عوامل پیشگویی‌کننده برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

4 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

doi.org/10.34785/J015.2019.010

چکیده

با توجه به نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش متغیرهای ازدواج سنتی، غرایز جنسی، بسترهای آزاد تعاملی، دل‌بستگی، نمای مذهبی، مقصرانگاری همسر اول، تسهیلگری خانوادگی، نمایش اقتدار، توانایی مالی و دو اقامتگاهی در برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری انجام شد. پژوهش حاضر، یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده مردان دارای چند همسر ساکن شهرستان سراوان در سال 1397 بود که با به‌کارگیری فرمول کوکران 246 نفر به شکل نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه‌های محقق ساختهِ عوامل پیشگویی‌کننده و برانگیختگی روانی اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری (اسمعیلی و همکاران، 1398) بود. تحلیل داده‌های پژوهش با به‌کارگیری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام گرفت. برآیندهای پژوهش نشان داد که بین متغیرهای ازدواج سنتی (236/0= r،01/0 > P)، غرایز جنسی (291/0=r، 01/0 > P)، بسترهای آزاد تعاملی (462/0=r، 01/0 > P)، دل‌بستگی (289/0=r، 01/0 > P)، نمای مذهبی (489/0=r، 01/0 > P)، مقصرانگاری همسر اول (268/0=،r 01/0 > P)، تسهیلگری خانوادگی (485/0=،r 01/0 > P)، نمایش اقتدار (507/0=،r 01/0 > P)، توانایی مالی (427/0=،r 01/0 > P) و دو اقامتگاهی (433/0=،r 01/0 > P) با برانگیختگی روانی- اجتماعی مردان به زندگی چندهمسری همبستگی معنی‌داری وجود دارد. متغیرهای بسترهای آزاد تعاملی، تسهیلگری خانوادگی، توانایی مالی و نمای مذهبی درمجموع بیشترین تأثیر را بر برانگیختگی روانی اجتماعی برای زندگی چندهمسری را داشته‌اند. روان‌شناسان و مشاوران خانواده می‌توانند با توجه به یافته‌های این تحقیق از علل گرایش مردان به زندگی چندهمسری آگاهی یافته و با توجه به آن نسبت به مشاوره خانواده‌ها اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive factors for men's psychosocial arousal to polygamy life

نویسندگان [English]

  • Ghasem Esmaili 1
  • SeyedAlireza Afshani 2
  • Mohammed Hussain Fallah 3
  • Saeed Vaziri 4
1 Ph.D student, Department of Counseling, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Sociology in Yazd University
3 Associate Professor, Department of Consultation, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Consultation, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Regarding the role of social and cultural issues in men's psychosocial arousal to polygamy life, the present study aimed to determine the relationship between variables, traditional marriage, sexual needs, free living lifestyle, attachment, religious factors, the blaming of first wife, family facilitation, authority representation, financial ability and having two residences in psychosocial arousal for men's polygamy life. The present study is a descriptive co relational study. The statistical population consisted of men polygamous living in Saravan city in the year 2019. Among them, 246 people were selected by available sampling method using Cochran's formula. Data collection tools consisted ofresearcher made questionnaires of Predictive factors and men’s psychosocial arousal to polygamy life (Esmaili et al, 2019). Data were analyzed by Pearson correlation, coefficient, Friedman test, variance analysis, multiple regressions and path analysis were used to test the hypotheses. The results showed that between variables traditional marriage (p < 0/01, r = 0.236), sexual needs (p < 0/01, r = 0.291), free living lifestyle (p < 0/01, r = 0.462), attachment (p < 0/01, r = 0.228), religious factors(p < 0/01, r = 0.489), the blaming of first wife (p < 0/01, r = 0.268), family facilitation (p < 0/01, r = 0.485), authority representation (p < 0/01, r = 0.507), Financial ability (p < 0/01, r = 0.427), having two residences (p < 0/01, r = 0/433) There was a significant relationship with male psychosocial arousal for polygamy life. Variables of free living lifestyle, family facilitation, financial ability and religious factors had the most influence on social psychosocial arousal. Therefore, psychologists and family counselors can identify the causes of men to polygamy life according to the findings of this study, and provide counseling to families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polygamy life
  • psychosocial arousal
  • remarriage
  • men
 
