کارآمدی آموزش الگوی گشتاوری السون بر سبک های دل‌بستگی و تعارض های زناشویی زوجین در معرض طلاق هیجانی

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

طلاق هیجانی مهم‌ترین عامل ازهم‌گسیختگی خانواده است که آثار و پیامدهای آن بیشتر از طلاق قانونی است. سبک دل‌بستگی و تعارض زناشویی از عوامل روانشناسی مؤثر در ایجاد فاصله عاطفی میان زوجین است. سبک­های دل‌بستگی چارچوبی را برای فهم دقیق و بهتر روابط زناشویی و شیوه­های مقابله با تعارض فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مدل گشتاوری السون بر سبک­های دل‌بستگی و تعارض­های زناشویی در زوجین در معرض طلاق هیجانی بود. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. از بین مراجعه‌کنندگان متقاضی زوج‌درمانی به کلینیک نیستان در فاصله سال 96- 95، تعداد 16 زوج با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند که پس از مصاحبه به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه (دو گروه 8 زوجی) قرار گرفتند؛ در طول اجرای برنامه، یک زوج از گروه آزمایش خارج شد. قبل و پس از آموزش، پرسشنامه­های طلاق هیجانی گاتمن (1995)،سیاهه سبک­های دل‌بستگی کولینزو رید (1990) و پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (1387) اجرا و بعد از جمع‌آوری داده­ها، با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شدند. نتایج تفاوت معناداری را در نمرات تعارض (01/0Sig= و 778/7F=) و رفتارهای مخرب برخاسته از دل‌بستگی اجتنابی (002/0Sig= و 873/11F = ) و اضطرابی/ دوسوگرا (0001/0Sig= و 611/23F = ) بین دو گروه نشان دادند اما در متغیر دل‌بستگی ایمن (123/0Sig= و 549/2F=) تفاوت معناداری ایجاد نکرد (05/0 p <). بر اساس یافته­ها، این روش به نظر می­رسد در کاهش رفتارهای متعارض زناشویی و نیز رفتارهای برخاسته از سبک­های دل‌بستگی ناایمن اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Olson circumplex model training on attachment styles and marital conflicts in couples exposed emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Sanaz Khodadust 1
  • Hossein Ebrahimi Moghadam 2
1 PhD. Student of Psychology, faculty of psychology and social science, Islamic Azad University, Rudhen, Iran.
2 Associate Professor, psychology, faculty of psychology and social science, Islamic Azad University, Rudhen, Iran.
چکیده [English]

Emotional divorce plays a vital role in family breakdown that its consequences are more than legal divorce. Attachment style and marital conflict are effective psychological factors in creating emotional distance between couples. Attachment styles provides a framework for understanding marital relationships and Conflict Management.This research was conducted aiming at determining the effectiveness of Olson circumplex model training on behaviors arising from attachment styles and marital conflicts. The study was a semi-experimental research of pretest-posttest type with a control group. 16 couples were selected among the applicants seeking couples' treatment to Neiestan clinic in the year 95-96, they were selected by using purposeful sampling method. After the interview, they were assigned to two experimental and control groups (two groups of eight couples) by random sampling. During the execution of the program, a couple in test group was went out. Before and after training, Gottman's emotional divorce questionnaire (1995), Collins & Reed attachment styles questionnaire (1990), Marital conflict questionnaire's Sanai (1387) were executed as research instruments in both groups, after collecting data, the findings that obtained from data analysis by covariance method indicated that there is a significant difference in conflict scores (F=7.778, Sig = 0.01) and maladaptive behaviors caused by avoidance (F= 11.873, Sig= 0.002) and anxiety attachment / ambivalence (F=22.611, Sig= 0.0001) between the two groupsbut there was no significant difference in the secure attachment variable (F= 2.549, Sig=0.123 )  (p < 0.05). According to the findings, this method seems to be effective in reducing marital conflict behaviors as well as behaviors arising from unsafe attachment styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style
