گرایش‌های ضداجتماعی و سرهم‌بندی امور در پهنۀ خدمات سلامت خانواده و ازدواج

سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

مشاورۀ پیش از ازدواج و یاری‌رساندن به نامزدهای ازدواج برای انتخاب همسر شایسته، بخشی از خدمات متخصصین و کارشناسان ارشد واجد صلاحیت و فعال در گسترۀ مشاورۀ خانواده و خانواده‌درمانی است. البته برخی از روان شناسان و روان‌پزشکانی که تحت آموزش با رویکرد سیستمی بوده و درزمینۀ مداخلات خانواده، گروهی، زوجی و مشاورۀ پیش از ازدواج تحت نظارت متخصصین مشاوره و خانواده‌درمانی کارآزموده اند، نیز در به عهده گرفتن این وظیفه محق و کارآمد می‌نمایند. شایان هشدار است که طی سالیان گذشته در برخی واحدهای متصدی ارائه خدمات سلامت روانی مانند دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی! این مسئولیت دشوار و حساس و مسئولیت‌های سنگین دیگر مانند مداخلۀ روان‌شناختی در پیشگیری از طلاق به‌طور چشمگیری به کارشناس‌های فاقد صلاحیت حرفه‌ای سپرده‌شده است، تصریح می‌گردد چنین اقداماتی غیراخلاقی بوده و همچون عاملی مؤثر در افزایش نابسامانی‌های زندگی زناشویی و افزایش رخداد طلاق می‌تواند به کنش‌های جامعه‌ستیز تعبیر شده یا دست‌کم در زمرۀ اقدامات ناکارآمد و بیهوده به شمار آید. پس چاره‌اندیشی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، سازمان بهزیستی و دانشگاه‌های کشور برای زدودن این کنش‌های غیراخلاقی ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antisocial tendencies and unprofessional working in the field of health services of family and marriage

نویسنده [English]

  • Nasser Yousefi
Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Pre-marriage counseling and helping marriage candidates to find their appropriate mate is part of services that undertaken by specialists and master experts qualified and active in the field of family counseling and family therapy. Some psychologists and psychiatrists, however, who have been trained by a systemic approach and have been supervised and guided in the fields of family, group, couple or marriage therapy by family counselor and family therapist specialists can also undertake this duty and they have proved to be eligible. Unfortunately, during past years it has been observed that those organizations active in the field of this type of services, such as Universities of Medical Sciences and Police, employ experts not qualified for such an important and vital duty such as pre-marriage counseling and divorce prevention intervention. It can be warned that such processes are unethical and can be counted as influential elements in the increase on marital life disruptions and increasing the occurrence of divorce, it can be interpreted as antisocial actions or considered as ineffective and absurd steps. Therefore, it is necessary for the Psychology and Counseling Organization of I. R. Iran, Islamic Republic of Iran Welfare Organization and universities to solve these issues in order to eliminate immoral actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • services
  • health
  • family
  • marriage
یوسفی، ن. (1397). گرایش‌های ضداجتماعی و سرهم‌بندی امور در پهنۀ خدمات سلامت خانواده و ازدواج. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1، 2-1.