بررسی تاثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نابارور شهراصفهان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 استاد‏یار دانشگاه پیام نور،مرکز اصفهان،اصفهان،ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،زاینده رود

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضرتعیین تأثیر آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زنان نابارور شهر اصفهان بود.
 روش: روش پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. حجم نمونه برابر با 10 زوج نابارور در گروه آزمایش و 10 زوج نابارور در گروه کنترل بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه12 سوالی سلامت عمومیGHQ) )بود. برای تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده گردید.
یافته‌ ها: نتایج تحقیق نشان داد که  بین سطح سلامت روانی زنان نابارور گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
 نتیجه گیری: آموزش مداخله ای گروهی شناختی رفتاری مذهبی بر سلامت روانی زوج های نا بارور تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of religious cognitive - behavioral group training on mental health of infertility couples in Esfahan

نویسندگان [English]

  • Abdoul Kazem Neissi 1
  • Hasan Karamalian 2
  • Reza Homaei 3
1 Associate Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
2 Professor of Payame Noor University, Isfahan Center, Isfahan, Iran
3 Faculty Member of Payame Noor University, Zayandehrud, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose:This study was to determine of effectiveness of group religious cognitive - behavioral training on mental health of infertility couples in Esfahan.
 Methods:The sample consisted of 20 infertility couples who were divided in two groups randomly. The scale used in this study was General health Questionnaire (12 items GHQ form).  ANCOVA analysis was used to compare two groups.
Findings: findings showed group religious cognitive-behavioral training increase mental health of infertility couples.
Conclusion:The results indicated  that there was a significant difference between two groups on mental health. In other words, group religious cognitive - behavioral training increase mental health in experimental group in comparison with control one

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cognitive
  • behavioral and religious training
  • Infertility
  • mental heath