  • emotional divorce
  • marital conflict
  • Olson circumplex model
امانی، احمد؛ عیسی نژاد، امید؛ علی پور، الهه. (1397). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه­ی گروهی برآشفتگی زناشویی، تعارض زناشویی و خوش‌بینی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره کمیته امداد شهر کرمانشاه. مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، 5(1)، 64-42. [link]
امامی، شهرام؛ عسکری، میترا. (1393). نقش تمایزیافتگی خود و سبک­های دل‌بستگی در پیش‌بینی طلاق هیجانی. همایش منطقه­ای آسیب‌شناسی پدیده طلاق. TALAGH01_036. دانشگاه آزاد اسلامی سقز. [link]
امان اللهی، عباس؛ تردست، کوثر؛ اصلانی، خالد. (1395). پیش‌بینی نشانگان ضربه عشق بر اساس سبک­های دل‌بستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی، مجله روانشناسی، 20(3)، 327-311. [link]
 اولسون، دیوید. اچ.ال؛ ایمی اولسون‌سیگ؛ لارسن، پیتر. ج.(2011). بازبینی روابط همسران. مهرنوش داربنی؛ شکوه نوابی نژاد (1396). نوبت دوم. تهران، ناشر: دانژه. [link]
بابا خانی، وحیده؛ نوابی نژاد، شکوه؛ شفیع‌آبادی، عبدالله؛ کیامنش، علیرضا. (1394). اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه فلدمن برافزایش ذهن آگاهی و کاهش تعارضات زناشویی. نشریه روانشناسی خانواده. 2(2)، 81-79. [link]
بدیهی زراعتی، فرنوش؛ موسوی، رقیه. (1395). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار (EFT) بر تغییر سبک دل‌بستگی بزرگ‌سالان و صمیمیت جنسی زوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(25)، 90-71. [link]
بشارت، محمدعلی؛ مدنی، مریم؛ پور حسین، رضا. (1393). بررسی نقش تعدیل‌کننده عواطف مثبت و منفی در حیطه سبک‌های دل‌بستگی و مشکلات زناشویی. علوم روان‌شناختی، 13(49)،13-1. [link]
ثنایی، باقر. (1396). سنجش خانواده و ازدواج. نوبت سوم. تهران: انتشارت بعثت. [link]
جلالی، ندا؛ حیدری، حسن؛ داودی، حسین؛ آل یاسین، سید علی. (1398). مقایسه تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد هیجان مدارو رویکرد غنی‌سازی روابط گاتمن بر تعارض زناشویی گروهی از زنان شهرستان خمین. دو فصلنامه روان‌شناسی فرهنگی، 3(1)، 62-41. [link]
حسینی حاجی بکنده، نازک؛ نوابی نژاد، شکوه؛ کیامنش، علیرضا. (1395). اثربخشی الگوی گشتاوری السون بر تاب‌آوری و تعارضات زناشویی زوجین. روانشناسی خانواده، 3(1)، 58-47. [link]
خان محمدی، ذبیح‌الله؛ بزازیان، سعیده؛ امیری مجد، مجتبی. (1397). پیش‌بینی طلاق هیجانی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی، انتظارات زناشویی و عملکرد خانواده. دو فصلنامه روانشناسی خانواده، 5(1): 30-17. [link]
خدایاری، محمد؛ سبزفروش، نسرین؛ غباری بناب، باقر؛ غلامعلی لواسانی، مسعود. (1396). اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری و طرح‌واره درمانی بر سبک­های دل‌بستگی. مطالعات روان‌شناختی، 13(1(46))، 82- 63. [link]
خوش‌لهجه صدق، مریم. صلیبی، ژآسنت (1394). بررسی سبک­های دل‌بستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل تربیت مدرس. فصلنامه جامعه پژوهشی فرهنگی،1(6)، 107- 75. [link]
رجبی، غلامرضا؛ موسویان نژاد، خلیل؛ تقی پور، منوچهر. (1393). رابطه‌ی سبک­های دل‌بستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض زناشویی در معلمان زن متأهل. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 4(1)،66-49. [link]
سپهوند، تورج؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم؛ بشارت، محمدعلی؛ الهیاری، عباسعلی. (1393). مقایسه مدل زوج درمانگری تلفیقی مبتنی بر خودتنظیم گری- دل‌بستگی با مدل غنی‌سازی زناشویی انریچ در افزایش رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی زوجین. روانشناسی معاصر، 9(1)، 70-55. [link]