اسمعیلی، قاسم. (1398). تبیین گرایش به چندهمسری در بین مردان شهرستان سراوان: یک پژوهش ترکیبی، پایان‌نامه دکترا، گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
اسمعیلی، قاسم؛ افشانی، سید علیرضا؛ فلاح، محمدحسین و وزیری، سعید. (1398). کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری چندهمسری مردان، پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 9 (34)، 82-63. [link]
استیفن، پی رابینز. (1386). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. چاپ چهاردهم. دفتر پژوهش‌های فرهنگی. (2008).
ابراهیمی، جواد. (1386). تغییرات همیشه بد نیست، روزنامه قدس، ش 5629.
امامی، مسعود. (1392). فلسفه حکم تعدد زوجات، پژوهش‌نامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 1(1)، 59-80. [link]
بابا زاده، علی‌اکبر. (1375). مسائل ازدواج و حقوق خانواده. چاپ سوم، اصفهان: کتاب‌سرای الزهراء.
تقی زاده، مهدیه و حمیدی سوها. (1396). آسیب‌شناسی مسئله تعدد زوجات در حقوق و روئه قضایی ایران. زن در فرهنگ و هنر، 9 (2)، 265- 289. [link]

حسین زایی، سعیده. (1395). نگرش زنان شهر ایرانشهر نسبت به چندهمسری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.

جان، مارشال ریو. (1395). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی. چاپ بیست و هفتم. نشر ویرایش.
رضازاده، علی. (1387). بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر چندهمسری گزینی مردان در منطقه باشت از توابع شهرستان گچساران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز.
 رمضان نرگسی، رضا. (1384). بازتاب چندهمسری در جامعه. کتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. 27، تهران. [link]
طوقی، حمید. (1379). جامعه نوین بلوچستان. زاهدان: انتشارات صدیقی.
عارف نظری، مسعود و مظاهری، محمدعلی. (1384). سبک‌های دل‌بستگی و شیوه همسرگزینی (چندهمسری-تک‌همسری). فصلنامه خانواده پژوهی. 1 (4)، 393-405. [link]
کوئن، بروس. درآمدی بر جامعه‌شناسی. (1375). ترجمه محسن ثلاثی. تهران: توتیا، بدون تاریخ اصلی.
گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت. (1396). خانواده‌درمانی. ترجمه حسین شاهی برواتی و سیامک نقش‌بندی و الهام ارجمند. تهران: نشر روان، تاریخ اصلی 2008.
مطهری، مرتضی. (1396). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: آل طه.
محمدی، نعیما و آسکانی، خان محمد. (1394). مطالعه سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز. زن در فرهنگ و هنر. 7 (2)، 257- 268. [link]
مجاهد، عزیز الله و بیرشک، بهروز. (1382). وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده‌های چندهمسری. روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی، 3 (9)،60- 67. [link]
طایفه مومن، معصومه. (1393). تحلیل شاخص‌های ازدواج و طلاق در کشور، آمار، شماره 6. [link]
نایستی زائی، ناصر. (1385). عوامل مؤثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ. مجله علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 3 (5)، 63-76. [ link]
نصیری، سمیه. (1397). نقش تعدد زوجات در سبک زندگی اجتماعی اسلامی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل.
References
Al-Krenawi, A. (2016). Polygamy and Mental Health: an International Perspective. Psychology and Psychiatry. 1 (1). 1-3.]link[
Croix, D. and Mariani, F. (2015). From Polygyny to Serial Monogamy: A Unified Theory of Marriage Institutions. Review of Economic Studies, 82, (2): 565–607.]link[
Esmaili, Gh., Sadrpushan, N, Gorji, Y. (2012). Comparison of Life Quality for Men in Monogamy and Polygamy Families. Journal of Sociological Research.3 (2):428-439.]Link[
James, F. (2013). African polygamy: Past and present. Centre for the Study of African Economies. 20:1-39.]link[
Reynos, A. (2019). Polygamy, co-wives' complementarities, and intra-household inequality.]Link [
Thobejane, T.D., & Flora, T. (2014). An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (27):1058-1066.]link[
İbiloğlu, A. O, Atl, A, Özkan, M. (2018). Negative effects of polygamy on family members in the province of Diyarbakir, Turkey. Cukurova Medical Journal. 43 (4): 982-988.]link[
Maalim Hussein, A. (2016). Effects of Polygamy on Education in Kenyan Society. International Journal of Humanities and Social Science. 5 (11): 60- 63.]link[
 
