اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره‏ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاورهای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین بوده است.
روش:پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی، پیش‌آزمون پس‌ آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بوده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه‌ یزوجین با مشکلات خانوادگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره استان بوشهر در سال1390 بودند که از میان آن‌ها تعداد 20 زوج که در آزمون دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین کسب نموده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (آزمایش و کنترل ) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای به صورت یک جلسه 90 دقیقه‏ای در هر هفته شرکت داده شدند اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. بعد از یک هفته از پایان مداخله از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس‌آزمون در متغیرهای مورد مطالعه به عمل آمد و پس از گذشت یک ماه نیز آزمون پیگیری اجرا گردید. برای تحلیل داده‌های حاصله از روش تحلیل MONCOVAو با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16استفاده گردید.
یافته‏ ها: نتایج بدست آمده نشان داد که میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد (0001/0>P)، این نتایج کماکان در دوره پیگیری به طور معنی داری  پایدار بوده ‌است.
نتیجه گیری: آموزش تحلیل ارتباط محاوره‌ای موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش کیفیت زندگی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transactional Analysis Training on Couple’s Burnout and Quality of Couple’s Life

نویسندگان [English]

  • Mansour Soodani 1
  • Mostafa Dehghani 2
  • Zahra Dehghanizadeh 3
1 Associate Professor of Counseling, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
2 MA in Family Counseling,Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 MA in Clinical Psychology, University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to study the effect of transactional analysis training (TA) on the marital burnout and the quality of couple’s life.
Method: The present research was experimental using pre-posttest follow up and control group. The sample consists of couples with familiar problems that have referred to counseling centers in Bushehr state in 1390 and among them 20 couples were selected who had scored one standard deviation below the mean in the marital burnout and quality of life testing. Then they were randomly divided into two groups as experiment and control. Experimental group was included in 8 sessions of training transactional analysis including a 90 minute session per week but the control group did not receive any intervention. A week after the end of intervention, post-test was performed in the studied variables and after one month the follow-up test. In order to analyze the resulted data, MONCOVA analyzing method is used along with SPSS16.
Findings: The acquired results revealed that there was a significant difference between two groups (P<0/001). In addition, these results have been consistent in follow up period (P<0/001).
Conclusion: The transactional analysis training intervention was reduced marital burnout and increases the quality of couple’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transactional Analysis
  • Marital Burnout
  • quality of life