صفایی راد، سوری؛ وارسته فر، افسانه. (1392). رابطه بین تعارض­های زناشویی با طلاق هیجانی زنان مراجعه‌کننده به دادگاه-های شرق تهران. فصلنامه پژوهش اجتماعی، 6(20)، 106-85. [link
علوی، سیده زهرا؛ امان الهی، عباس؛ عطاری، یوسفعلی؛ کرایی، امین. (1397). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان بر صمیمیت هیجانی و جنسی زوج­های ناسازگار. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 8(2(26))، 46-25. [link]
فتوحی، سکینه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ عطا دخت، اکبر؛ حاجلو، نادر. (1397). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر فرا هیجان با زوج‌درمانی روایتی بر سازگاری و دل‌زدگی زناشویی زوجین متعارض. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9(34)، 101-77. [link]
قاسمی مقدم، کبری؛ بهمنی، بهمن؛ عسگری، علی. (1392). اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی‌سازی زناشویی)سبک اولسون )  بر افزایش رضایتمندی زنان متأهل. فصلنامهروانشناسیبالینیوشخصیت. 20(8)، 10-1. [link]
کریمی، پروانه؛ کرمی، جهانگیر؛ دهقان، فاطمه. (1393). رابطه سبک­های دل‌بستگی و سبک­های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متأهل. زن و جامعه. 5(4)،70-53. [link]
کرمی بلداچی، روح اله؛ ثابت زاده، ماجده؛ فلاح چای، رضا و زارعی، اقبال. (1392). سبک­های دل‌بستگی بزرگ‌سالان به‌عنوان پیش‌بینی کننده سبک­های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندرعباس. فصلنامهمشاورهوروان‌درمانیخانواده، 4(1)، 86-112. [link]
کیامنش، علیرضا؛ علیزاده اصلی، افسانه؛ احدی، حسن. (1395). اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر پرخاشگری دانشجویان با توجه به سبک دل‌بستگی آن­ها. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناسی،11(43)،205-179. [link]
لواف، هانیه؛ شکری، امید؛ قنبری، سعید. (1393). نقش واسطه­ای مد­های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی سازی و برونی‌سازی شده دختران. نشریه روانشناسی خانواده، 1(2)، 19-3. [link]
ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ پناغی، لیلی؛ رشیدی، مانا؛ باقری، محبوبه. (1393). تاکتیک­های حل تعارض در انواع سبک­های دل‌بستگی زوجین. نشریه اندیشه و رفتار، 8(31). 88-77.  [link]
مستوفی سرکاری، امیر؛ قمری، محمد؛ حسینیان، سیمین. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش مک مسترو السون در انسجام خانواده معلمان زن. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10(37)، 120-99. [link]
موسوی، سیده فاطمه؛ رحیمی نژاد، عباس. (1394). مقایسه منزلت­های هویت بین فردی زنان و مردان متأهل با توجه به وضعیت طلاق هیجانی، فصلنامه پژوهش­های کاربردی روان‌شناختی، 6(1): 23-11. [link]
هادی، سعیده؛ اسکندری، حسین؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله. (1395). مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک­های دل‌بستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرا زناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28)، 60-33. [link]
یوسف زاده، پیمان؛ فرزاد، ولی‌الله؛ نوابی نژاد، شکوه؛ نورانی پور، رحمت‌الله. (1396). اثربخشی آموزش زوج‌درمانی- رفتاری بر بهزیستی روانی زوج­های ناسازگار. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های مشاوره، 16(63)، 60- 55. [link]
Refrence
Abrams, J. (2009). What’s reality got to do with it? Projective processes in adult intimate relationships. Psychoanalytic Social Work, 16(2), 126-138. [linkhttps://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228870903200319]
Birditt, K. S., Brown, E., Orbuch, T. L., & McIlvane, J. M. (2010). Marital conflict behaviors and implications for divorce over 16 years. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1188-1204. [link]
Chang, J. (2004). Self-reported reasons for divorce and correlates of psychological well-being among divorced Korean immigrant women. Journal of Divorce & Remarriage, 40(1-2), 111-128. [link]
