رابطة بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، گروه مشاوره،اصفهان،ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان اثرات قابل توجهی بر هیجاناتی که هر فرد تجربه می کند دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی رابطه‌ی بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی(افسردگی، اضطراب، خصومت و حساسیت بین فردی) با توجه به عوامل فردی و خانوادگی است.
روش: در این مطالعه‌ ی همبستگی، از بین دانشجویان دانشگاه اصفهان 300 نفر که در رشته‌ های مختلف تحصیل می‌کردند، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ ای انتخاب شدند. دو آزمون راهبردهای شناختی تنظیم هیجانCERQ و آزمون  SCL-90 به همراه فرم اطلاعات دموگرافیک روی گروه نمونه اجرا شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-11.5 و همچنین ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی زیر بنایی و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
 یافته‌ ها: نشان دادند که دو راهبرد شناختی تنظیم هیجان، از جمله، مصیبت بار تلقی کردن و نشخوار فکری، می توانند پیش بینی کننده‌ ی مشکلات هیجانی باشند. به علاوه، از بین عوامل فردی و خانوادگی، وجود استرس اخیر در زندگی دانشجویان با تمامی مشکلات هیجانی و وجود حوادث شدید در زندگی فردی با خصومت رابطه دارد.
نتایج: نتیجه ‌ای که از این پژوهش به دست آمد این بود که با توجه به یافته های تحقیق حاضر، حذف راهبردهای غیر مؤثر و آموزش راهبردهای مؤثر  تنظیم شناختی هیجان بهتر است بعنوان بخشی از مداخله در مشکلات هیجانی مدنظر قرار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships between Cognitive Emotion Regulations Strategies and Emotional Problems with regard to Personal and Familial Factors

نویسندگان [English]

  • AZAM SALEHI 1
  • IRAN BAGHABAN 2
  • FATEMAH BAHRAMI 2
  • SAYYED AHMAD AHMADI 2
1 Department of Counseling, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of this research was to study the relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems of depression, anxiety, hostility interpersonal sensitivity and interpersonal sensitivity, with regard to personal and familial factors. Method: In this correlation study, 300 undergraduates from different faculties of Isfahan University were selected via multi-stage random sampling. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Symptom Checklist-90 Revised (SCL-90-R), and demographic questionnaire were applied to the sample. Pierson’s correlation coefficient, canonical correlation and Stepwise regression analysis were used for statistical analysis by SPSS-11.5.Results: Results demonstrated that catastrophizing and rumination could predict emotional regulation. Also, from among the personal and familial factors, recent stressful events were related to all of the emotional problems, and hostility was correlated with sever traumatic experiences. Conclusion: According to the findings, eliminating non-effective emotion regulation strategies and training effective strategies should be considered as part of the intervention in emotional problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • emotional problems
  • depression
  • anxiety
  • hostility
  • interpersonal sensitivity