اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش عملکرد زوج ‌های ناسازگار

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی، دانشگاه پیام نور شهر کرد، شهر کرد،ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل به شیوه‌ی گروهی  بر افزایش عملکرد زوج‌های ناسازگار مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی شهرستان بروجن بود. روش: طرح این پژوهش از نوع تجربی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود.  جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل‏‏کلیه‌ی زوج های ناسازگار مراجعه کننده به اداره‌ی بهزیستی بروجن می‌باشد. نمونه آماری شامل 20 زوج بود که از بین تعداد 31 زوج، از زوج های ناسازگار که به فراخوان محقّق برای بهبود عملکرد خانواده پاسخ مثبت دادند، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه مساوی (10زوج گروه آزمایش و 10 زوج گروه کنترل) تقسیم شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه‌ی عملکرد خانواده بود. ابتدا افراد هر دو گروه مورد پیش آزمون قرارگرفتند و سپس آزمودنی‌های گروه آزمایش در 8 جلسه آموزش تحلیل رفتار متقابل شرکت کردند. پس از پایان مداخله بر روی گروه آزمایش‏‏، آزمودنی‌های هر دو گروه به ابزار سنجش خانواده پاسخ دادند. یافته های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری کوواریانس تک متغیبّری و چندمتغیّری تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ها: یافته‌های به دست آمده نشان داد که بین زوج‌های گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ عملکرد کلّی خانواده و حیطه های آن (حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارایی) تفاوت معنی‌داری وجود دارد.      نتیجه‏گیری: با توجّه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه‌گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش عملکرد کلّی خانواده و حیطه‌های آن در زوج‌های گروه آزمایش در مقایسه با زوج‌های گروه کنترل شد. تعمیم این آموزش به دیگر جنبه‌های  زندگی می‌تواند از مشکلاتی که ممکن است برای زوجین به وجودآید، پیشگیری کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of transactional analysis training on family function of maladjusted couples

نویسندگان [English]

  • Mansoor Sodani 1
  • Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand 2
  • Ziba Soltani 3
1 Assistant Professor of Consulting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of martyr Chamran, Ahvaz, Iran
3 Faculty Member, Payame Noor University of Shahr-Kord, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was the effect of transactional analysis training on function of maladjusted couples who refer to Broujen’s welfare.  Methods: The statistical population includes all maladjusted couples refer to Broujen’s welfare. The sample consists of 20 couples, who were selected through simple random sampling and divided randomly in two groups (experimental and control groups). The experimental group received 8 session of transactional analysis training. All two groups in a pre-test and post-test were assessed by Family Assessment Device (FAD). The data were analyzed by using ANCOVA & MANCOVA.  Findings: The results of ANCOVA & MANCOVA showed that there were significant differences between two groups in the total score of FAD and subscales of it. Conclusion: The transactional analysis training increased the family function of couples of the experimental group in compared with control group

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Transactional analysis
  • family function
  • maladjusted couples