Dildar, S., Sitwat, A., & Yasin, S. (2013). Intimate enemies: Marital conflicts and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middle-East Journal of Scientific Research, 15(10), 1433-1439. [link]
Erzar, T., Torkar, M., & Erzar, K. K. (2010). Shame-proneness and its correlates in couples. Psihološka Obzorja/Horizons of Psychology. [link]
Gouin, J. P., Glaser, R., Loving, T. J., Malarkey, W. B., Stowell, J., Houts, C., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2009). Attachment avoidance predicts inflammatory responses to marital conflict. Brain, behavior, and immunity, 23(7), 898-904. [link]
Halchuk, R. E., Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2010). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A three-year follow-up. Journal of couple & relationship therapy, 9(1), 31-47. [link]
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press. [link]
Hazan, C., & Shaver, P. R. (1994). Deeper into attachment theory. Psychological Inquiry, 5(1), 68-79. [link]
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511. [link]
Hwang, K., Baik, S. H., & Huan, F. (2012). Discussion of Glasser’s “Basic Needs” Among Medical Students Pertaining to their Self-Understanding and Self-Awareness. Int J Choice Theory Real Ther, 5, 42-7. [link]
Kimberly R.A., & Baker A.T. (2008). Attachment styles, alcohol, and childhood experiences of abuse; an analysis of physical violence and victims, 23, 52-65. [link]
Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2006). Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: Steps toward forgiveness and reconciliation. Journal of consulting and clinical psychology, 74(6), 1055. [link]
Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. Monographs of the society for research in child development, 66-104. [link]
Mateo, N. J., Makundu, G., Barnachea, E. A., & Paat, J. N. (2014). Enhancing self-efficacy of college students through choice theory. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 33(2), 78-85. [link]
Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of family therapy, 22(2), 144-167. [linkhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.00144]
Olson, D. H. (2009). Face IV and the Ciromplex model: validation study. Journal of marital and family therapy, dio, 10, 1752-0606. [link]
Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of marital and family therapy, 37(1), 64-80. [link]
Olson, D. H., & DeFrain, J. (2000). Marriage and the family:Diversity and strengths (pp. 66-97). Mountain View, CA:Mayfield. [link]
Pinsof, W., Breunlin, D. C., Russell, W. P., & Lebow, J. A. Y. (2011). Integrative problem‐centered metaframeworks therapy II: Planning, conversing, and reading feedback. Family Process, 50(3), 314-336. [link]
Shirashiani, A., & Namani, E. (2017). Effectiveness of the Combination of Solution-Focused Therapy and Narrative Therapy in Marital Adjustment among Incompatible Iranian Women. Open Journal of Psychiatry, 7(02), 79. [link]
Simpson, J. A., Collins, W. A., & Salvatore, J. E. (2011). The impact of early interpersonal experience on adult romantic relationship functioning: Recent findings from the Minnesota longitudinal study of risk and adaptation. Current Directions in Psychological Science, 20(6), 355-359. [link]
Stein, M. B., Siefert, C. J., Stewart, R. V., & Hilsenroth, M. J. (2011). Relationship between the Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS) and attachment style in a clinical sample. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(6), 512-523. [link]
