بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن(DSI-2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

و مقدمه: ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎریاﺑﯽ مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن روی زنان و مردان متاهل شرکت کننده در کلاسهای آموزش خانواده مدارس راهنمایی در شهرستان سنندج بود.
روش:طرح تحقیقازنوعتحقیقهمبستگی است( تحلیل عاملی به شیوه‌ی چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی بود). حجم نمونه512 نفر بود که در دو مرحله (مرحلة اول 321 و مرحلة دوم 191) و از بین ﮐﻠیة زنان و مردان متاهل شهرستان سنندج در سال 1390 بودند، که ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و مقیاسهای خانوادگی تفکیک خویشتن و پرسشنامه های ملاک را تکمیل ﻧﻤﻮدﻧﺪ. داده‌ها به روش تحلیل ﻋﺎﻣﻠﯽ به شیوه‌ی ﭼﺮﺧﺶ متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش تحلیل ﻋﺎﻣﻠﯽ به شیوة چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم، چهار ﻋﺎﻣل تفکیک خویشتن را ﻧﺸﺎن داد و با تحلیل عامل تائیدی آنها برازش شدند. ضرایب پایاییﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخوتصنیف ﺑﺮای43ﻣﺎده و چهار ﻋﺎﻣﻞ (به ترتیب با مقدار 89/0 و 83/0) رﺿﺎیت ﺑﺨﺶﺑﻮدﻧﺪ. همچنین، ضرایبروایی همگراو واگرا تفکیک خویشتن با پرسشنامه‌های عاطفه‌ی مثبت و منفی، پرسشنامه اعتماد به نفس، مقیاس بازنگری چک لیست علایم 90 (بعد اضطراب و حساسیت بین فردی) به ترتیب (38/0، 41/0- ، 39/0، 42/0- و 36/0-) بدست آمده است که در سطح (0001>p) معنادار است. ﺑﻪ ﻋﻼوه،تحلیل آزمونT ﻧﺸﺎنداد ﮐﻪ بین زنان و مردان در عاملها ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد و همچنین تحلیل واریانسﭼﻨﺪ ﻣتغیری نشان داد که بینﮔﺮوهﻫﺎیﺳﻨﯽﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ میزانتفکیک خویشتن ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
نتایج: ﻧﺘﺎیج ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از تحلیل ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ تحقیقات پیشین ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗوّﺟﻪ ﺑﻪ روایی و پایایی ﭘﺮﺳشنامه‌ی تفکیک خویشتن از آن ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤیط‌ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ خانوادگی

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1390.1.1.2.0

عنوان مقاله [English]

Investigation of Psychometric Properties of the Differentiation of Self Inventory-2 (DSI-2)

نویسنده [English]

  • NASER YOOSEFI
Department of Psychology and Consultation, Faculty of Literature & Humanities, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:  The purpose of the present research was to validate the Differentiation of Self Inventory for measuring differentiation of self in men and women participating in family teaching course at Sanandaj middle schools.  Methods: The study is of correlation sort (the factor analysis being of tendentious oblimin rotation sort). 512 subjects (women and men) were randomly selected from among the participants of Family Teaching Course in Sanandaj middle schools in 2011. The participants completed the Differentiation of Self Inventory (DSI-2) and Criterion Background and Aim:  The purpose of the present research was to validate the Differentiation of Self Inventory for measuring differentiation of self in men and women participating in family teaching course at Sanandaj middle schools.  Methods: The study is of correlation sort (the factor analysis being of tendentious oblimin rotation sort). 512 subjects (women and men) were randomly selected from among the participants of Family Teaching Course in Sanandaj middle schools in 2011. The participants completed the Differentiation of Self Inventory (DSI-2) and Criterion questionnaires. Data was analysed via factor analysis of tendentious oblimin rotation and confirmatory factor analysis. Results: Factor analysis via tendentious oblimin rotation sort indicated that four factors, which were confirmed by confirmatory factor analysis. Data were indicative of a satisfactory level for the reliability coefficients of Coranbach, Alpha and Split-half (89% and 83%) of the Differentiation of Self Inventory and extracted factors. The discriminating and convergent validity of the questionnaire was examined by measurement tools for positive and negative effect, self- confidence and SCL-90-R(Anxiety and Interpersonal Sensitivity) and the correlation results for the five criteria are sequentially as follow: 38%, -41%, 39%, -42%,  and  -36% which are significant at ( P<0001). The MANOVA and T test were showed; there were no significant differences between male and female for factors and age groups with respect to Differentiation of Self. Conclusion: Results of factor analysis are consistent with prior findings. Differentiation of Self Inventory can be used in research and family settings and in screening the normal and none normal familiesquestionnaires. Data was analysed via factor analysis of tendentious oblimin rotation and confirmatory factor analysis. Results: Factor analysis via tendentious oblimin rotation sort indicated that four factors, which were confirmed by confirmatory factor analysis. Data were indicative of a satisfactory level for the reliability coefficients of Coranbach, Alpha and Split-half (89% and 83%) of the Differentiation of Self Inventory and extracted factors. The discriminating and convergent validity of the questionnaire was examined by measurement tools for positive and negative effect, self- confidence and SCL-90-R(Anxiety and Interpersonal Sensitivity) and the correlation results for the five criteria are sequentially as follow: 38%, -41%, 39%, -42%,  and  -36% which are significant at ( P<0001). The MANOVA and T test were showed; there were no significant differences between male and female for factors and age groups with respect to Differentiation of Self. Conclusion: Results of factor analysis are consistent with prior findings. Differentiation of Self Inventory can be used in research and family settings and in screening the normal and none normal families

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Differentiation of Self Inventory
  • credibility