References (In Persian)
Esmaili, Gh. (2019). Explain the tendency of men to polygamy in the city of Saravan: a mix method study, PhD thesis, Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch.
Esmaili, Gh., Afshani, S, A, R., Fallah, M, H., & Vaziri, S. (2019). Qualitative Exploration of the Causes and Context of Men's Polygamy. Social Psychology Research, 9(34):63-82.] link[
Stephen, P. R. (2007). Fundamentals of Organizational Behavior, translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Arabi. Fourteenth edition. Office of Cultural Research. (2008).
Abrahimi, J. (2007). Changes are not always bad, Qods Newspaper, No. 5629.
Emami, M. (2013). The Philosophy of polygamy of Marriages, Islamic Studies Journal of Women and Family, 1(1), 59-80].link[
Babazadeh, A, A. (1997). Marriage and family law issues. Third Edition, Isfahan: Al-Zahra Library.
Taghizadeh, M., & Hamidi Soha, Z. (2018 (.Pathology of the problem of polygamy in Iranian law and procedure, Women in Culture and Art, 9 (2), 265-289.] link[
Hosseinzai, S. (2016). Attitude of women in Iranshahr city toward polygamy. M.Sc., Social Sciences, Yazd University.
John, M, R. (2016). Motivation and excitement, translated by Yahya Seyed Mohammadi, Twenty-seventh editions. Edit Publishing.
Reza Zadeh, A. (2008). Investigation of Economic, Social and Cultural Factors Affecting Polygamy of Men in Basht Area of Gachsaran City. Master's thesis in Sociology, Payame Noor University of Shiraz.
Ramazan Nargesi, R. (2005). Polygamy reflection in society. Women's Book, Journal of the Women's Social and Cultural Council. 27, Tehran.] link [
Toughie, H. (2000). New Baluchistan Society. Zahedan: Sedighi Publications.
Aref Nezari, M., & Mazaheri, M, A. (2005). Attachment styles and spouse selection (polygamy-monogamy). Journal of Family Studies. 1 (4), 393-405.] link [
Ali Naqian, Sh., & Rostakhiz, B. (2019). Multidimensional phenomenological understanding among Baluchis living in Chabahar city. Iranian Journal of Anthropology Research. 8 (1), 95-117.] link [
Coin, B. An Introduction to Sociology. (1996). Translated by Mohsen Solesi. Tehran: Tutia, no original date.
Goldenberg I., & Goldberg H. (2018). Family Therapy. Translated by Hussein Shahi Bravati and seamak Naghshbandi and Elham Arjmand. Tehran: Ravan Publication, original date 2008.
Motahari, M. (2018). The system of women's rights in Islam. Tehran: Al Taha.
Mohammadi, N., & Askani, Kh, M. (2015). Mental health study of men with emphasis on polygamy tradition in Sarbaz city. Woman in Culture and Art. 7 (2), 257 – 268]. Link [
Moujahid, A., & Bireshk, B. (2003). Behavioral status of children and parental mental health in polygamous families. Psychiatry and Clinical Psychology, 3 (9), 67-60.] link [
Moaman, T, M. (2014). Analysis of Marriage and Divorce Indicators in the Country, Statistics, No. 6.]Link[
Naseti zaei, N. (2006). Factors Affecting of polygamy from the Baluch Students' Viewpoint. Journal of Educational Science and Educational Psychology, Sistan and Baluchestan University, 3 (5), 76-63]. link [
Nasiri, S. (2019). The role of polygamy in Islamic social life style. M.Sc. thesis, Department of Islamic Theology and Science, Holy Quran University of Science and Education, Amol School of Quran Sciences.