اثر بخشی آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران

2 دانش آموخته ی کارشناس ارشد مشاوره خانواده

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش اِسناد بر افزایش گذشت و بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین شهر اهواز است.
روش: در این پژوهش از یک نمونه در دسترس زوجین شهر اهواز استفاده شد که به فراخوان پژوهشگر برای آموزش اِسناد پاسخ مثبت دادند. نمونه این پژوهش را 24 زوج تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (12n=) و کنترل )12n=) گمارده شدند. فرضیه‌ های پژوهش عبارتند از: 1- آموزش اِسناد سبب افزایش گذشت زوجین می‌شود‎‎‎؛ 2- آموزش اِسناد سبب بهبود اِسناد علّی زوجین می‌شود؛ 3- آموزش اِسناد سبب بهبود اِسناد مسئولیت زوجین می‌شود. همه زوجین شرکت کننده در این پژوهش به وسیله مقیاس صفت گذشت (TFS) و مقیاس اِسناد ارتباطی (RAM) مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ ها علاوه بر آمار توصیفی و روش آماری، تحلیل واریانس چند متغیّری (MANOVA) و تحلیل واریانس تک متغیّری (ANCOVA) نیز به کار بسته شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده فرضیه‌های پژوهش را تایید نمود و نشان داد که آموزش اِسناد به گونه معنادار سبب افزایش گذشت، بهبود اِسناد علّی و اِسناد مسئولیت زوجین می‌شود.    
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین زوجینی که آموزش اِسناد دیده‌اند (گروه آزمایش) و زوجینی که آموزش اِسناد ندیده‌اند(گروه کنترل)، از لحاظ افزایش گذشت تفاوت معناداری وجود دارد، بنابرین فرضیه ها تائید می‌گردد.                                                                        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of attribution training on enhancing forgiveness, causal and responsibility attribution in couples

نویسندگان [English]

  • RAZA KHOJASTEH- MEHR 1
  • MEHDI GHANAVATIAN 2
  • GHOLAMREZA RAJABI 3
1 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Graduate Student of Family Counseling, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Introduction:The purpose of this study was to investigate the effect of attributions training on forgiveness, causal and responsibility attribution on couples of Ahvaz. Participants were 24 couples who voluntarily took part in the study and were then randomly assigned to experimental (n=12) and control (n=12) groups.
Methods:The design of the study was of pretest-posttest control group type. Hypothesizes of the study were: 1) attribution training will increase forgiveness; 2) attribution training will enhance causal attribution; 3) attribution training will enhance (RAM) responsibility attribution. The Trait Forgiveness Scale (TFS) and Relation Attribution Measure were used in this study. In addition to descriptive statistics, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and Analysis of Variance (ANOVA) were used.
Results :The results confirmed all research hypothesizes and showed that attribution training increased forgiveness and enhanced causal attribution and responsibility attribution in couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Attribution
  • forgiveness
  • Causal attribution
  • Responsibility Attribution
  • couples