران: انتشارات ارجمند.
پروچاسکا، جیمز، نورکراس، جرالد (1381). نظریه های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات رشد.
خجسته مهر، رضا؛ قنواتیان، مهدی؛ رجبی، غلامرضا (1391). اثربخشی آموزش اسناد بر افزایش گذشت و بهبود اسناد علی و اسناد مسئولیت زوجین. مشاوره و روان درمانی خانواده. 1(4): 440 – 423.
زهراکار ، کیانوش (1391). بررسی اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه زناشویی درمانی گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی. پژوهش های مشاوره. 10 (40): 72-59.
سودانی، منصور؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ سلطانی، زیبا (1391). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط متقابل بر افزایش عمکلرد زوج های ناسازگار. مشاوره و روان درمانی خانواده. 2(3): 287-268.
صفار  پور، آزاده (1383). بررسی و مقایسه رابطه بلوغ رابطه بلوغ عاطفی و سازگاری زنا شویی مردان متاهل شاغل در شرکت خطوط لوله نفت منطقه تهران دارای استنباطی سالم و نا سالم از خانواده اصلی خود، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد (1391). پیش بینی رضایت زناشویی براساس ارتباط و صمیمیت جنسی. ویژه نامه خانواده و طلاق: فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 1: 52- 43.
کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی زاده، مریم (1391). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متأهل. مشاوره و روان درمانی خانواده. 2(3): 387-373.
کرو، مایکل؛ ریدلی، جرالد (1384). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری، ترجمه ا. موسوی، تهران: انشارات کاویان.
گلدنبرگ، اروین؛ گلدنبرگ، هربرت (1382). خانواده درمانی، ترجمه ح. حسین شاهی برواتی، س. نقشبندی و ا. ارجمند، تهران: انتشارات روان.
ملازاده، جعفر؛ منصور، محمود؛ اژه ای، جواد؛ کیامنش، علیرضا (1381). سبک های رویاروگری و سازگاری زناشویی در فرزندان شاهد. روانشناسی، 3: 255-275.
موسوی، اشرف السادات (1382). خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران: مرکز مطالعات زنان دانشگاه الزهرا.
مینوچین، سالوادور (1381). خانواده و خانواده درمانی، مقدمه و ترجمه باقر ثنائی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
مینوچین، سالوادور، فیشمن، چارلز(1381). فنون خانواده درمانی، ترجمه فرشاد بهاری و فرح سیا، تهران: انتشارات رشد.
نصر  آبادی، الهام (1384). بررسی رابطه سازگاری زناشویی با سبک ازدواج زنان متاهل تهرانی در سال 84، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
نوابی  نژاد، شکوه (1380). مشاوره ازدواج و خانواده درمانی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
هالفورد، کیم (1384).  زوج درمانی کوتاه مدت، ترجمه تبریزی، کردانی و جعفری، تهران: انتشارات فراروان.
هی لی، جی (1381). روان درمانی خانواده، مقدمه و ترجمه باقر ثنائی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
 
Ackerman, N. (1982). The family approach to marital disorder, In The Strength of family therapy, Selected paper of N. W. Ackerman; Edited by: D. Bloch & R. Simon, NY: Brunner-Mazel.
Amato, P.A. & Booth , A. (2001). The legacy of parent’s marital discord: consequences for children’s marital quality. Journal of personality and social psychology, 81 (4): 627-638.
Deal, H. Hagan, M. Bass, B. Hetherington, E. Clingempeel, G. (1999) marital interactionin dyadic and triadic contexts: continues and discontinuities, Family process, 38 (1): 105-116.
Doyle, A. Markiewitsz, D. (2003). Parenting, marital conflict and adjustment from early to mid-adolescence: mediated by attachment style? Journal of youth and adolescence, 34(2): 97-110
Fincham, F.D. (1993). Marital conflict and children: Retrospect and prospect. Clinical Psychology Review, 13(4): 75-88.
Fizzer, M. (2002). EQ and marital satisfaction. Personal mastery in emotional Inteligentl. (retrieve in : http:// www.gwimi.imi.ie/eqhtml .
Gattis, K. (2005) Couple therapy, parenting, and child adjustment, University of California.
Ghoroghi, S.; Hassan, S. A.; Baba, M. (2012). Function of family-of-origin experiences and marital adjustment among married Iranian students of Universiti Putra Malaysia. International Journal of Psychological Studies. 4 (3): p94-103.
Gottman, J.M. (1994). What predicts divorce? A relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Harold, G. Ficham, F. Osborne, L. Conger, R. (1997) mom and dad are at it again: adolescent psychological distress, developmental psychology, 33(2): 333-350
Jenkins, Dunu, O’conner, Rasbash, O’conner (2004) The mutual influence of marital conflict and children’s behavior problems, Child development, 75(6): 213-227.
Papp, l. Cummings, E. Goeke-morey, M. (2002) Marital conflicts on in the home when children are present versus absent, Developmental psychology, 38(5): 774
Papp, l. Cummings, E. Schermerhorn, A. (2004) pathway among marital distress, parental symptomology, and child adjustment, journal of marriage and family,66(2): 368-385
Rothbaum, F. Rosen, K. Ujie, T. Uchida, n. (2002) family systems theory, attachment theory, and culture, Family Process, 41(3): 328-351
Sperry, L. (2004). Assessment of couples and families: Contemporary and cutting-edge strategies. NY: Bruner-Rutledge.
 Ulbricht, J. A.; Ganiban, J. M.; Feinberg, M.; Button, T. M.; Reiss, D.; Neiderhiser, J. M.(2013). Marital adjustment as a moderator for genetic and environmental influences on parenting. Journal of Family Psychology.  27 (1): 42-52.
Yoshimoto, D. (2005). Marital meta emotion, Univ. of Washington