Taube-Schiff, M., Van Exan, J., Tanaka, R., Wnuk, S., Hawa, R., & Sockalingam, S. (2015). Attachment style and emotional eating in bariatric surgery candidates: The mediating role of difficulties in emotion regulation. Eating behaviors, 18, 36-40. [link]
Tolorunleke, C. A. (2014). Causes of marital conflicts amongst couples in Nigeria: Implication for counselling psychologists. Social and Behavioral Sciences, 140, 24-26. [link]
Zacchilli, T. L., Hendrick, C., & Hendric, S. (2009). The romantic partner conflict scale: A new scale to measure relationship conflict. Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 26(8): 1073–1096. [link]
Refrence in Persian
Alavi, Z., Amanelahi, A., Attari, Y. (2018). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Journal of Fmily counseling and Psychotherapy, 8(2(26)): 25- 46. [link]
Amani, A., Isanejad, O., Alipour, E. (2018). Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on marital distress, marital conflict and optimism in married women visited the counseling center of Imam Khomeini Relief Foundation in Kermanshah. Shenakht. Journal of Psychology and Psychiatry, 5(1), 42-64. [link]
Amanollahi, A., Tardast, K., Aslani, Kh. (2016). Prediction of Love Trauma Syndrome Based on the Attachment Styles and Differentiation of Self among Ahwaz Universities Females Students whit Love Breakup Experienceo, Journal of Psychology, 20(3), 311- 327. [link]
BabaKhani, V., Navabinejad, Sh., Shafiabady, A., Kiamanesh, A. (2016). Effectiveness of Feldman integrated training approach on the increase of mindfulness and decrease of marital conflicts of couples. 2(2) 79- 81. [link]
BadihiZeraati, F., Mosavi, R. (2016). Efficacy of emotion-focused couple therapy on the change of adult attachment styles and sexual intimacy. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy, 7(25) 71-90. [link]
Besharat, M.A., Madani, M., Pourhosein, R. (2014). The moderating role of positive and negative affects on the relationship between attachment styles and marital problems. Psychoscience, 13(49),1-13. [link]
Emami, Sh., Asgari, M. (2015). [The role of self-differentiation and attachment styles in predicting emotional divorce. Regional Conference on Pathology Divorce]. TALAGH01_036. Islamic Azad University of Saqez. [link]
Fotouhi, S., Mikaili, N., Atadokht, A., Hajlo, N. (2019). Comparison of the Effectiveness of Extra Emotion-Based Couple Therapy with Narrative Couple Therapy on Adjustment and Marital Satisfaction of Conflicting Couples, Journal of Counseling and Psychotherapy Cultur, 9(34): 77-101. [link]
Ghasemi Moghadam, K., Bahmani, B., Asgari, A. (2013). Effectiveness of Group Education of Marital Enrichment Program (Olson Style) on Improvement of Married Women's Satisfaction. Biannual Peer Review Journal of Clinical Psychology & Personality, No. 8, 1-10. [link]
Hadi, S., Eskandari, H., Sohrabi, F., Motamedi, A. (2017). [Structural models predict marital commitment based on attachment styles and mediator variables self-control and early maladaptive schemas (in people with emotional extramarital relations)]. Counseling Culture and Psychotherapy. 7(28) 33- 60. [link]
Hosseini Hajibehandeh, N. Navabinejad, Sh. Kiamanesh, A(2016). Effectiveness of Olson Circumplex Model in couples, resilency and marital conflicts. Journal of Family Psychology, Volume:3 Issue:1, 47-58. [link]
Jalali, N. Heydari, H. Davoudi, H. Aleyasin, A(2019). A Comparison between the Effectiveness of Training Intervention Based on Emotionally Focused Approach and Gottman’s Relationship Enrichment Approach on Women’s Marital Conflicts. Journal of Cultural Psychology, Volume:3 Issue:1, 41- 62. [link]
Karimi, P. Karmi, J. Dehghan, F(2015).Relationship between Attachment Styles and Conflict Resolution Styles and Married Employee's Marital Burnout. Journal of Woman & Society, Volume: 5 Issue: 4, 53-70. [link]
Khan Mohammadi, Z. Bazzazian, S. Amiri Majd, M. Ghamari, M (2018). Predicting emotional divorce based on psychological basic needs, marital expectations and family function, Family Psychology, 5(1): 17-30. [link]
Khosh lahjeh sedgh, M. Salibi, J. (2015). [Investigate the Attachment Styles and General Health with Marital Satisfaction among Married Women Tarbiat Modares]. Quarterly journal of cultural sociology. 6(1) 75- 107. [link]
Khodayari Fard,M. Sabzfroosh, N. Ghobari Bonab,B. Gholamali Lavasani Gholamali Lavasani, M. (2017). [The Effectiveness of Group Counseling with Cognitive-Behavioral and Schema Therapy approach on Attachment Styles]. Quarterly Journal of Psychological Studies, 14(4) 63-82. [link]
Kiamanesh, A., Alizadeh Asli, A., Ahadi., H. (2016). Effectiveness of Group Therapy Based on Reality Therapy in Student's Aggression Regarding their Attachment Styles, Modern psychological research, 11(43): 179-205. [link]
Lavaf, H. Shokri, O. Qanbari, S. (2015). [The mediating role of couples’ communication patterns in the relationship between marital conflict and internalized and externalized disorders in girls]. Journal of Family Psychology. 1(2) 3-19. [link]
Malaki, Gh., Mazaheri, M. A., Zabihzadeh, A., Azadi, E., Malekzadeh, L. (2014). [The Role of the Big Five Personality Factors in Mindfulness]. Researches of Cognitive and Behavioral Science, 4(1) 103- 114. [link]
Malaki, Gh., Zabih Zade, A., Panaghi, L., Rashidi, M., Bagheri, M. (2014). The conflict resolution tactics in various attachment styles of couples. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 8(31), 77-88. [link]https://www.magiran.com/volume/93725
Mosavi, F. Rahimi Negad, A (2015). The Comparison of Interpersonal Identity Statuses inMarriedPeoplewithRegards toEmotional Divorce. Applied psychological Research Quarterly, 6(1): 11-23. [link]
Mostofi Sarkari, A., Ghamari, M., Hoseinian, S. (2019). Comparing the effectiveness of psychological education based on McMaster and Olson model on enhancing family coherence of women teachers. Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 10(37). 99-120. [link]
Rajabi, Gh., Mousavian, Kh., Taghi Pour, M. (2014). The Relationships Attachment Styles and Emotional Intelligence with Marital Satisfaction and Marital Conflict in Married Female Teachers, Journal of Applied Counseling, 4(1):49-66. [link]
Olson, D, H, L., Amy Olsson, P, J, L. (2011). Review the relationships of the spouses. (M, Darabani. Sh, Navabinejad). Second edition. Tehran: Dengue Publication. [link]
Safai Rad, S.  Varaste Far, a (2013). The Relationship between Marital Conflict and Emotional Divorce of Women Referred to the Eastern Courts of Tehran. Social Research Quarterly, 6 (20): 106-85. [link]
Sanai, B. (1396). Measuring family and marriage. The third turn. Tehran: Ba'athat publication. [link]
Sepahvand, T., Rasul Zade Tabatabai, K., Besharat, M., Allahyari, A. (2014). Comparison of integrated model of self regulation-attachment couple therapy and marital enrichment program in marital satisfaction and psychological wellbeing of couples. Contemporary psychology, 9(1), 55-70. [link]
YusefZadeh, P., Farzad, V., Navabinejad, Sh., Nuranipour, R. (2017). [Effectiveness of behavioral-systems couple therapy on psychological wellbeing of maladaptive couples in the city of Tehran]. 16(63) 55-60. [link]